Zprávy z kontrol digitalizace

Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje zprávy z interních a externích kontrol digitalizace

V první polovině r. 2014 provedl Archiv bezpečnostních složek u namátkově vybraných archiválií (náležejících do dvou archivních souborů) kontrolu porovnáním digitální reprodukce s originální předlohou, u jednoho archivního soubouru pak celkovou kontrolu kvality a čitelnosti digitálních reprodukcí archiválií. Závěrečná zpráva byla projednána Radou Ústavu a zaslána – kromě ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů – rovněž Odboru archivní správy a spisové služby MV, který dle § 44 písm. d) zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, řídí odbornou činnost Archivu. Vzhledem k alarmujícím výsledkům kontroly Archiv požádal OASSS MV ČR o schválení výjimky při nahlížení do archiválií, a to v tom smyslu, aby Archiv mohl - pokud to bude badatel vyžadovat – předložit ke studiu originál archiválie přesto, že existuje její studijní kopie (digitální reprodukce). Odbor archivní správy a spisové služby MV následně v Archivu provedl kontrolu v oblasti badatelského režimu, využívání archiválií se zřetelem k zákonem dané podmínce předkládání digitalizovaných archiválií ke studiu. Výsledky této kontroly jsou shrnuty v závěrečném Protokolu.

Archiv v zákonné lhůtě podal námitku proti tvrzením uvedeným v bodu 1.2 Protokolu v části „Vyžádané informace“. Námitka byla z formálních důvodů zamítnuta. Archiv tedy požádal v dané věci o vysvětlení, které mu bylo poskytnuto.

Každý zájemce o problematiku digitalizace archiválií, spravovaných Archivem bezpečnostních složek, se nyní může seznámit se všemi zmiňovanými dokumenty: