Plán činnosti Archivu bezpečnostních složek na rok 2010

Úvod

Archiv bezpečnostních složek v roce 2010 bude plnit své úkoly, které vycházejí z § 13 zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Negativní dopad finanční krize, která se nevyhnula ani kapitole státního rozpočtu č. 355, kterého je i Archiv součástí, bude mít nepříznivý dopad i na činnost Archivu. Z důvodu snížení počtu tabulkových míst (z 138 na 127) a snížení rozpočtu, bude nutné některé základní činnosti Archivu částečně omezit.

Návrh plánu činnosti Archivu pro rok 2010 je strukturován podle vzoru, který byl vytvořen v roce 2008. Je založen na čtyřech základních úkolech Archivu: 1. Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek; 2. Zpracovávání a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek; 3. Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek; 4. Vědecká, badatelská a publikační činnost zaměstnanců Archivu. Tyto čtyři body jsou podrobně rozepsány dle jednotlivých odborů a oddělení.

Další samostatné kapitoly tvoří část 5. Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem pro studium totalitních režimů; 6. Zahraniční spolupráce Archivu bezpečnostních složek a 7. Ekonomika.

Archiv bezpečnostních složek podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona 181/2007 Sb. dokončil delimitace. Od subjektu – Ministerstvo vnitra – Policejní prezídium však delimitace archiválií ve správě policejních útvarů byla řešena s policejním prezidentem a s ředitelem odboru archivní správy a spisové služby MV ČR v souladu s archivním zákonem. Dle výsledků těchto jednání dokumenty z provenience policejních útvarů jsou a budou delimitovány na základě skartačního řízení. V minulém roce bylo tímto způsobem delimitováno cca 85% z celkového množství písemností. Dle výsledků skartačních řízení se bude pokračovat v tomto roce s dalším přebíráním.

Úkol zpracování a zpřístupňování archivních fondů a sbírek bude těžištěm činnosti pro rok 2010. Jednotlivé fáze tohoto úkolu vycházejí z krátkodobé koncepce archivní činnosti Archivu (2009-2011), Harmonogramu generální inventury archivních fondů a sbírek a ze Stanovení prioritních fondů pro zpracování Archivu bezpečnostních složek. Výsledkem zpracování archivních fondů a sbírek budou analytické archivní pomůcky vytvořené v programu JANUS/Archivář. Provádění generální inventury, která vychází z bodu 3 § 14 zákona 181/2007 Sb., probíhá dle stanoveného časového harmonogramu. V šesti archivních odděleních je tento úkol plněn téměř na 100 %. Do této kapitoly je zahrnuta i rozsáhlá úřední činnost Archivu i zajištění servisu pro badatele.

Archiv se ve své odborné činnosti nejvíce zaměřil na oblast ochrany archivních dokumentů. Vybudováním restaurátorského pracoviště a zprovozněním přístroje Neschen C 500 na hromadné odkyselování papírových dokumentů do provozu je dána jedinečná možnost k ochraně archiválií z provenience Státní bezpečnosti a bezpečnostních složek. V průběhu roku 2010 bude přístroj fungovat částečně ve zkušebním provozu a následně bude nastaven jeho systematický provoz podle vypracovaného plánu. V rámci Oddělení péče o fyzický stav archiválií budou ve vlastní režii vykonávány také komplexní úkony restaurování archiválií první kategorie resp. archiválií, které budou vyhlášeny za kulturní památku.

Archiv se v rámci svých možností - samostatně nebo ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů - bude podílet na vědecké, badatelské a publikační činnosti.

Zaměstnanci Archivu jsou zapojeni téměř do všech prioritních badatelských a dokumentačních projektů Ústavu. S ohledem na množství finančních prostředků a na základě edičního záměru Archivu se plánuje realizovat vydání dvou publikací: dalšího čísla Sborníku Archivu bezpečnostních složek a Sborníku z mezinárodního workshopu – „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“. V roce 2010 jsou naplánované první kroky pro vydání publikace „Průvodce po archivních fondech Archivu bezpečnostních složek“.

Spolupráce mezi Archivem a Ústavem je kromě badatelských a dokumentačních projektů konkretizována i v oblasti skenování archiválií a v pokračování vytváření pilotní podoby projektu elektronického archivu. Digitalizace archiválií bude probíhat v koordinované podobě, do jehož procesu budou zapojena všechna archivní oddělení.

V oblasti mezinárodní spolupráce bude Archiv i nadále úzce spolupracovat se zahraničními partnerskými institucemi, se kterými během dvou posledních let podepsal, společně s Ústavem, smlouvy o vzájemné spolupráci. Podepsaní dalších dohod je naplánováno s partnery ze Slovinska a z Pobaltí. V rámci možností bude Archiv rozvíjet spolupráci na mezinárodním poli, zejména s partnerskými institucemi v oblasti archivnictví. Bude také participovat na společném vystupování v Mezinárodní archivní radě při UNESCO a na založení samostatné Sekce Archivů bezpečnostních složek totalitních režimů.

Návrh plánu činnosti vychází z reálných představ a možností Archivu. Archiv je bez ohledu na dopady finanční krize připraven zajistit plnění svých základních povinností. Plán činnosti může ovlivnit plánované stěhování do nové účelové budovy.

Část 1 - Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek

Přebírání a delimitace archivních dokumentů představují v archivní teorii základní úkon. Jeho komplexní rozměry tvoří několik aktů: od výběru archiválií, vyznačení zrušení stupně utajení, přípravy vhodných podmínek na jejich ukládání až po zařazení do evidence archiválií.

Do Archivu bezpečnostních složek jsou v současné době předávány archivní dokumenty z útvarů Policie ČR v rámci skartačního řízení.

Dále je prováděna vnitřní delimitace archiválií a archivních fondů, a to na základě věcné příslušnosti do jednotlivých oddělení Archivu bezpečnostních složek podle kompetencí ke správě archiválií a dokumentů vyplývající z organizačního řádu Archivu.

Pro pracovníky jednotlivých oddělení Archivu to znamená provést kontrolu archiválií (archivních souborů, fondů a sbírek) a dokumentů, včetně přírůstků, kterých se toto ustanovení týká, připravit k nim jednotlivé předávací protokoly a následně je předat do příslušného oddělení.

a) Oddělení archivních fondů FMV

 • Vnitřní delimitace - v návaznosti na dokončenou delimitaci archivních souborů do Správního archivu MV a s postupem generální inventury archivních souborů určit a vytřídit archiválie z přírůstků podle původců a delimitovat je do příslušných oddělení Archivu.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Karel Freund, Mgr. Petr Dvořáček
 • Delimitační a skartační řízení u útvarů Policie ČR - přebírání a kontrola archivního materiálu převzatého od útvarů Cizinecké policie Policie ČR.
  • Termín: 31. 5. 2010
  • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Marie Bulínová, Pavel Švambera

b) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů

 • Přebírání spisů bývalé Správy vyšetřování Státní bezpečnosti a krajských útvarů tohoto typu od soudů a státních zastupitelství a jejich archivování.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: PaedDr.Vladimíra Vaníčková

c) Oddělení archivních fondů StB

 • Přebírání materiálů útvarů pasů a víz a pasové kontroly. Materiály budou do Archivu předávány z oblastních ředitelství služby cizinecké policie v rámci skartačního řízení. Jedná se maximálně o několik běžných metrů ročně. V roce 2010 budou převzaty materiály od oblastních ředitelství Služby cizinecké policie:
  • Brno
  • Ústí nad Labem
  • Praha
  • Plzeň
  • Ostrava
  • České Budějovice
  • Množství předaných archiválií pravděpodobně nepřesáhne 1 bm.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková
 • Evidování a ukládání přírůstků do fondů krajských a okresních útvarů pasů a víz a útvarů pasové kontroly.
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
 • Vypracování protokolů o provedení skartačního řízení pro oblastní ředitelství služby cizinecké policie.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková

d) Oddělení archivních fondů MV ČSR

 • Přebírání archiválií od útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky, popř. od obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (agenda občanských a řidičských průkazů) v rámci skartačního řízení – zejména půjde o písemnosti se skartační lhůtou dvacet let.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: PhDr. Iva Kvapilová
 • Evidování a ukládání přírůstků do fondů KS SNB a fondu MV ČSR.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, PhDr. Iva Kvapilová
  • Odpovídá: Hana Zemanová
 • Vypracování protokolů o provedení skartačního řízení pro jednotlivé předávající útvary.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: PhDr. Iva Kvapilová
 • Dokončení vnitřní delimitace v rámci Archivu (z oddělení archivních fondů FMV).
  • Termín: 31. 12. 2010 (dle plánu oddělení archivních fondů FMV)
  • Odpovídá: PhDr. Iva Kvapilová

e) Oddělení archivních fondů vojsk MV

 • Přebírání archivního materiálu vzniklého před rokem 1992 z činnosti vojsk ministerstva vnitra od součástí resortu vnitra v rámci skartačního řízení.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Evidování a ukládání přírůstků do fondů vojsk MV.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  • Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová
 • Přebírání personálních materiálů vzniklých před rokem 1990 (1992), od součástí resortu vnitra a od Ministerstva obrany (personální spisy příslušníků bývalé Vojenské kontrarozvědky – pravděpodobně jednotliviny).
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Evidování a ukládání přírůstků do fondu personálních spisů.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  • Odpovídá: Marie Stojanová
 • Delimitace archiválií z fondu personálních spisů do Správního archivu MV ČR.
  • Termín: 31. 3. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  • Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá, Mgr. Martina Kotlíková, Mgr. Břetislav Štefan

Část 2 - Zpracovávání a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek

Zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů a sbírek patří mezi základní úlohy Archivu bezpečnostních složek. Při zpracovávání archivních fondů provádějí archiváři souhrnné činnosti, při kterých se mění neorganický (případně organický) soubor dokumentů na systém informací.

V rámci těchto činností je prováděno mj. vymezení archivního souboru, zjištění kompletnosti materiálů (revize stavu a úplnosti archivních fondů), zjištění, zda část archiválií téhož původce není uložena v jiném archivu, provedení rozboru obdobných archivních souborů a jejich zpracování v Archivu i mimo něj, zjištění údajů z aktuální evidence NAD, ověření zpracování archivního souboru nebo jeho části v minulosti, existence archivních pomůcek, zběžné provedení průzkumu archivního souboru, archivní registratury a dostupné literatury se zaměřením na spisovou manipulaci, spisové a organizační normy, historii a kompetence původce, dochovanost registraturních pomůcek.

Do této kapitoly je zahrnuto rovněž provádění generální inventury, která vychází z bodu 3 § 14 zákona 181/2007 Sb. a probíhá dle stanoveného časového harmonogramu, dále rozsáhlá úřední činnost Archivu a zajištění servisu pro badatele.

