Plán činnosti Archivu na rok 2009Úvod

Schválením zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. 6. 2007, byly položeny základy nové organizační složky státu Archivu bezpečnostních složek.

Archiv je od 1. 2. 2008 zařazen do sítě státních veřejných archivů České republiky a plnohodnotně vykonává zákonem určené komplexní celospolečenské úkoly při zpřístupňování a zveřejňování dokumentů, archiválií bezpečnostních složek a na úseku archivnictví a výkonu spisové služby.

Archiv bezpečnostních složek podle zákona zabezpečuje všestrannou péči o archiválie, jejich ochranu, odborné a vědecké zpracování, jejich zpřístupňování, jakož i jejich využívání k badatelským, vědeckým, úředním a jiným účelům.

Plán činnosti Archivu bezpečnostních složek na rok 2009 byl vypracován podle zákonem stanovených úkolů (§ 14-15 zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb.), podle pokynu ředitele č. 2/2008 z 26. února 2008. Plán činnosti Archivu bezpečnostních složek na rok 2009 je sestaven v šesti základních kapitolách.

Čtyři základní kapitoly:
 

 1. I. Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek,
 2. II. Zpracovávání a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek,
 3. III. Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek,
 4. IV. Vědecká, badatelská a publikační činnost zaměstnanců archivu,

jsou rozpracovány v rámci specifických podmínek třech odborů a jednotlivých oddělení:

 1. a) Odboru operativních svazků a vyšetřovacích spisů, ekonomiky a provozu;
 2. b) Odboru archivních fondů federálního Ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti;
 3. c) Odboru archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR a vojsk Ministerstva vnitra.

Další dvě kapitoly jsou zpracovány pro celý Archiv bezpečnostních složek:

 1. V. Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem pro studium totalitních režimů
  1. a) Výzkumná, publikační a výstavní činnost
  2. b) Digitalizace archiválií a dokumentů
 2. VI. Zahraniční spolupráce

Prioritní úkoly Archivu bezpečnostních složek pro rok 2009 jsou následující:

 1. Zabezpečit vhodnou samostatnou budovu pro umístnění Archivu.
 2. Dokončit delimitace archiválií dle zákona č. 181/2007 Sb., a do Správního archivu Ministerstva vnitra.
 3. Zpřístupnit a zveřejnit dokumenty a archiválie bezpečnostních složek.
 4. Vytvoření jednotné metodiky pro archivní činnost.
 5. Pokračovat v činnostech při generální inventuře archivních fondů a sbírek.
 6. Zpracování a zpřístupňování archivních fondů a sbírek.
 7. Zkvalitňování způsobu využívaní archivních fondů a sbírek.
 8. Ochrana archivních dokumentů.
 9. Digitalizace archivních dokumentů a archivní informační systém.
 10. Vědecká, publikační činnost.

Ad.1. Zabezpečit vhodnou samostatnou budovu pro umístnění Archivu - Jednotlivé organizační jednotky Archivu bezpečnostních složek jsou umístněny v pěti budovách (4 v Praze a 1 v Kanicích u Brna). Archiv v souvislosti s ustanoveními zákona č. 181/2007 Sb., převzal od Ministerstva vnitra ČR dva objekty. Ve správě má budovu, která je umístěna v ulici Na Struze 3, Praha 1 a budovu v Kanicích u Brna. V ostatních případech Braník – Ministerstvo obrany, Kobylisy – Úřad pro zahraniční styky a informace (dále ÚZSI), Havelkova – Ústav pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) je umístění jednotlivých organizačních jednotek zabezpečeno nájemní smlouvou.

Ad.2. Dokončit delimitace archiválií dle zákona 181/2007 Sb. a do Správního archivu Ministerstva vnitra - Archiv bezpečnostních složek dle § 14 odst. 1 zákona 181/2007 Sb. dokončil delimitace subjektu – Ministerstvo vnitra – Policejní prezídium. Archiv bezpečnostních složek je dle dohody s vedením odboru archivní správy a spisové služby MV, povinen písemnosti z provenience Ministerstva vnitra, které vznikly po roce 1991 delimitovat do Správního archivu MV. V roce 2008 byla dokončena delimitace z Oddělení archivních fondů MV ČSR v počtu 618 bm (tj. 7 152 balíků, 11 archivních fondů). V roce 2009 bude dokončena delimitace písemností z Oddělení archivních fondů FMV a z Oddělení archivních fondů vojsk MV.

Ad.3. Zpřístupnit a zveřejnit dokumenty a archiválie bezpečnostních složek - Archiv bezpečnostních složek zákonem č. 181/2007 Sb. převzal povinnost zveřejnit a zpřístupnit dokumenty a archiválie bezpečnostních složek. Při zveřejnění evidenčních podkladů bude Archiv postupovat ve spolupráci s ÚSTR, který technicky a personálně participuje na uvedeném úkolu.

Ad.4. Vytvoření jednotné metodiky pro archivní činnost - Archiv bezpečnostních složek je zařazen do sítě státních veřejných archivů, pro které je závazná legislativa upravující archivní činnost (zákon č. 499/2004 Sb. a vyhláška č. 645/2004). Proto je nevyhnutelné, aby pro archivní činnost byla zavedena jednotná metodika pro všechny odborné činnosti.

Ad.5. Pokračovat v činnosti provedení generální inventury archivních fondů a sbírek - Dle zákona č. 181/2007 Sb. musí Archiv nejpozději do pěti let ode dne účinnosti zákona zaevidovat archiválie v evidenci Národního archivního dědictví. V roce 2008 byly vytvořeny základní podmínky pro započetí tohoto úkolu.

Ad.6. Zpracování a zpřístupňování archivních fondů a sbírek - je souhrnný odborný proces, výsledkem kterého je tvorba archivních pomůcek. Při tvorbě syntetických a analytických pomůcek bude věnována pozornost na systematické a hlavně na jednotné zpracování a zpřístupňování archivních fondů a sbírek v rámci ABS. Původní archivní pomůcky vytvořené našimi předchůdci budou nadále provizorně sloužit v nezměněné podobě, a to jak v digitální, tak i v papírové formě pro badatele. Při tvorbě nových pomůcek však bude archiv vycházet z jednotné metodologie a základních pravidel archivnictví.

Ad.7. Zkvalitňování způsobu využívaní archivních fondů a sbírek – Archiv své fondy a sbírky, které spravuje, využívá podle zákona o archivnictví především pro informační, badatelské, správní, výchovné a kulturně-osvětové účely. Tyto služby si vyžadují jednotné organizační, odborné a technické předpoklady a zázemí v rámci celého archivu.

Ad.8. Ochrana archivních dokumentů - je komplexní činnost prováděná jako prevence pro zamezení vlivu fyzických i biologických degradačních procesů. Archiv bude ve vlastní režii nadále vykonávat běžné úkoly při ochraně archiválií, při kterých není potřeba odborný dohled (výměna nevhodných archivních krabic, spisových obalů i obalů mikrofiší, atd.). Při složitějších úkonech se bude postupovat ve spolupráci s Národním archivem. Archiv v tomto roce zřídí konzervační pracoviště pro provádění běžných úkonů směřujících k zajištění ochrany archiválií a na odkyselování papírových dokumentů za využití přístroje Neschen C 900. Jedná se o ojedinělý projekt v rámci České republiky.

