Zkratky v objektových svazcích Hlavní správy rozvědky - I. správa

AO Aktivní opatření
AOP Agenturně-operativní prostředí
BHE Bund der Heimatvertrisbenen und Entrechteten (Spolek vyhnanců a občanů zbavených práv)
BND Bundes Nachrichten Dienst - Spolková zpravodajská služba
CIA Central Intelligence Agency - Ústřední zpravodajská služba USA - rozvědka USA
CIC Counter Intelligence Corps - Vojenská kontrarozvědka USA
ČSAV Československá akademie věd
ČSPLO Československá plavba Labsko-Oderská
ČSR Češkoslovenská republika
ČSSR Československá socialistická republika
DIA Defense Intelligence Agency - Vojenská rozvědka USA
DST Direction da la Surveillance du Teritoire - Správa územního dohledu - francouzská kontrarozvědka
FBI Federal Bureau of Investigation - Federální úřad vyšetřování (funguje i jako kontrarozvědka USA)
Generální ředitelství
GŠ MNO Generální štáb Ministerstva národní obrany
IS Ideospolupracovník
KP Kádrový příslušník
KS Kapitalistické státy
KS Krajská správa
KS MV Krajská správa Ministerstva vnitra
LDS Lidově demokratické státy
LDS Lidově demokratická strana
LUX
MAAE Mezinárodní organizace pro atomovou energii
MI-5 Security Service - Kontrarozvědka Velké Británie
MI-6 Secret Intelligence Service - Rozvědka Velké Británie
MIS Military Intelligence Service - Vojenská zpravodajská služba
MOH Ministerstvo obchodu a hospodářství
MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola - Lidové hnutí za osvobození Angoly
MVB Mezinárodní veletrh Brno
MZO Ministerstvo zahraničního obchodu
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
NATO North Atlantic Threaty Organisation - Organizace Severoatlantického paktu
NCFE National committee for a Free Europe - Národní výbor pro svobodnou Evropu
NDR Německá demokratická republika
NORAD The Nort American Aerospace Defense Command - Severoamerické velitelství protivzdušné obrany
NSDAP Nacionálně socialistická německá dělnická strana
NSR Německá spolková republika
OAS Organisation of America States - Organizace amerických států
OSN Organizace spojených národů
PZO Podnik zahraničního obchodu
RCMP Royal Canadian Mounted Police (Kanadská královská jízdní policie)
SAR Sjednocená arabská republika
SI Socialistická internacionála
SID Italská rozvědka a kontrarozvědka
SM Schůzková místnost
SM Sekretariát ministra vnitra
SIS Secret Intelligence Service Velká Británie
SNB Sbor národní bezpečnosti
SNR Slovenská národní rada
SOV Slovenský osvobozovací výbor
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Sociálnědemokratická strana Německa
SRC Světová rada církví
STAPO Staatpolizei - Rakouská státní policie
UBD Uprava Državne Bezbednosti - Jihoslovanská rozvědka
UPA União dos Povos de Angola - Lidové hnutí Angoly
USIS United States information service (Americká informační služba)
US United States (Spojené státy)
VKR Vojenská kontrarozvědka
VS Vyšetřovací spis
VS Vnitřní stráž
VTR Vědecko-technická rozvědka
ZST Země socialistického tábora
Zastupitelský úřad
ZVIL Závody Vladimíra Iljiče Lenina
ZKR Zahraniční kontrarozvědka