a) Oddělení archivních fondů FMV

Revize stavu a úplnosti archivních fondů
 • Revize stavu a úplnosti fondů Studijního ústavu z provenience německých bezpečnostních složek a soudů.
  Archivní fondy:
  • 107 - Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu Čechy a Morava
   1939-1945; 5,5 bm
  • 34 - Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava
   1939-1945; 81 bm
  • 135 - Různé bezpečnostní složky
   1939-1945; 10,9 bm
  • 141 - Německé soudy v Říši
   1939-1945; 67 bm
  • Termín: 31.12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Antonín Slavíček
  • Odpovídá: Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií
 • Fond II. správa SNB – provést analýzu dosud zpracované části fondu, identifikace přírůstků, vytvořit návrh na reinventarizaci a dopracování fondu, návrh předložit ke schválení metodické komisi Archivu bezpečnostních složek.
  • vymezení archivního souboru
  • zjištění kompletnosti materiálů
  • zjištění, zda část archiválií téhož původce není uložena v jiném archivu
  • provedení rozboru obdobných archivních souborů a jejich zpracování v ABS i mimo něj
  • zjištění údajů z aktuální evidence NAD
  • ověření zpracování archivního souboru nebo jeho části v minulosti, existence archivních pomůcek
  • zběžné provedení průzkumu archivního souboru, archivní registratury a dostupné literatury se zaměřením na spisovou manipulaci, spisové a organizační normy, historii a kompetence původce, dochovanost registraturních pomůcek
  • Termín: 1. 5. 2010
  • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček
  • Odpovídá: Marie Bulínová
 • Fond IV. správa SNB – dokončit inventarizaci fondu, zapracovat dosud nezpracované přírůstky, vytvořit inventář v programu Janus Archivář, vytvořit rejstříky.
  • vymezení archivního souboru
  • zjištění kompletnosti materiálů
  • zjištění, zda část archiválií téhož původce není uložena v jiném archivu
  • provedení rozboru obdobných archivních souborů a jejich zpracování v ABS i mimo něj
  • zjištění údajů z aktuální evidence NAD
  • ověření zpracování archivního souboru nebo jeho části v minulosti, existence archivních pomůcek
  • zběžné provedení průzkumu archivního souboru, archivní registratury a dostupné literatury se zaměřením na spisovou manipulaci, spisové a organizační normy, historii a kompetence původce, dochovanost registraturních pomůcek
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Antonín Slavíček
  • Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
 • Úprava původních a tvorba nových soupisů, návrh na další zpracování fondů a sbírek.
  Archivní fondy:
  • 107 - Sbírka písemností útvarů SS na území Protektorátu Čechy a Morava
   1939-1945; 5,5 bm
  • 134 - Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava
   1939-1945; 81 bm
  • 135 - Různé bezpečnostní složky
   1939-1945; 10,9 bm
  • 141 - Německé soudy v Říši
   1939-1945, 67 bm
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Antonín Slavíček
  • Odpovídá: Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura
 • Generální inventura – v souladu s harmonogramem provádět GI, vytvářet podklady pro karty NAD; provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů:
  • fond 321, Studijní ústav - Monitory (zahraniční vysílání, přehledy tisku)
   1968 – 1973; 3,5 bm
   • Termín: 31. 12. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Antonín Slavíček
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 318, Studijní ústav - Hlavní správa tiskového dohledu ministerstva vnitra
   1953 – 1968; 41,6 bm
   • Termín: 31. 12. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Antonín Slavíček
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 315, Studijní ústav - Zemský odbor bezpečnosti II
   1945 – 1947; 29,9 bm
   • Termín: 31. 12. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Antonín Slavíček
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 44, Studijní ústav - Veřejná osvětová služba
   1940 – 1946; 25,2 bm
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Kontrola: 31.1. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 301, Studijní ústav - Vyšetřovací komise pro národní a lidový soud při MV
   1945 – 1946; 17,4 bm
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Kontrola: 31.1. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond X. správa SNB - Správa kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli
   1974-1988; 19,5 bm
   • Termín: 31. 12. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Dvořáček , Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Marie Bulínová
  • fond A34, A34/1 II. správa SNB - Správa kontrarozvědky
   1953-1990; 98,3 bm
   • Termín: 31. 12. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Marie Bulínová
  • fond 325, Studijní ústav - Stíhání nacistických válečných zločinců
   1938 – 1975; 22,6 bm
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Kontrola: 31. 1. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 141, Studijní ústav - Německé soudy v říši
   1939-1945; 67 bm
   • Termín: 30. 4. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
  • fond 300, Studijní ústav - Zemský odbor bezpečnosti Praha
   1945-1948; 9,5 bm
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 302, Studijní ústav - Hlavní správa Vojenské kontrarozvědky
   1945 – 1954; 72,5 bm
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 304, Studijní ústav - Různé bezpečnostní spisy po roce 1945
   1945-1946; 40,5 bm
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 307, Studijní ústav – Sbírka písemností útvarů SNB mapující činnost organizace UPA na území Československa v letech 1947-1948 (Banderovci)
   1947 – 1948; 13,8 bm
   • Termín: 30. 4. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 310, Studijní ústav - Velitelství Státní bezpečnosti
   1945 - 1953; 14,8 bm
   • Termín: 30. 4. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 312, Studijní ústav - Vrchní očistná komise pro státní a veřejné zaměstnance
   1945-1948; (zpracovává se)
   • Termín: 30. 4. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 305, Studijní ústav - Ústředna Státní bezpečnosti
   1945 – 1948; 110,4 bm
   • Termín: 31. 5. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A2/2, Sekretariát ministra vnitra II. díl
   1960 – 1965; 4,9 bm
   • Termín: 31. 5. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 323, Studijní ústav - Kabinet StB materiálů
   1945 – 1955; 3,5 bm
   • Termín: 31. 5. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 134, Studijní ústav - Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava
   1939-1945; 81 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 31. 5. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
  • fond A2/5, Sekretariát FMV V. díl
   1961 – 1978; 1 bm
   • Termín: 30. 6. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A2/6, Sekretariát FMV VI. díl
   1971 – 1975; 1 bm
   • Termín: 30. 6. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A2/7, Sekretariát FMV VII. díl
   1969 – 1980; 1 bm
   • Termín: 30. 6. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A2/8, Sekretariát FMV VIII. díl
   1970 – 1982; 1 bm
   • Termín: 30. 6. 2010
   • Kontrola: 31.3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A2/9, Sekretariát FMV IX. díl
   1978 – 1982; 1 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A10, Sekretariát státního tajemníka plk. JUDr. Jána Majera
   1968 – 1970; 1,9 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A25, IV. správa SNB - správa sledování
   1948-1990; 15,2 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
  • fond H, Historický fond
   1948-1990; 96 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond S, Studijní ústav - Sbírka různých písemností
   1918-1970; 67,9 bm
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond 2M, Studijní ústav - Odbor politického zpravodajství MV
   1945-1953; 79,3 bm
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond Z, Studijní ústav - Mapy zpráv zpracované Studijním ústavem MV
   1938-1970; 23,5 bm
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A32, Sekretariáty náměstků ministra genmjr. JUDr. Jána Pješčaka, DrSc. a genmjr. Pavola Vaňa
   1969 – 1988; 8,6 bm
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A33, Sekretariáty 1. náměstků ministra vnitra genmjr. Ing. Jána Hanuliaka, genmjr. JUDr. Jána Kováče, genpor. Ing. Alojze Lorence CSc.
   1971 – 1989; 4 bm
   • Termín: 30. 9. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A6/3, Organizační a vnitřní správa FMV - tajné rozkazy ministra III. díl
   1951 – 1956; 2 bm
   • Termín: 30. 9. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A6/4, Organizační a vnitřní správa FMV - rozkazy ministra IV. díl
   1951 – 1970; 2 bm
   • Termín: 30. 9. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A6/5, Organizační a vnitřní správa FMV - nařízení ministra z let 1959 - 1970, nařízení hospodářsko finanční z let 1954 – 1966 V. díl
   1959-1970; 2 bm
   • Termín: 30. 9. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A6/6, Organizační a vnitřní správa FMV VI. díl
   1960 – 1974; 2 bm
   • Termín: 31. 10. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond IX. Správa SNB, Správa pro politicko-výchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost FMV
   1977 – 1988; (zpracovává se)
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček
  • fond A3, Správa vyšetřování StB
   1951-1989; 22,8 bm
   • Termín: 31. 10. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A31/1, Statisticko - evidenční odbor (SEO) I. díl
   1948-1990; 8 bm
   • Termín: 31. 10. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A31/2, Statisticko - evidenční odbor (SEO) II. díl
   1948-1990; 8,3 bm
   • Termín: 30. 11. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond A31/3, Statisticko - evidenční odbor (SEO) III. díl
   1948; 2,8 bm
   • Termín: 30. 11. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond V. správa SNB - ochrana stranických a ústavních činitelů
   1948-1990; (zpracovává se)
   • Termín: 30. 11. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond XI. správa SNB - správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky
   1974-1988; 19,8 bm
   • Termín: 31. 12. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
  • fond SPV, Správa pasů a víz
   1948-1990; (zpracovává se)
   • Termín: 30. 11. 2010
   • Kontrola: 31. 8. 2010, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
 • Identifikace nezpracovaných přírůstků, roztřídění dle původců - úkol provádět v návaznosti na generální inventuru archivních fondů.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Antonín Slavíček
  • Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček, Karel Freund
Zajištění provozu badatelny (součinnost oddělení se skupinou zpřístupňování dokumentů)
Skupina zpřístupňování dokumentů (Praha, Na Struze)
 • Vyřizování žádostí a odborných dotazů badatelů.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Jitka Bílková
 • Předkládání a evidence zapůjčených materiálů badatelům, příprava materiálů badatelům.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Jitka Bílková, Marie Přibylová, Pavel Švambera
 • Zpracovávání archivních rešerší pro badatele i státní instituce, odborné konzultace pro badatele.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Jitka Bílková
 • Vedení badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení + dalších oddělení (včetně kontroly zapůjčených a vrácených spisů, reversů, termínů).
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Jitka Bílková, Marie Přibylová, Pavel Švambera
 • Vyhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele a pro orgány státní správy a další instituce.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Jitka Bílková, Marie Přibylová, Pavel Švambera
Zajištění provozu knihovny
 • Akvizice a nákup odborných knih a časopisů, vedení přírůstkové knihy knihovny, vedení evidence knihovny v programu Clavius.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček, Věra Cvrčková
Úřední činnost
 • Prověřování žádostí k zákonu čís. 255/1946 Sb. a 357/2005 Sb., postoupených oddělením vydávání osvědčení Ministerstva obrany ČR.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Antonín Slavíček
 • Vedení statistických přehledů k problematice dohledávání archivních materiálů k agendě zákona č. 255/1946 Sb., pro Ministerstvo obrany ČR. Vedení jednacího protokolu, soupisů kopií a záznamů předaných MO ČR v uplynulém období a jejich následné zpracování k archivaci.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Michal Cicvárek, Mgr. Antonín Slavíček
 • Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. – koordinace v rámci oddělení.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Petr Dvořáček
 • Vyhledávání v kartotékách k fondům Studijního ústavu MV, v kartotékách Ochrany státního tajemství, Vystěhovalců a emigrantů.
  Termín: průběžně
  Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  Odpovídá: Bc. Michaela Kolouchová, DiS., Miloslava Soukupová

b) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů

Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií
 • Tematické zpracování svazkové agendy Správy sledování (písmeno L-P, 30 bm). Návrh na zpracování fondu v programu Janus Archivář, předložit do metodické komise. Realizace zpracování fondu.
  • Termín: 30. 6. 2010
  • Kontrola: 30. 3. 2010, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: Mgr. David Lorenc
 • Tematické zpracování fondu ZO/MV (3,6 bm) Návrh na zpracování fondu v programu Janus Archivář, předložit do metodické komise. Realizace zpracování fondu.
  • Termín: návrh do metodické komise 30.6.2010; realizace zpracování 31.12.2010
  • Kontrola: 30. 3. 2010, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková
 • Zpracování archivního fondu OB/Hradec Králové (32,4 bm) Návrh v programu Janus Archivář, předložit do metodické komise. Realizace zpracování fondu.
  • Termín: návrh do metodické komise 30.3.2010; zahájení zpracování 31.12.2010
  • Kontrola: 30. 2. 2010, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: PaedDr. Vladimíra Vaníčková, Mgr. David Lorenc
Úřední činnost
 • Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb.; vyřizování žádostí dle zákona č. 107/2002 Sb. – koordinace v rámci oddělení.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Martin Pulec, Mgr. David Lorenc
 • Vyřizování úředních žádostí (NBÚ, BO MV, apod.) - koordinace v rámci oddělení.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Martin Pulec, Mgr. David Lorenc
 • Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání anotací.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: Ing. Oľga Nováková
 • Příprava materiálů do badatelen a k digitalizaci - koordinace v rámci oddělení a badatelen.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Martin Pulec, Mgr. David Lorenc

c) Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR

Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií
 • Uspořádání spisového fondu I. správy SNB
  Návrh na zpracování fondu v programu Janus Archivář, předložit do metodické komise.
  • Termín: 31. 6. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler, Mgr. Pavel Navrátil
 • Skart fondu VKR
  Dokončení třídění, provést zařazování dokumentů do archivního fondu VKR. (155 pytlů z celkového množství 437 pytlů)
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš, Marta Kolmanová
 • Skart VKR
  Zařazování dokumentů do fondu VKR – zpracování a předložení metodiky, zahájení pořádání.
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
Generální inventura
 • Dokončení generální inventury dle harmonogramu; zapsání archivních fondů do karet NAD v programu PevA.
  • fond Operativní svazky I. správy (432 bm, 200 033 mikrofiší a žaketů)
   • Termín: 30. 10. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
   • Odpovídá: Jitka Tylová, Zdeňka Hradilová
  • fond Spisový fond I. správy (108 bm)
   • Termín: 30. 4. 2010
   • Kontrola: 28. 2. 2010, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler, Mgr. Pavel Navrátil
  • fond ZO KSČ MNO – ZS GŠ (20,5 bm)
   • Termín: 31. 1. 2010
   • Kontrola: Mgr. Pavel Navrátil
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Kugler
  • fond VKR, Operativní svazky VKR (162 bm, 85 950 obálek mikrofiší)
   • Termín: 30. 10. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
   • Odpovídá: Radek Fencl, Gabriela Truchlíková
  • fond VKR, Neoperativní dokumentace VKR (180 bm)
   • Termín: 30. 10. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
   • Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
  • fond ZS GŠ, Operativní svazky ZS GŠ (306 bm, 5 419 obálek mikrofiší)
   • Termín: 30. 6. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Pavel Navrátil
   • Odpovídá: Milena Dolejšová, Miloslava Kupcová
  • fond ZS GŠ, Neoperativní dokumentace ZS GŠ (108 bm)
   • Termín: 31. 10. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
   • Odpovídá: Radek Fencl
Úřední činnost
 • Vyřizování badatelských žádostí dle zákona č. 499/2004 Sb. a žádostí dle zákona č. 107/2002 Sb. – koordinace v rámci oddělení
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Navrátil
 • Vyřizování úředních žádostí (NBÚ, BO MV, VZ MO, apod.) - koordinace v rámci oddělení
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Navrátil
 • Vyřizování agendy NBÚ – zpracovávání anotací
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Mgr. Daniel Běloušek
 • Příprava materiálů do badatelen a k digitalizaci; koordinace v rámci oddělení a badatelny
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Navrátil
Zajištění provozu Centrální badatelny Archivu bezpečnostních složek
Skupina zpřístupňování dokumentů (Praha, Siwiecova)
 • Vyřizování žádostí a odborných dotazů badatelů
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Anna Meclová, Mgr. Jana Kálesová
 • Předkládání a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních materiálů badatelům
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Anna Meclová, Mgr. Jana Kálesová, Eliška Königsmarková
 • Zpracovávání archivních rešerší pro badatele i státní instituce, odborné konzultace pro badatele
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Anna Meclová, Mgr. Jana Kálesová, Eliška Königsmarková
 • Vedení centrální badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení + dalších oddělení (včetně kontroly zapůjčených a vrácených spisů, reversů, termínů).
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Anna Meclová, Mgr. Jana Kálesová, Eliška Königsmarková
 • Vyhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele a pro orgány státní správy a další instituce.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Anna Meclová, Mgr. Jana Kálesová, Eliška Königsmarková

d) Oddělení archivních fondů StB

 • S-StB Ostrava a útvary StB v Severomoravském kraji
  Dokončení nakartonování a předuspořádání přírůstku (67 pytlů, 2 kartotéky)
  • Termín: 31. 3. 2010
  • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Dita Kaslová
 • S-StB Brno – jednotlivé odbory S-StB
  Pokračování v pořádání fondu:
  • I. odbor – 59 balíků + 2 knihy
  • II. odbor – 9 balíků
  • III. odbor – 37 balíků + 1 kniha
  • Odbor vyšetřování StB – 86 balíků
  • VI. odbor (prověrka korespondence) – 40 pytlů
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: 30. 6. a 31. 12. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
 • VO StB Jablonec nad Nisou
  Vytvoření soupisu archiválií. (4,6 bm)
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
 • Provádění generální inventury - vyplňování EL NAD
  • fondy S-StB Praha a útvarů StB ve Středočeském kraji
   • Termín: 31. 1. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
  • fondy S-StB České Budějovice a útvarů StB v Jihočeském kraji
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
  • fondy S-StB Plzeň a útvarů StB v Západočeském kraji
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
  • fondy S-StB Ústí nad Labem a útvarů StB v Severočeském kraji
   • Termín: 30. 4. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
  • fondy S-StB Hradec Králové a útvarů StB ve Východočeském kraji
   • Termín: 31. 5. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
  • fondy S-StB Brno a Ostrava a útvarů StB v Jihomoravském a Severomoravském kraji
   • Termín: 30. 6. 2010
   • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
  • fondy Ministerstva vnitra a Federálního ministerstva vnitra
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 30. 9. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
Úřední činnost
 • Vyřizování žádostí soukromých osob a úřadů a příprava materiálů pro badatele dle zákona č. 499/2004 Sb., poskytování podkladů nezbytných k naplňování zákonů č. 412/2005 Sb. a 451/1991 Sb.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková
 • Zpracovávání tématických rešerší pro úřední potřebu.
  • Termín: průběžně - dle příchozích požadavků
  • Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková, Mgr. Pavel Ptáčník