Ad.9. Digitalizace archivních dokumentů a archivní informační systém – digitalizace archiválii, které má podle zákona ve správě ABS je prováděna společně s ÚSTR na základě dohody o vzájemní spolupráci. Samotný proces digitalizace probíhá na základě požadavků ABS, nutných jednak pro úřední činnost, jednak pro badatelskou veřejnost. Dále pak z hlediska dlouhodobé ochrany archiválií, pro tvorbu digitálního archivu a pro úřední, vědeckou, výstavní a vzdělávací činnost ÚSTR. Ve spolupráci s ÚSTR bude vytvořen digitální archiv.

Ad.10. Vědecká, publikační činnost – ABS plánuje samostatně i ve spolupráci s ÚSTR následující vědecké výstupy v roce 2009: zorganizování semináře se zahraniční účastí, aktivní účast pracovníků na domácích a zahraničních odborných akcích. Vlastní publikační činnost bude zaměřená na vydání Sborníku Archivu bezpečnostních složek č. 7 a 8, a vydání krátkého průvodce po archivních fondech ABS. Ve spolupráci s ÚSTR je naplánováno vydání následujícího svazku o pohraniční stráži v sérii edic pramenů.

Část 1) Plánu činnosti Archivu bezpečnostních složek - Odboru operativních svazků a vyšetřovacích spisů, ekonomiky a provozu

Část 1. Hlavní a další úkoly

I.) Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Odbor operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů, ekonomiky a provozu

Vnitřní delimitace

 • Dokončení tzv. vnitřní delimitace z oddělení archivních fondů FMV.
  Termín: 30.9. 2009
  Odpovídá: Ing. Oľga Nováková, Mgr. David Lorenc, Mgr. Pavel Kugler
 • Vnitřní delimitace části fondu 308 do oddělení archivních fondů FMV.
  Termín: 30.4. 2009.
  Odpovídá: Jitka Tylšová
II.) Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů

Překrabicování níže uvedených archivních souborů, zakošilkování a případné vyznačení zrušení stupně utajení.

 • Fond MTH; 45 kartonů
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: Ing. Oľga Nováková
 • Fond ZO (dokončení); 25 kartonů
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: Mgr. Jitka Matyášová, Renata Nekolná
 • Fond svazkové agendy Správy sledování; 100 kartonů
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. David Lorenc
 • Fond T/MV (dokončení); 50 kartonů
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: Petr Schalek
 • Fond V/Ústí nad Labem; 100 kartonů
  Termín: průběžně
  Odpovídá: J. Matyášová, Renata Nekolná
 • Fond V/Karlovy Vary; 300 kartonů
  Termín: 30.4. 2009
  Odpovídá: Mgr. Xenie Müllerová
 • Fond V/Plzeň; 950 kartonů
  Termín: 30.10. 2009
  Odpovídá: Mgr. Xenie Müllerová
 • Fond V/Hradec Králové; 750 kartonů
  Termín: 30.10. 2009
  Odpovídá: Mgr. Xenie Müllerová
 • Fondy svazkové agendy útvarů sledování Plzeň a České Budějovice; 20 kartonů
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Renata Nekolná
b) Oddělení operativních svazků

Překrabicování níže uvedených archivních souborů, zakošilkování a vyznačení zrušení stupně utajení, případně redislokace materiálů uložených neracionálně při delimitaci materiálů bývalé I. správy SNB.

 • Fond operativních svazků I. správy SNB; 3 600 kartonů.
  Termín: 31.12. 2009
  Kontrola: 30.6. 2009, Mgr. Pavel Navrátil
  Odpovídá: Zdena Hradilová, Jitka Tylšová
 • Fond MO KSČ – ZSGŠ; 170 kartonů.
  Termín: 30.6. 2009
  Kontrola: 31.3. 2009, Mgr. Pavel Navrátil
  Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler
 • Fond MTH; 30 kartonů.
  Termín: 31.12. 2009
  Kontrola: 30.6. 2009, Mgr. Pavel Navrátil
  Odpovídá: Zdena Hradilová, Jitka Tylšová
 • Fond PS OSH; 50 kartonů.
  Termín: 30.6. 2009
  Kontrola: 31.3. 2009, Mgr. Pavel Navrátil
  Odpovídá: Zdena Hradilová
 • Spisový fond I. správy; 900 kartonů
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Zdena Hradilová, Jitka Tylšová
 • Fond operativních svazků VKR; 1 000 kartonů.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Milena Dolejšová
 • Fond neoperativní dokumentace VKR; 1 500 kartonů
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Radek Fencl
 • Fond kádrové dokumentace VKR; 450 kartonů (mimo překrabicování).
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Miloslava Kupcová
 • Fond operativních svazků ZSGŠ; 2 550 kartonů (mimo překrabicování).
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Radek Fencl
 • Fond neoperativní dokumentace ZSGŠ; 900 kartonů (mimo překrabicování).
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Milena Dolejšová
 • Výměna obálek mikrofiší operativních svazků I. správy SNB.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Zdena Hradilová, Jitka Tylšová
 • Výměna obálek mikrofiší operativních svazků VKR a ZSGŠ.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Milena Dolejšová, Miloslava Kupcová
III.) Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů

Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura

 • Fond T/MV (50 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: Petr Schalek
 • Fond MTH (45 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: Ing. Oľga Nováková
 • Fond ZO (25 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: Mgr. Jitka Matyášová, Renata Nekolná
 • Fond OB/HK: 270 kartonů, generální inventura, inventární soupis (tematické zpracování)
  Termín: 1.3. 2009
  Odpovídá: ThDr. Petra Gabrielová, Mgr. Anna Klápšťová
 • Fond V/Ústí nad Labem: 100 kartonů generální inventura
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Jitka Matyášová, Renata Nekolná
 • Fond V/Liberec: 162 kartonů generální inventura
  Termín: 30.6. 2009
  Odpovídá: Milena Vlčková
 • Fond V/Plzeň (950 kartonů): generální inventura
  Termín: 30.4. 2009
  Odpovídá: Mgr. Xenie Müllerová
 • Fond V/Karlovy Vary (300 kartonů): generální inventura
  Termín: 30.10. 2009
  Odpovídá: Mgr. Xenie Müllerová
 • Fond V/Hradec Králové (750 kartonů): generální inventura
  Termín: 30.10. 2009
  Odpovídá: Mgr. Xenie Millerová
 • Fond V/České Budějovice 420 kartonů generální inventura
  Termín: 31. 2. 2009
  Odpovídá: Milena Vlčková
 • Fond svazkové agendy Správy sledování (písm. J – K)
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: Mgr. David Lorenc
 • Fondy svazkové agendy útvarů sledování Plzeň a České Budějovice (20 kartonů): generální inventura
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Renata Nekolná
 • Fond svazkové agendy TS/Centrála
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková
 • Zpracování „Formulářů pro generální inventuru“ a listů NAD k fondům, u nichž byla ukončena generální inventura.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková
b) Oddělení operativních svazků

Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura

 • Fond operativních svazků I. správy SNB (3600 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 31.1. 2009
  Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler
 • Fond MO KSČ – ZSGŠ (170 kartonů): generální inventura.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler
 • Fond MO KSČ – ZSGŠ (170 kartonů): základní roztřídění, seznámení se s organizační strukturou.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler
 • Fond MTH I. správy (30 kartonů): generální inventura, tematický soupis.
  Termín: 31.9. 2009
  Odpovídá: Zdena Hradilová, Jitka Tylšová
 • Fond PS OSH (rozsah viz výše): generální inventura, dokončení.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Zdena Hradilová
 • Mikrofiše svazkové agendy I. správy: generální inventura, dokončení.
  Termín: 31.5. 2009
  Odpovídá: Zdena Hradilová, Jitka Tylšová
 • Fond operativních svazků VKR (1000 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 30.4. 2009
  Odpovídá: Radek Fencl
 • Fond neoperativní dokumentace VKR (1500 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 30.4. 2009
  Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
 • Fond kádrové dokumentace VKR (450 kartonů): generální inventura.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
 • Fond operativních svazků ZSGŠ (2550 kartonů): generální inventura, dokončení.
  Termín: 30.6. 2009
  Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
 • Fond neoperativní dokumentace ZSGŠ (900 kartonů): generální inventura.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: M. Dolejšová, M.Kupcová
 • Skart VKR; 350 pytlů: třídění
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
 • Zpracování „Formulářů pro generální inventuru“ a listů NAD k fondům, u nichž byla ukončena generální inventura.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Pavel Navrátil
 • Fond vězeňské svazkové agendy, generální inventura
  Termín: 31.8. 2009
  Odpovídá: Ing. Lamoš Vladimír
IV.) Vědecká, badatelská a publikační činnost pracovníků odboru
a) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
 • Sborník ABS (oddíl Fondy) – „Archivní rozbor fondu, resp. sbírky tzv. MTH“.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. David Lorenc
 • Sborník ABS (oddíl Fondy) – „Archivní rozbor fondu, resp. sbírky ZO“.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Jitka Matyášová, Renata Nekolná
 • Sborník ABS (oddíl Fondy) – „Archivní rozbor fondu, resp. sbírky ZA“.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Ing. Oľga Nováková
 • Sborník ABS (oddíl Fondy) – „Archivní rozbor fondů, resp. sbírek skupiny T“.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Petr Schalek
 • Akce 48 ve fondech vyšetřovacích spisů (se zaměřením na římskokatolickou církev).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: ThDr. Petra Gabrielová
 • Sborník ABS, (oddíl Články a studie), popř. jiná publikace – „Církev adventistů sedmého dne“.
  Termín: 31.3. 2009
  Odpovídá: ThDr. Petra Gabrielová
 • Sborník ABS, (oddíl Články a studie), analýza protokolů kontrarozvědky
  Termín: 30.9. 2009
  Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková
 • Sborník ABS (oddíl Dokumenty), popř. jiná publikace – Štěpán Trochta (dokončení).
  Termín: 31.3. 2009
  Odpovídá: ThDr. Petra Gabrielová
 • Spolupráce s nadací „Člověk v tísni“ na projektu příběhy bezpráví. Spolupráce předpokládá výběr archivních materiálů z fondů ABS na základě konzultací se zástupci nadace, zpracovávání souvisejících rešerší apod.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková
b) Oddělení operativních svazků
 • Soudní procesy vedené proti Ivanu Jirousovi; k samostatnému vydání ABS / ÚSTR.
  Termín: 31.7. 2009
  Odpovídá: Mgr. Pavel Navrátil
 • Téma „Křesťanské politické strany v poválečné střední Evropě“; k vydání v periodicích ABS / ÚSTR.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler
Úřední činnost odboru
 • Plnění souboru opatření při vyřizování žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. vč. koordinace mezi jednotlivými odděleními ABS.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková, Mgr. Pavel Navrátil
 • Plnění souboru opatření při vyřizování žádostí dle zákona č. 181/2007 Sb.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková, Mgr. Pavel Navrátil
 • Vedení evidence zapůjčovaných svazků v počítačové databázi, vyhodnocování činnosti oddělení (měsíční statistické výkazy).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. David Lorenc, Mgr. Pavel Kugler
 • Zajišťování přepravy archivních materiálů do centrální badatelny.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. David Lorenc, Petr Schylek, Mgr. Pavel Kugler, Ing. Vladimír Lamoš
 • Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání anotací.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Milena Vlčková, Renata Nekolná, Mgr. Daniel Běloušek
 • Účast v komisích ustanovených ředitelem ABS (pokyny ředitele ABS č. 17 a 19).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. David Lorenc, Mgr. Pavel Kugler
 • Zajištění přípravy materiálů k digitalizaci.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Ing. Oľga Nováková, Milena Vlčková, Mgr. Pavel Kugler, Ing. Vladimír Lamoš
 • Vedení centrální badatelské evidence a evidence materiálů.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Anna Pavlíková


Část 2) Plánu činnosti Archivu bezpečnostních složek - Odboru archivních fondů federálního Ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti

Část 1. Hlavní a další úkoly

I.) Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení archivních fondů FMV

Delimitace do Správního archivu MV ČR a vnitřní delimitace v ABS

Správní archiv Ministerstva vnitra ČR – delimitace do depozitáře v Kamýku

 • Zahájení 3. fáze delimitace. Provést jejich celkovou revizi, vyhotovit soupis a provést fyzickou přípravu k delimitaci.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 3. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Karel Freund
 • Zahájení 4. fáze delimitace. Provést jejich celkovou revizi, vyhotovit soupis materiálu k delimitaci a provést fyzickou přípravu k delimitaci.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 6. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Karel Freund

Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR

 • Pohraniční stráž - výpisy z kmenových listů, výplatní listiny a evidenční pomůcky; celkový rozsah archivního materiálu je cca 14 bm. Dle příslušnosti předat a/ oddělení archivních fondů vojsk MV, b/ odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR.
  Termín: 30. 6. 2009
  Odpovídá: Mgr. Antonín Slavíček
b) Oddělení archivních fondů StB
 • Přebírání materiálů útvarů pasů a víz a pasové kontroly. Nejde o materiály, předávané do ABS na základě delimitace dle zákona 181/2007 Sb. Jedná se o písemnosti, které jsou do archivu předávány z oblastních ředitelství služby cizinecké policie v rámci skartačního řízení.
  Termín: průběžně
  Kontrola: vždy k 25. dni každého kalendářního měsíce, Mgr. Světlana Ptáčníková
  Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Slaběňáková, Dita Kaslová
II.) Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení archivních fondů FMV

