Zpracování a ochrana osobních údajů v Archivu bezpečnostních složek

Na základě ust. § 37 odst. 7 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů:

  • Při nahlížení do archiválií obsahujících osobní údaje žijící osoby, Archiv takovou osobu nevyrozumívá o podané žádosti o nahlížení,
  • Do archiválií vztahujících se k žijící fyzické osobě, jejichž obsahem jsou citlivé osobní údaje, lze nahlížet bez předchozího písemného souhlasu této osoby. Archiv tedy dotčenou osobu o souhlas s nahlížením do těchto archiválií nežádá.

Tyto výjimky se vztahují na archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie, které již byly před podáním žádosti o nahlížení do nich veřejně přístupné, jakož ani na archiválie, které byly jako dokumenty veřejně přístupné před prohlášením za archiválie.

Archiv při plnění svých úkolů vychází z ustanovení § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, přitom poskytuje v nezbytné míře  ochranu vybraných citlivých údajů jak evidovaných osob, tak osob, které svazkem pouze prochází.

Při zpřístupňování archiválií existuje několik výjimek:

  1. U archiválií vzniklých z činnosti bezpečnostních složek

    Archiv může badateli odepřít nahlížení do archiválií a poskytování kopií, opisů a výpisů z nich, u nichž byl zrušen stupeň utajení, pokud obsahují informace i nadále důležité pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a ochranu České republiky, a to s odkazem na ust. § 15 zákona č. 181/2007 Sb. V tomto případě je zahájeno správní řízení o zpřístupnění daného materiálu s možností podání odvolání.

  2. Ostatní archiválie vzniklé po 1.1.1990

    Ke studiu nemohou být předkládány archiválie vzniklé po 1.1.1990 z činnosti státních orgánů.