Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje na svých webových stránkách další archivní pomůcku

Archiv bezpečnostních složek přidává ke čtyřem nedávno zveřejněným archivním pomůckám další – tentokrát je to prozatímní inventární seznam k fondu 7. brigáda Pohraniční stráže Sušice (2343).

Prozatímní inventární seznam k fondu 2343 - 7. brigáda Pohraniční stráže Sušice

Pomůcka – prozatímní inventární seznam – popisuje archivní soubor o délce 74 běžných metrů z let 1950 až 1992. Ač brigáda působila několik desítek let, po dobu její existence nebylo pro veřejnost možné se s názvem útvaru setkat. V běžné komunikaci se tehdy užívalo krycího označení PS-útvar 8941 Sušice nebo svazek Pohraniční stráže Sušice.

Archiválie popsané položkami prozatímního inventárního seznamu jsou uloženy ve 459 krabicích, k tomu se přimyká dalších 122 podacích protokolů a 341 úředních knih. V případě úředních knih se jedná zpravidla o pohraniční knihy rot. V krabicích naleznou badatelé mj. zprávy o pokusech o přechod státní hranice, popřípadě písemnosti výkazové a plánovací povahy ke službě na státních hranicích, doplněné v malé míře o ženijní a spojovací problematiku. Z části jsou zastoupeny také dokumenty týlových služeb. Velmi rozsáhlou množinou jsou pak materiály politického aparátu, včetně organizací komunistické strany a svazu mládeže na útvarech a jednotkách této brigády.