Revize, překrabicování a přebalení poškozených kartonů a obalů

 • Archivní fond A 2/6 - Sekretariát MV (18 kartonů, 525 inv.j.). Provést revizi fyzického stavu archiválií, revizi obalů a kartonů, dle potřeby provést překrabicování a výměnu poškozených obalů. Úkol provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 3. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Mgr. Jan Hradec, Karel Freund
 • Archivní fond A 2/7 - Sekretariát MV (10 kartonů, 311 inv.j.). Provést revizi fyzického stavu archiválií, revizi obalů a kartonů, dle potřeby provést překrabicování a výměnu poškozených obalů. Úkol provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 3. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Vladimír Lejtnar
 • Archivní fond A 6/4 - Organizační a vnitřní správa MV (20 kartonů., 1 318 inv.j.). Provést revizi fyzického stavu archiválií, revizi obalů a kartonů, dle potřeby provést překrabicování a výměnu poškozených obalů. Úkol provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 3. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Bc. Michaela Kolouchová
 • Archivní fond A 6/5 - Organizační a vnitřní správa MV (13 kartonů, 807 inv.j.). Provést revizi fyzického stavu archiválií, revizi obalů a kartonů, dle potřeby provést překrabicování a výměnu poškozených obalů. Úkol provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 3. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Bc. Michaela Kolouchová
b) Oddělení archivních fondů StB

Revize, přebalení poškozených kartonů a obalů.

 • Kontrola stavu archiválií, výměna poškozených kartonů a obalů.
  Výměna probíhá v souvislosti s kontrolou fyzického stavu fondů v rámci generální inventury. Vzhledem k tomu, že zatím jsou překontrolovány fondy označené signaturou „A“ a větší část fondů označených signaturou „B“ a „D“, bude výměna poškozených kartonů a obalů provedena u zbývající části fondů „B“ a „D“ (konkrétně fondů S-StB Hradec Králové, okresních útvarů StB a útvarů pasů a víz ve Východočeském kraji - rozsah těchto fondů činí celkem cca 24,6 bm, fondů S-StB Brno a okresních útvarů StB a v Jihomoravském kraji - 48 bm, fondů S-StB Ostrava, okresních útvarů StB a útvarů pasů a víz v Severomoravském kraji - 56,4 bm) a fondů označených signaturou „E“ (fondy internačních táborů, táborů nucených prací, Správy vězeňské stráže a útvarů nápravných zařízení - celkem 61,5 bm).
  Termín: 30. 6. 2009
  Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, Mgr. Světlana Ptáčníková
  Odpovídá: Mgr. Jana Slaběňáková, Dita Kaslová
 • Zajištění digitalizace nejvíce poškozených archiválií.
  Termín: konkrétně uvedený materiál do 30. 4. 2009, ostatní průběžně - kontrola vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
  Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková
 • Zajištění ošetření archivních materiálů napadených plísní.
  Jedná se o cca 94 kartonů
  Termín: 31. 3. 2009
  Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková
III.) Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení archivních fondů FMV

Revize stavu a úplnosti archivních fondů

 • Sbírka Historická knihovna bývalého SÚ. Provést revizi stavu úplnosti sbírky, připravit návrh na její další zpracování.
  Termín: průběžně
  Kontrola. 1. 2. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček

Přepis inventářů a soupisů do elektronické podoby

 • Archivní fond H. Provést přepis inventárního soupisu archivního fondu do elektronické podoby, připravit návrh na její další zpracování.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 6. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
 • Archivní fond X. správa SNB. Provést přepis inventárního soupisu archivního fondu do elektronické podoby.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 15. 7. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Jitka Bílková, Bc. Michaela Kolouchová

Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura

 • Lokace a identifikace nezpracovaných přírůstků, roztřídění dle původců. Úkol provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 12. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček, Vladimír Lejtnar, Mgr. Jan Hradec
 • Třídění sbírek směrnic, pokynů, služebních předpisů. Provést kontrolu stavu a základní roztřídění archivního materiálu, s návrhem na jeho další zpracování.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 1. 5. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
 • Třídění materiálů k fondu EMAN (Emigranti a navrátilci). Provést kontrolu stavu úplnosti a základní roztřídění archivního materiálu, s návrhem na jeho další zpracování.
  Termín: průběžně
  Kontrola: každé 2 měsíce kontrola stavu zpracování, 15. 11. 2009 stanovení dalšího postupu, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Pavel Švambera
 • IX. správa SNB. Příprava archiválií na inventarizaci. Provést celkovou revizi stavu materiálu, zkontrolovat soupis přírůstků a případné dohledání materiálu.
  Termín: 15. 12. 2009
  Kontrola. 30. 10. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
 • VI. správa SNB a Technická správa FMV. Příprava archiválií na inventarizaci.
  Termín: 15. 12. 2009
  Kontrola: 30. 10. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Petr Zeman

Zpracování, pořádání a inventarizace

 • Zpracování delimitovaného fondu „308 A“ z Ministerstva obrany ČR. Fond 308 A - Odbojové skupiny a partyzánské jednotky v protektorátu Čechy a Morava; Množství: celkem 39 kartonů. Provést kompletní uspořádání do jednotného archivního fondu.
  Termín: 30. 9. 2009
  Kontrola: průběžně, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Michal Cicvárek
 • Spisy Úřadu pro dokumentaci vyšetřování zločinů komunismu z let 1995 – 2007. Vytvořit regesty ke spisům včetně pomůcky (550 spisů).
  Termín: 31. 12. 2009
  Kontrola: průběžně, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Marie Bulínová
 • II. správa SNB. Reinventarizace archivního fondu. Provést celkovou revizi stavu materiálu.
  Termín: 1. 11. 2009
  Odpovídá: Marie Bulínová, Mgr. Jan Hradec

Zajištění provozu badatelny

 • Vyřizování žádostí a odborných dotazů badatelů.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Jitka Bílková
 • Předkládání a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních materiálů badatelům.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Marie Přibylová, Pavel Švambera
 • Zpracovávání archivních rešerší pro badatele i státní instituce, odborné konzultace pro badatele.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Jitka Bílková, Mgr. Jan Hradec, Mgr. Petr Dvořáček, Petr Zeman
 • Vedení centrální badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení + dalších oddělení (včetně kontroly zapůjčených a vrácených spisů, reversů, termínů).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Marie Přibylová, Pavel Švambera
 • Vyhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele a pro orgány státní správy a další instituce.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Marie Přibylová, Pavel Švambera

Zajištění provozu knihovny

 • Budovat systematicky fond archivní knihovny (formou akvizice), vypracovat návrh na doplnění knihovního fondu.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
 • Vést evidenci I. stupně: evidenci knih v knize přírůstků a evidenci časopisů na evidenčních kartách; příprava na evidenci knih v programu CLAVIUS.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček, Věra Cvrčková
b) Oddělení archivních fondů StB

Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura

 • Provádění Generální inventury archivních materiálů.
  1. a) Fyzická kontrola fondů, porovnávání faktického stavu s inventáři. Konkrétně se jedná o krajské a okresní útvary StB a útvary pasů a víz ve Východočeském kraji (inventáře B 5 - 24,6 bm), Jihomoravském kraji (inventář B 6 - 48 bm) a Severomoravském kraji (inventáře B 7 - 56,4 bm) včetně příslušných okresních součástí StB v těchto krajích a fondy označené signaturou „E“ (inventáře E 1 a E 2 - fondy internačních táborů, táborů nucených prací, Správy vězeňské stráže a útvarů nápravných zařízení - 61,5 bm)
   Termín: 30. 6. 2009
   Kontrola: 31. 3. 2009, Mgr. Světlana Ptáčníková
   Odpovídá: Mgr. Jana Slaběňáková, Dita Kaslová
  2. b) Vyplňování karet NAD.
   - k fondům označeným signaturou „A“ „B“, „D“, „E“,
   Termín: 31. 12. 2009
   Kontrola 30. 6. 2009, Mgr. Světlana Ptáčníková
   Odpovídá: Mgr. Jana Slaběňáková, Mgr. Pavel Ptáčník
 • Nakartonování a předuspořádání přírůstku KS StB Ostrava, který byl Archivu předán v rozsypu v pytlích.
  Termín: 31. 12. 2009
  Kontrola: 30. 6. 2009, Mgr Světlana Ptáčníková
  Odpovídá: Dita Kaslová, Mgr. Pavel Ptáčník
Úřední činnost odboru

Agenda zákona č. 255/1946 Sb., úřední činnost

 • Prověřování žádostí k zákonu čís. 255/1946 Sb. a 357/2005 Sb., postoupených oddělením vydávání osvědčení Ministerstva obrany ČR /dále jen MO ČR/.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Antonín Slavíček
IV.) Vědecká, badatelská a publikační činnost pracovníků odboru
a) Oddělení archivních fondů FMV
 • Projekt edice – Církevní komise ÚV KSČ, II. Díl. Autorský podíl na vytvoření edice dokumentů.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Marie Bulínová
 • Organizační struktury StB. Rekonstrukce organizační struktury Ministerstva vnitra 1945-1989 (do úrovně 2. stupně řízení). Výzkum je zaměřen na mapování organizační struktury centrálních součásti Státní bezpečnosti a Ministerstva vnitra. Výstupem bude samostatná publikace nebo článek do Sborníku ABS k problematice.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 30. 8. 2009, 15. 12. 2009, Mgr. Antonín Slavíček
  Odpovídá: Petr Zeman, Mgr. Petr Dvořáček
 • Publikační činnost: Pracovníci oddělení se podílí na koncepci a tvorbě Sborníku ABS. Vedoucí oddělení je členem nově jmenované redakční rady Sborníku Archivu bezpečnostních složek. Do čísla 6/2008 SbABS připravují pracovníci oddělení tyto studie:
  1. a) Ludmila Bayerová: Archivní fond „308“. Prověřovací materiál k odbojovým a partyzánským skupinám působícím v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945;
  2. b) Petr Dvořáček a Petr Zeman: XI. správa SNB správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiku, (nástin organizačního vývoje, činnost, významné akce, personální naplnění a popis archivního fondu).
b) Oddělení archivních fondů StB
 • Organizační struktura složek StB. Jedná se o dlouhodobý projekt. Zaměřuje se na mapování organizační struktury krajských a okresních součásti Státní bezpečnosti.
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník
 • Český underground. Jde o dlouhodobější projekt, na němž se budou podílet pracovníci ÚSTR, ABS a externí spolupracovníci. Práce sama bude vyžadovat využití dostupných archiválii, i terénní sběr informací od pamětníků (orální historie) a práci se soukromými archivy a památkami. Účastníci projektu: ÚSTR, Pavel Ptáčník (ABS), Pavel Navrátil (ABS).
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník
 • Inspekce MV. Téma je zpracováváno průběžně, konečným výstupem bude přehled vývoje organizační struktury Inspekce MV, přehled náčelníků a popis některých nejzajímavějších kauz.
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková
 • III. odboj. Na Ústavu pro studium totalitních režimů bude pracovat „otevřená“ skupina pracovníků ÚSTRu, Archivu bezpečnostních složek zabývajících se problematikou protikomunistického odboje a odporu. Jednotlivé dílčí výstupy pracovníků skupiny budou publikovány v periodikách ÚSTRu, ve sbornících a v samostatných publikacích.
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková
 • Činnost VO StB Jablonec nad Nisou koncem 40. a počátkem 50. let 20. století. Úkolem bude provést výzkum doposud nezpracovaného archivního materiálu. Součástí úkolu bude mj. výstup ve formě soupisu a zpřístupnění neevidovaného přírůstku.
  Termín: 31. 12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Jana Slaběňáková
 • Publikační činnost: Pracovníci oddělení připravují dva drobnější články (zpráva o návštěvě Úřadu spolkového zmocněnce pro zpřístupňování materiálů Stasi a ukázka materiálu VKR) jsou připravovány do čísla 6/2008.
  Přispívání do Sborníku ABS, případně do dalších periodik. Konkrétní témata příspěvků budou stanovena na zasedání redakční rady Sborníku ABS.
  Termín: kontrola 31. 1. 2009, stanovení dalšího postupu
  Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Pavel Ptáčník


Část 3) Plánu činnosti Archivu bezpečnostních složek - Odboru archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR a vojsk Ministerstva vnitra

Část 1. Hlavní a další úkoly

I. Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení archivních fondů MV ČSR

Delimitace do Správního archivu MV ČR a vnitřní delimitace v ABS

 • Provedenou delimitaci archiválií do Správního archivu MV zapracovat do základní evidence (EL NAD, přírůstková kniha): delimitované fondy Policie ČR - Správy SmK Ostrava, Správy ZčK Plzeň, Správy hl. m. Prahy, Správy SčK Ústí nad Labem.
  Termín: 30. 4. 2009
  Kontrola: 28. 2. 2009, PhDr. Iva Kvapilová
  Odpovídá: Alena Klustová, Hana Zemanová

Přebírání archiválií od Ministerstva vnitra a orgánů státní správy a samosprávy

 • Přebírat od útvarů MV a PČR archiválie vzniklé před rokem 1991 (1992).
  Jejich množství nelze dopředu určit, neboť tyto dokumenty prochází u původců skartačním řízením.
  Termín: průběžně
  Odpovídá : PhDr. Iva Kvapilová
b) Oddělení archivních fondů vojsk MV