e) Oddělení archivních fondů MV ČSR

 • Příprava na pořádání archivního fondu MV ČSR v rozsahu 181 bm; (1946 /1948/-1991)
  • vymezení archivního souboru
  • zjištění kompletnosti materiálů
  • zjištění údajů z aktuální evidence NAD
  • ověření zpracování archivního souboru nebo jeho části v minulosti, existence archivních pomůcek
  • zběžné provedení průzkumu archivního souboru, archivní registratury a dostupné literatury se zaměřením na spisovou manipulaci, spisové a organizační normy, historii a kompetence původce, dochovanost registraturních pomůcek
  • Termín: po ukončení GI - 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
 • Dokončení generální inventury dle harmonogramu u fondů:
  • KS SNB Plzeň; 297,5 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 30. 9. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
  • KS SNB České Budějovice; 243 bm
   • Termín: 30. 9. 2010
   • Kontrola: 30. 9. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
  • KS SNB Praha; 420,4 bm
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 9. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Alena Klustová, Hana Zemanová
  • MV ČSR; 108,9 bm
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Alena Klustová, Hana Zemanová
  • Hasičský záchranný sbor + Střední odborné školy Požární ochrany; (zpracovává se)
   • Termín: 31. 1. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: PhDr. Jiří Mikulka
  • Školy SNB; 94,5 bm
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
  • Kádrové rozkazy; 126 bm
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Kontrola: 30. 9. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová
  • Rozkazy a nařízení; 6,8 bm
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Kontrola: 30. 9. 2010, PhDr. Iva Kvapilová, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová
 • Dokončení kompletace a nového uspořádání EL NAD z původních karet JAF, tzn. vypracování nových karet NAD jako podklad pro program PEvA u fondů:
  • Správa SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje
   • Termín: 31. 1. 2010
   • Kontrola: PhDr. Iva Kvapilová
   • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera
  • Kádrové rozkazy
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Kontrola: PhDr. Iva Kvapilová
   • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera
  • Rozkazy a nařízení
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Odpovídá: PhDr. Iva Kvapilová
Zajištění provozu knihovny
 • Budování archivní knihovny (akvizice), vedení evidence knih a periodik
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, Jana Říhová
Úřední činnost
 • Vyřizování badatelských a úředních požadavků podle zákona č. 499/2004 Sb.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Alena Klustová, Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová, PhDr. Jiří Mikulka, Mgr. Josef Vávra, Hana Zemanová
 • Zpracovávání tématických rešerší pro úřední potřebu
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová, PhDr. Jiří Mikulka, Mgr. Josef Vávra
 • Vyřizování agendy řidičských průkazů
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Jana Říhová

f) Oddělení archivních fondů vojsk MV

Zpracování, pořádání a inventarizace archiválií
 • Děčínská pohraniční brigáda, 1952 – 1966, 9,3 bm.
  Dokončení uspořádání fondu.
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  • Odpovídá: Bc. Tomáš Slavík
 • Fond vojenského učiliště PVS Bruntál, 1951 – 1966 (1968), 11,4 bm.
  Dokončení uspořádání fondu.
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  • Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová
Třídění archivních materiálů, příprava na inventarizaci, generální inventura
 • Provádění zápisu dat zjištěných GI z evidenčních listů NAD fondů vojsk MV do evidencí programu PEvA
  • Termín: 31. 3. 2010
  • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Provádění zápisu archivních pomůcek do evidencí programu PEvA.
  • Termín: 31. 7. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
Generální inventura
 • Provádění generální inventury u fondů; 3,6 bm
  • Personální materiály Odboru vnitřní ochrany
   • Termín: 28. 2. 2010
   • Kontrola: 31. 3. 2010, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D., Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá
  • Personální spisy převzaté od resortu vnitra; 2 590 bm
   • Termín – 31. 12. 2010
   • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D., Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek
   • Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Marie Stojanová, Romana Chrápavá, Mgr. Martina Kotlíková, Jaromír Pořízek
 • Kontrola a případná oprava evidencí k fondu personálních spisů
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá, Mgr. Martina Kotlíková, Jaromír Pořízek
 • Vkládání údajů z přírůstků personálních spisů do evidencí a spolupráce se skupinou evidenční
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá
 • Vypracování návrhu archivního zpracování personálních spisů
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
Úřední činnost
 • Vyhledávání ve fondech e personálních spisů pro Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace a útvary Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Marie Stojanová, Romana Chrápavá, Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Martina Kotlíková
 • Poskytování součinnosti Ministerstvu vnitra a Policii ČR při šetření v majetkových a sociálních záležitostech
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová, Bc. Tomáš Slavík, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
 • Zpřístupňování personálních spisů badatelům podle zákona 499/2004 Sb.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Martina Kotlíková
 • Zpřístupňování archiválií z fondů vojsk MV badatelům podle zákona 499/2004 Sb.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová, Bc. Tomáš Slavík, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
Zajištění provozu badatelny (součinnost oddělení se skupinou zpřístupňování dokumentů)
Skupina přípravy dokumentů Kanice
 • Vyřizování žádostí a dotazů badatelů
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Kateřina Urbánková, Marie Pavlíková
 • Předkládání a evidence zapůjčených archivních materiálů badatelům, příprava archivních materiálů badatelům
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Kateřina Urbánková, Marie Pavlíková
 • Vedení badatelské evidence a evidence materiálů z depozitářů oddělení + dalších oddělení
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Kateřina Urbánková, Marie Pavlíková
 • Vyhotovování ověřených kopií archivních materiálů pro badatele
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Kateřina Urbánková, Marie Pavlíková

