Otevření Památníku obětem internace Králíky

V pátek 27. dubna 2012 byl v klášteru Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči, okres Ústí nad Orlicí, otevřen Památník obětem internace, koncipovaný jako stálá expozice v přístavbě na prvním nádvoří kláštera. Vznikl pod záštitou pražského arcibiskupa Mons. Dominika kardinála Duky, OP. Jeho zřizovatelem je Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky a provozovatelem JK Consulting Group, s.r.o. v Králíkách – Dolní Hedeči.

Ke vzniku památníku přispěla řada osob a institucí, ať již odbornou činností či finanční podporou. Archiv bezpečnostních složek poskytl kopie archiválií z činnosti bývalé Státní bezpečnosti, především pak ze skupiny fondů vyšetřovacích spisů, z tzv. historického fondu a z fondu personálních spisů.

Jednalo se především o vazební fotografie z vyšetřovacích spisů, např. jezuity Antonína Zgarbíka, basiliána Mariána Sučka, františkána Františka Bedřicha Smištíka, redemptoristy Jana Zemánka, dále o dokumenty ke sledování řeholníků Státní bezpečností v králickém klášteru a později i v jejich občanském životě. Kromě toho byly použity také dokumenty o vyšetřovacích metodách StB a archiválie z personálních spisů jednotlivých příslušníků SNB, podílejících se na dozoru v centralizačním klášteru v Králíkách.

Slavnostní vernisáže se zúčastnili pracovníci ABS, vedoucí oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů Pavel Kugler a spoluautorka projektu Petra Gabrielová.

Památník tohoto typu je zatím prvním v České republice. Uvádí návštěvníky do historie let 1950–1961, kdy zde prošlo centralizací (1950–1955) a internací (1956–1961) pod dozorem bezpečnostních složek více než pět set řeholníků z různých řádů a kongregací. Výstava mapuje jednak historii samotného místa v daných letech, ale také životní osudy řeholníků, kteří tímto klášterem prošli, a jejich dozorců. Věnuje se i následné persekuci řeholníků v táborech nucené práce a ve věznicích.

Bližší informace k návštěvě památníku a k doprovodným akcím jsou zveřejněny na webových stránkách www.pamatnikkraliky.cz.

Pamětníci internací na slavnostní vernisáži, zprava františkán P. Holota, redemptoristé P. Janok a P. Hurina, a dominikán P. Vinklárek. Prohlídka památníku, zleva P. J. J. Vinklárek, pražský arcibiskup Mons. Dominik kardinál Duka, P. J. Janok, Z. Mašínová a ředitel Muzea čs. opevnění R. M. Sicha. Mons. Dominik kardinál Duka při prohlídce památníku. Dopis správce Františka Staňka, adresovaný v srpnu 1957 církevnímu oddělení Ministerstva školství a kultury, s požadavkem zpřísnění režimu a posílení stráže v králickém klášteru. ABS, archivní číslo H-718 MV