Delimitace do Správního archivu MV ČR a vnitřní delimitace v ABS

 • Delimitace archiválií z fondu Personální spisy do Správního archivu MV ČR, v závislosti na dohodě s Odborem archivní správy a spisové služby MV.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 31.12. 2009, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Marie Stojanová
 • Delimitace části archivního fondu osobních evidenčních karet příslušníků resortu vnitra na personální odbor Ministerstva nitra ČR.
  Termín: 15.2. 2009
  Kontrola: průběžně, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Marie Stojanová
 • Převést fond Kádrové rozkazy do kompetence depozitáře personálních spisů (tj. do oddělení vojsk MV).
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Přebírání personálních spisů od Ministerstva obrany ČR

 • Personální spisy příslušníků bývalé VKR – jednotliviny.
  Termín: průběžně
  Kontrola 31.12. 2009, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Marie Stojanová

Přebírání archiválií od Ministerstva vnitra ČR

 • Přebírat archivní materiál před rokem 1992 od součástí resortu vnitra, evidovat je jako přírůstky do fondů vojsk MV a personálních spisů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 31.12. 2009, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Anděla Slavíková, PhDr. Marie Muzikantová, Marie Stojanová
II. Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení archivních fondů MV ČSR

Revize a přemístění přírůstků

 • Uložit a zaevidovat přírůstky do fondů KS SNB a fondu MV ČSR.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 30.6. 2009, PhDr. Iva Kvapilová
  Odpovídá: Alena Klustová, Mgr. Radek Kučera, Bc. Tomáš Zapletal, Hana Zemanová
 • Přemístit materiály v rámci depozitářů po delimitacích do SA MV, týkající se fondů krajských správ SNB (cca 1 000 bm).
  Termín: průběžně
  Kontrola: 30.6. 2009, PhDr. Iva Kvapilová
  Odpovídá: Alena Klustová, Mgr. Radek Kučera, Jana Říhová, Bc. Tomáš Zapletal, Hana Zemanová
b) Oddělení archivních fondů vojsk MV

Revize, přebalení poškozených kartonů a obalů, ošetření

 • Výměna nevhodných nebo poškozených archivních kartonů a obalů (materiál zapůjčovaný nebo předkládaný ke studiu).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Marie Stojanová, Anděla Slavíková
 • Náhrada starých krabic novými při archivním pořádání fondů: 19. pohraniční brigády (7,20 bm z celkových 9,30 bm) a Vojenského učiliště PVS Bruntál (11,40 bm, což je i celková metráž před započetím zpracování).
  Termín: průběžně
  Kontrola 31.12. 2009, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová, Anděla Slavíková, Bc. Tomáš Slavík
III. Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek
a) Oddělení archivních fondů MV ČSR

Revize stavu a úplnosti

 • Provádět generální inventuru fondů KS SNB.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, Alena Klustová, PhDr. Iva Kvapilová, Bc. Tomáš Zapletal, Hana Zemanová
 • Provádět generální inventuru fondu MV ČSR.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, Alena Klustová, PhDr. Iva Kvapilová, Bc. Tomáš Zapletal, Hana Zemanová
 • Začít postupně kompletovat a nově uspořádat základní evidenci NAD z původního JAF, tzn. vypracovat nové karty NAD jako podklad pro program PEvA (1.100 karet JAF)
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová, Bc. Tomáš Zapletal

Zajištění provozu knihovny

 • Budovat systematicky fond archivní knihovny (formou akvizice), vypracovat návrh na doplnění knihovního fondu.
  Termín: průběžně dle finančních možností
  Odpovídá: Bc. Tomáš Zapletal
b) Oddělení archivních fondů vojsk MV

Revize stavu a úplnosti

 • Aktualizovat evidenční listy NAD fondů oddělení vojsk MV.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Práce v komisi zřízené ředitelem archivu pro vedení evidence NAD.
  Termín: průběžně,
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Práce v komisi pro skartační řízení a předarchivní péči.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová

Zpracování, pořádání a inventarizace

 • Pořádání fondu Kádrové rozkazy.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová
 • Pořádání fondu 19. pohraniční brigády
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Anděla Slavíková, Bc. Tomáš Slavík
 • Pořádání fondu Vojenského učiliště PVS Bruntál
  Termín: 31.12.2009
  Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová
 • Navrhnout archivní zpracování personálních spisů
  Termín: 30.6. 2009
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Evidovat a zpracovávat přírůstky personálních spisů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá, Bc. Martina Veselá, Marie Pavlíková
 • Vytvoření inventáře k fondu 3. karlovarské pohraniční brigády.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Zajištění provozu badatelny

 • Vyřizování žádostí a odborných dotazů badatelů.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan
 • Předkládání a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních materiálů badatelům.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan
 • Zpracovávání archivních rešerší pro badatele i státní instituce, odborné konzultace pro badatele.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Vedení centrální badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení + dalších oddělení (včetně kontroly zapůjčených a vrácených spisů, reversů, termínů).
  Termín: průběžně
  Kontrola: vždy poslední pracovní den kalendářního měsíce, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan
Úřední činnost odboru
 • Vyhledávat potřebné údaje a materiály ve fondech depozitáře personálních spisů na základě žádostí Národního bezpečnostního úřadu a útvarů Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá, Bc. Martina Veselá, Marie Pavlíková, Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Martina Kotlíková
 • Poskytovat součinnost Ministerstvu vnitra a Policii ČR při šetření v majetkových a sociálních záležitostech
  Termín: průběžně,
  Odpovídá: Anděla Slavíková, PhDr. Marie Muzikantová, Bc. Tomáš Slavík
 • Zajištění vyřizování běžné agendy oddělení (ve vztahu ke státním orgánům a institucím).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D., PhDr. Iva Kvapilová
 • Plnění souboru opatření při vyřizování žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. vč. koordinace mezi jednotlivými odděleními ABS.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D., PhDr. Iva Kvapilová
IV. Vědecká, badatelská a publikační činnost pracovníků odboru
a) Oddělení archivních fondů MV ČSR
 • Koordinace příspěvků do rubriky Archivní A – Ž Sborníku ABS.
  Termín: průběžně
  Kontrola: 30.6. 2009, PhDr. Iva Kvapilová
  Odpovídá: Mgr. Radek Kučera
 • Organizační vývoj veřejně bezpečnostní složky SNB v 80. letech 20. století. Dokončení výzkumu a zpracování příspěvku do Sborníku ABS č. 6/2008.
  Termín: 31.1. 2009
  Odpovídá: PhDr. Iva Kvapilová
 • Poválečná perzekuce prozápadně orientovaných spolků v Československu (výzkumný projekt).
  Termín: 31.12. 2009
  Kontrola: 30.6. 2009, PhDr. Iva Kvapilová
  Odpovídá: Bc. Tomáš Zapletal
 • Podílet se na koncepci a tvorbě Sborníku ABS (člen redakční rady).
  Termín: průběžně
  Odpovídá: PhDr. Iva Kvapilová
b) Oddělení archivních fondů vojsk MV
 • Příspěvek ke kádrovým rozkazům do Sborníku ABS.
  Termín: 31.12. 2009
  Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová
 • Spolupráce s Technickým muzeem v Brně – problematika ochrany státní hranice.
  Termín: průběžně
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Příprava příspěvků do rubriky A-Ž sborníku ABS.
  Termín: 30.6. 2009
  Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, PhDr. Marie Muzikantová, Mgr. Martina Kotlíková, Bc. Tomáš Slavík, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Podílet se na koncepci a tvorbě Sborníku ABS jako člen redakční rady.
  Termín: průběžně,
  Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.