g) Oddělení evidenční a správy digitálního archivu

Úřední činnost
 • Vyhledávání v databázích Archivu bezpečnostních složek v rámci vyřizování badatelských a úředních dotazů
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: průběžně, Mgr. Petr Zeman, Romana Šťovíčková, DiS.
  • Odpovídá: Romana Šťovíčková, DiS., Jarmila Chládková, Anna Michalová, Hana Baštová
Vývoj Elektronického archivu a předkládání kopií archiválií v Elektronickém archivu
 • Tvorba metadat k naskenovaným archiváliím a dokumentům a jejich řazení v Elektronickém archivu
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: průběžně, Mgr. Petr Zeman
  • Odpovídá: Oldřich Bradáč, Mgr. Michala Přečková, Vendula Krejčí
 • Vedení evidence elektronických kopií uložených v Elektronickém archivu. Vedení evidence badatelů Elektronického archivu
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: průběžně, Oldřich Bradáč
  • Odpovídá: Mgr. Michala Přečková
 • Tvorba a vedení pomocných databází pro účely Elektronického archivu
  • Termín: vždy k 1. 1. každého kalendářního měsíce
  • Kontrola: průběžně, Mgr. Petr Zeman
  • Odpovídá: Mgr. Petr Zeman, Hynek Zlatník, Oldřich Bradáč
 • Přepisy písemných archivních pomůcek do elektronické podoby
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: průběžně, Mgr. Petr Zeman
  • Odpovídá: Mgr. Michala Přečková, Vendula Krejčí
 • Spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů na vývoji Elektronického archivu.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Petr Zeman, Oldřich Bradáč
 • Komplexní soupis a tvorba jednotné databáze registračních a archivních protokolů uložených v Archivu bezpečnostních složek
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Zeman
  • Odpovídá: Hynek Zlatník
 • Analýza kartoték uložených u oddělení archivních fondů FMV Na Struze – podrobný soupis, možnosti využití
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Petr Zeman
  • Odpovídá: Hynek Zlatník

Část 3 - Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek

V Archivu bezpečnostních složek je prováděna preventivní ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek jako komplex činností týkajících se především eliminace vnějších degradačních faktorů, tj. zamezení působení škodlivých vlivů a vytváření optimálních podmínek pro uložení a využití archiválií. Archiváři provádějí mj. postupnou revizi archivních obalů, překrabicování a přebalení poškozených a nevhodných kartonů a obalů.

V souladu s Organizačním řádem Archivu bezpečnostních složek zajišťuje oddělení péče o fyzický stav archiválií v rámci svěřené působnosti komplexní péči o uchování archiválií uložených v Archivu v souladu s ustanovením zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Obecně se jedná o praktické konzervování a restaurování archivních dokumentů, řešení úkolů souvisejících s požadavky jednotlivých oddělení Archivu, souvisejících s odbornou činností oddělení. Ověřování technologických postupů v rámci konkrétních skupin archivních materiálů, spravovaných Archivem. Ověřování nově dostupných metod a materiálů, používaných v konzervátorské a restaurátorské praxi. Provádění průzkumu fyzického stavu fondu Archivu a zpracovávání získaných dat. Provádění monitoringu klimatických, světelných a hygienických podmínek v rámci depozitů. Vydávání návrhů a doporučení pro systematické z hlediska ochrany písemných památek adekvátní uložení archiválií (ochranné obaly, klimatický a světelný režim, technické vybavení depozitářů atd.). Zajištění součinnosti v případech posouzení fyzického stavu archiválií pro účely digitalizace, výstav, dlouhodobých zápůjček apod.

a) Oddělení péče o fyzický stav archiválií

 • Provádění odborné konzervátorské a restaurátorské činnosti. Zajišťování restaurátorských průzkumů archiválií směřujících k zjištění možností využití hromadné odkyselovací metody Neschen a následného restaurování.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová, Tereza Kašťáková
 • Zahájení stálého provozu hromadného odkyselování archiválií s využitím technologie Neschen. Zaškolení příslušných pracovníků v rámci jejich nového pracovního zařazení. Provádění odborného dohledu a konzultací.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS.
 • Ověření příslušných technologické postupy ošetření archivních dokumentů v souvislosti s provozem hromadného odkyselování.
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová, Tereza Kašťáková
 • Součinnost s oddělením digitalizace ÚSTR. Provádění pravidelných týdenních kontrol fyzického stavu archiválií před a po digitalizaci.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová, Tereza Kašťáková
 • Spolupráce s oddělením digitalizace ÚSTR, provádění pravidelných prohlídek stavu archiválií a jejich způsobilosti k procesu digitalizace.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Miroslav Urbánek
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová
 • Monitorování a vyhodnocování klimatických podmínek v depozitech archivu, návrhy na zlepšení ochrany a kvality uložení fondů.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová, Tereza Kašťáková
 • Dohled nad podmínkami zapůjčení a vystavování originálů archiválií a dokumentů z fondů Archivu ve spolupráci s archivními odděleními.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová
 • Odborná restaurátorská činnost, prováděná na archiváliích spravovaných všemi odděleními Archivu.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Martin Kostlán, DiS., BcA. Kateřina Lorencová