Část 4) Plánu činnosti Archivu bezpečnostních složek - Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem pro studium totalitních režimů

 1. a) Vědecká, publikační a výstavní činnost
 2. b) Digitalizace archiválií a dokumentů

a) Vědecká, publikační a výstavní činnost

Vědecká, badatelská, publikační a vydavatelská činnost Archivu bezpečnostních složek je dána jednak ustanoveními odstavce 2 § 13 zákona č. 181/2007 Sb., jednak ustanoveními článku 5 Organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek.
Archiv bezpečnostních složek na úseku archivní péče spolupracuje s ostatními archivy v České republice a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi. Především za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií a dokumentů.

Odborní pracovníci Archivu bezpečnostních složek provádí vědeckou, výzkumnou i publikační činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů (výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie), - s návaznou přednáškovou činností nebo pořádáním výstav archiválií a dokumentů. Vydavatelskou činnost provádí archiv vydáváním Sborníku Archivu bezpečnostních složek, který vychází v jednom až dvou číslech ročně. V současné době probíhá příprava edičního plánu 7. čísla sborníku ABS.

Archiv bezpečnostních složek v roce 2009 v této oblasti plánuje samostatně vydat resp. participovat s ÚSTR na vydání následujících publikací:

Sborník Archivu bezpečnostních složek

Je odborné periodikum, které zveřejňuje původní vědecké práce z oblasti historických věd, zejména z nejnovější historie a z archivnictví, dále práce zaměřené na historický vývoj bezpečnostního aparátu, potažmo státní správy, perzekuci obyvatel a další souvislosti s fungováním totalitních režimů v tuzemsku i zahraničí. Formálně je sborník členěn na tyto oddíly: články a studie, biografie, dokumenty, fondy a materiály, varia, archivní A – Ž.

Odpovědný redaktor: Mgr. Patrik Virkner, redaktor: Mgr. Ladislava Kremličková.
Redakční rada: PhDr. Ladislav Bukovszky, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková (tajemník), Mgr. Martin Pulec, Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Miroslav Urbánek (předseda), Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 6

Úřední část
- Ladislav Bukovszky: Archiv bezpečnostních složek (vznik ABS, zákon 181/2007 Sb., úkoly ABS, organizace ABS, pracoviště ABS, činnost ABS at.),
- Martin Pulec: Úřední činnost Archivu bezpečnostních složek (vyřizování úřední agendy ve vazbě na zákony 140/1996 Sb., lustrační zákony, atd.),
- Anna Pavlíková: Badatelské možnosti v Archivu bezpečnostních složek (badatelské možnosti, jednotlivé badatelny),

Články a studie
- Iva Kvapilová: Organizační vývoj SNB v 80. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku,
- Martin Pulec: Operace československých zpravodajských služeb na státních hranicích v letech 1945 – 1989,
- Lubomír Morbacher: 11. brigáda Pohraniční stráže a její velitelé,
- Petr Cajthaml: Public relations pro Státní bezpečnost. Bezpečnostní propaganda v letech 1968 – 1971.

Biografie
- Jan Kalous: Vzestupy a pády Leopolda Hofmana (1913 – 1990),
- Martin Tichý: Oldřich Barták, jeden z tisíce.

Fondy a materiály
- Ladislav Bukovszky: Fond H a jeho specifika. (Vznik, vývoj a popis archivního fondu),
- Ludmila Bayerová: Archivní fond „308“. Prověřovací materiál k odbojovým a partyzánským skupinám působícím v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939 – 1945,
- Petr Dvořáček a Petr Zeman: XI. správa SNB správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky, (nástin organizačního vývoje, činnost, významné akce, personální naplnění a popis archivního fondu).

Termín vydání: I.Q 2009
Zodpovědní řešitelé: Mgr. Miroslav Urbánek (předseda), PhDr. Ladislav Bukovszky, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková (tajemník), Mgr. Martin Pulec, Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Sborník Archivu bezpečnostních složek č.7

Obsah: návrh obsahu sedmého čísla sborníku se připravuje, bude do konce roku 2008 projednán a schválen redakční radou sborníku.
Termín vydání: IV.Q 2009
Zodpovědní řešitelé: Mgr. Miroslav Urbánek (předseda), PhDr. Ladislav Bukovszky, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková (tajemník), Mgr. Martin Pulec, Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.

Archivy při poskytování základních informací o svých archivních fondech a o možnostech jejich využívání, vydávají různé syntetické archivní pomůcky. Jedna z nich je průvodce po archivních fondech. Nakolik probíhá generální inventura archivních fondů a souborů ABS, se v roce 2009 plánuje vydat:

Krátký průvodce po archivních fondech ABS

Začátek projektu: leden 2009
Termín vydání: III. Q 2009
Rozsah publikace: 50 stran
Forma publikace: brožura, měkká vazba
Náklad: 1 500 ks.
Formát: B 5
Zodpovědní řešitelé: ředitel ABS, předseda redakční rady SbABS.

Průvodce po archivních fondech Archivu bezpečnostních složek

Publikace v knižní podobě bude obsahovat mimo krátké informace pro badatele o možnostech bádaní, opis fondů, resp. skupinu fondů bezpečnostních složek státu. K publikaci bude připojena jako příloha na DVD - inventáře i jiné archivní pomůcky ABS v elektronické podobě.

Začátek projektu: leden 2009
Konec projektu: II. Q 2010
Termín vydání: IV.Q 2010
Rozsah publikace: 150 stran
Forma publikace: kniha, tvrdá vazba
Náklad: 1 300 ks.
Formát: A 5
Zodpovědní řešitelé: ředitel ABS, předseda redakční rady SbABS.

Edice pramenů

Archivní fondy ABS jsou bohatou databází na vydávání pramenných edicí, které dokumentují činnost komunistické tajné policie. ABS v roce 2009 plánuje vydat jednu publikaci, o činnosti pohraniční stráže. Publikace navazuje na monografie, která bude vydaná v roce 2008.

Pohraniční stráž v dokumentech

Začátek projektu: leden 2009
Termín vydání: IV.Q 2009
Rozsah publikace: 150 stran
Forma publikace: měkká vazba
Náklad: 1 500 ks.
Formát: A 5
Zodpovědný řešitel: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, PhD.

WEB-ové prezentace

Na webové stránce Archivu bezpečnostních složek (www.abscr.cz) je dána vhodná možnost prezentovat v elektronické podobě archivní dokumenty, soubory i pomůcky k jednotlivým fondům.
Webové prezentace v roce 2008 budou převedené nadále s technickou podporou pracovníků ÚSTR a budou se vztahovat k aktuální historické události z doby nesvobody a doby komunistické totality. Mimo toho ABS plánuje v roce 2009 na svých stránkách otevřít a postupně budovat elektronickou knihovnu. Do elektronické podoby se převedly dobové metodické příručky a jiné knižní publikace o činnosti bezpečnostních složek státu.

 • Ochrana vojenských objektů SSkSVPodepsání vzájemné dohody mezi ČSSR a ZSSR o dočasném pobytu sov. vojsk v roce 1969
  Zahájení projektu: leden 2009
  Termín výstupu: 31.12.2009
  Řešitelé: PhDr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Petr Dvořáček, PaedDr. Vladimíra Vaníčková
 • Skartace operativních svazků ve složkách StB v letech 1989-1990
  Zahájení projektu: únor 2009
  Termín výstupu: 17.11.2009
  Řešitelé: Mgr. Petr Dvořáček, Petr Zeman, PaedDr. Vladimíra Vaníčková
 • Srpen 1969 v dokumentech StB
  Zahájení projektu: březen 2009
  Termín výstupu: 17.11.2009
  Řešitelé: Mgr. Petr Dvořáček, Petr Zeman, PaedDr. Vladimíra Vaníčková
 • Elektronická knihovna
  Termín zahájení projektu: leden 2009
  Termín výstupu: únor 2009
  Řešitelé: Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Pavel Navrátil

b) Digitalizace archiválií a dokumentů

Digitalizace archivního materiálu je prováděna v úzké spolupráci s Odborem informatiky a digitalizace ÚSTR. Podmínky pro větší projekty v oblasti digitalizace budou ošetřeny v tzv. realizačních dohodách, uzavřených mezi ÚSTR a ABS.

Vize Archivu bezpečnostních složek v oblasti digitalizace je následná:

 1. 1) Digitalizace archivního materiálu pro úřední činnost ABS.
 2. 2) Digitalizace archivního materiálu pro badatelskou veřejnost.
 3. 3) Digitalizace archivního materiálu z hlediska dlouhodobé ochrany.
 4. 4) Digitalizace archivního materiálu pro tvorbu digitálního archivu.
 5. 5) Digitalizace archivního materiálu pro vědeckou, výstavní a vzdělávací činnost ÚSTR.

Probíhající spolupráce s ÚSTR v oblasti digitalizace:

 1. a) průběžná
  1. Průběžná digitalizace archivních materiálů pro potřeby úřední činnosti ABS.
  2. Průběžná digitalizace archivních materiálů pro badatelskou veřejnost ABS.
  3. Digitalizace interních normativních aktů řízení (rozkazy, nařízení, směrnice) unitárního a federálního Ministerstva vnitra a útvarů Státní bezpečnosti.
  4. Digitalizace archivního materiálu – osobních evidenčních karet, předaných ABS z Odboru personálního Ministerstva vnitra ČR.
  5. Digitalizace archivního materiálu vzniklého z činnosti I. správy SNB.
 2. b) materiály pro výzkum a prezentaci
  1. Digitalizace archiválií k výzkumným projektům ÚSTR, výročí 1969, 1989, apod.
  2. Digitalizace inventárních soupisů a inventářů k archivním fondům.

Část 5) Plánu činnosti Archivu bezpečnostních složek - Zahraniční spolupráce Archivu bezpečnostních složek

Zahraniční spolupráce

Archiv bezpečnostních složek podle ust. § 13 odst. 2 písmene e) zákona č. 181/2007 Sb., jako samostatná organizační složka státu spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a využívání archiválií.

Tato spolupráce je kromě institucí v České republice směřována také vůči zahraničním partnerským institucím.

Archiv bezpečnostních složek spolupracuje s institucemi v Německu, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku. Spolupráce je založena na výměně informací a zkušeností především v níže uvedených oblastech:

 • přebírání archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
 • zpracování archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek a tvorby pomůcek,
 • zpřístupňování archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
 • ochrana archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
 • badatelské využívání archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek,
 • dějin správy bývalých bezpečnostních složek,
 • formy využívání základních metod pomocných věd historických.

Kromě toho je mezinárodní spolupráce založena na:

 • vzájemném umožnění studia vlastních archivních fondů a souborů,
 • výměně archivních pomůcek,
 • výměně studijních kopií archivních dokumentů,
 • vzájemné spoluúčasti na odborných setkáních, konferencích, projektech,
 • vzájemné výměně vlastních publikací,
 • vzájemné podpoře kulturních a osvětových aktivit,
 • společných publikačních aktivitách.

V průběhu roku 2008 Archiv s Ústavem podepsal dohodu o vzájemné spolupráci a ve stádiu rozpracování je návrh dohody o vzájemné spolupráci s Úřadem spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR v Berlíně a s Institutem paměti národa ve Varšavě. Další dohody se připravují s Ústavem paměti národa v Bratislavě, Historickým archivem bezpečnostních složek v Budapešti a obdobnou institucí v Rumunsku.

Plánované služební cesty v oblasti zahraniční spolupráce na rok 2009:
Stát/Instituce Účel cesty Termín/Trvání Počet účastníků
SRN, Berlín, Úřad spolkové Zmocněnkyně (BStU) Návštěva zástupců ABS v BStU za účelem prohloubení odborné spolupráce 10. – 12. 2. 2009 4-7
Maďarsko, Budapešť, Historický archiv bezpečnostních složek Návštěva zástupců ABTL v ABS 2. čtvrtletí 2009 4
Slovensko, Bratislava, Ústav pamäti národa Návštěva zástupců ÚPN v ABS 2. čtvrtletí 2009 3
ČR, Praha, Archiv bezpečnostních složek Mezinárodní konference pod názvem „Zkušeností postkomunistických krajin s vedením Archivu bezpečnostních složek“ 25.-27.5.2009 15
Polsko, Varšava, IPN Pracovní pobyt zástupců ABS v IPN za účelem prohloubení kontaktů a další odborné spolupráce 3. čtvrtletí 2009
Varšava
4
Belgie, Brusel Prezentace ABS v požadovaném rozsahu Průběžně v průběhu celého předsednictví ČR v EU (1.1.2009-30.6.2009) 2
USA, Washington, United States of America, Holocaust Memorial Museum Pracovní pobyt za účelem prohloubení odborných poznatků a vztahů 4. čtvrtletí 2009 2
SR, Bratislava Ústav paměti národa Pracovní pobyt zástupců ABS v ÚPN 3. čtvrtletí 2009 4-5
Polsko, Varšava, IPN Pracovní pobyt zástupců IPN v Praze 4. čtvrtletí 2009 4-5

Zahraniční aktivity budou znamenat přínos dvojího významu. Na straně jedné se ABS/USTR dostanou prostřednictvím těchto mezinárodních aktivit do podvědomí evropských odborných kruhů i široké veřejnosti, na straně druhé jmenované instituce navážou kontakty užitečné pro mezinárodní spolupráci, bez které nelze naplnit dikci zákona č. 181/2007 Sb.