b) Oddělení archivních fondů FMV

Revize, překrabicování a přebalení poškozených kartonů a obalů
 • V souladu s harmonogramem generální inventury a vyřizovanou agendou badatelny provádět revizi a překrabicování a přebalení archiválií podle potřeby; zásahy směřující k ochraně archiválií konzultovat s Oddělením péče o fyzický stav archiválií.
  • Termín: průběžně
  • Zodpovídá: Pavel Švambera, Marie Přibylová, Michal Cicvárek, Mgr. Jan Hradec
Ochrana archiválií
 • Výběrově a vždy po konzultaci s Oddělením péče o fyzický stav archiválií zasílat poškozené archiválie k odbornému ošetření, opravě a zakonzervování.
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Antonín Slavíček

c) Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů

Revize, překrabicování a přebalení poškozených kartonů a obalů
 • Fond svazkové agendy Správy sledování (písmeno A-Ž)
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: 30. 6. 2010, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: Mgr. David Lorenc
 • Fond Vyšetřovacích spisů Karlovy Vary; (cca 300 kartonů).
  • Termín: 30. 4. 2010
  • Kontrola: 1. 3. 2010, Mgr. Martin Pulec
  • Odpovídá: Petr Ptáček, Petr Schalek

d) Oddělení operativních svazků rozvědky a VKR

Revize, překrabicování a přebalení poškozených kartonů a obalů
 • Fond MTH, I. správy SNB; (cca 500 kartonů); po výměně kartonů proběhne výměna obálek (cca 1 000 ks obálek).
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy každé čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Zdeňka Hradilová, Jitka Tylšová, Hana Krupková
 • I. správy SNB; revize a výměna nevyhovujících obálek mikrofilmových kopií svazků (cca 1 000 ks obálek).
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy každé čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Zdeňka Hradilová, Jitka Tylšová, Hana Krupková
 • I. správy SNB; překrabicování operativních svazků; (cca 3 600 ks kartonů).
  • Termín: 31. 10. 2010
  • Kontrola: vždy každé čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Zdeňka Hradilová, Jitka Tylšová, Hana Krupková
 • Fond operativních svazků VKR; (cca 1 000 ks kartonů), revize a celková výměna poškozených a nevhodných obalů a kartonů.
  • Termín: 31. 10. 2010
  • Kontrola: vždy každé čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Ing. Vladimír Lamoš
 • VKR a ZSGŠ; revize a výměna nevyhovujících obálek mikrofilmových kopií (cca 1 000 ks).
  • Termín: 31. 10. 2010
  • Kontrola: vždy každé čtvrtletí, Mgr. Pavel Navrátil
  • Odpovídá: Milena Dolejšová

e) Oddělení archivních fondů StB

 • Kontrola stavu archiválií, výměna poškozených kartonů a obalů - všechny fondy
  Hlavní výměna proběhla v souvislosti s kontrolou fyzického stavu fondů v rámci generální inventury
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Jana Barbora Slaběňáková, Dita Kaslová
 • Zajištění ošetření archivních materiálů napadených plísní na pracovišti - v Moravském zemském archivu (14 kartonů)
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Jana Barbora Slaběňáková

f) Oddělení archivních fondů MV ČSR

 • Výměna poškozených obalů nebo archivních kartonů při provádění generální inventury – u následujících fondů:
  • KS SNB Plzeň
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
  • KS SNB České Budějovice
   • Termín: 30. 9. 2010
   • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
  • KS SNB Praha
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Odpovídá: Alena Klustová, Hana Zemanová
  • MV ČSR
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Odpovídá: Alena Klustová, Hana Zemanová
  • Hasičský záchranný sbor + Střední odborné školy Požární ochrany
   • Termín: 31. 1. 2010
   • Odpovídá: PhDr. Jiří Mikulka
  • Školy SNB
   • Termín: 31. 3. 2010
   • Odpovídá: Mgr. Josef Vávra, PhDr. Jiří Mikulka
  • Kádrové rozkazy
   • Termín: 31. 8. 2010
   • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová
  • Rozkazy a nařízení
   • Termín: 31. 7. 2010
   • Odpovídá: Mgr. Radek Kučera, PhDr. Iva Kvapilová

g) Oddělení archivních fondů vojsk MV

 • Výměna poškozených archivních obalů (materiál zapůjčovaný nebo předkládaný ke studiu).
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: vždy na konci čtvrtletí, Mgr. Ing. Pavel Vaněk, Ph.D.
  • Odpovídá: Romana Chrápavá, Marie Stojanová, PhDr. Marie Muzikantová, Bc. Tomáš Slavík
 • Fondy děčínské pohraniční brigády a Vojenského učiliště PVS Bruntál
  náhrada starých krabic novými při archivním pořádání; (cca 170 kartonů)
  • Termín: průběžně
  • Odpovídá: PhDr. Marie Muzikantová, Bc. Tomáš Slavík

Část 4 - Vědecká, badatelská a publikační činnost

Vědecká, badatelská, publikační a vydavatelská činnost Archivu bezpečnostních složek je dána jednak ustanovením odstavce 2, § 13 zákona č. 181/2007 Sb., jednak ustanovením článku 5 Organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek. Archiv na úseku archivnictví a nejnovějších dějin vyvíjí vědeckou, badatelskou a publikanou činnost. Spolupracuje s ostatními archivy v České republice a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi ale především s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Archiv participuje celkem na 7 badatelských projektech Ústavu pro studium totalitních režimů. Do těchto projektů je zapojeno celkem 8 odborných pracovníků.

I. BADATELSKÉ A DOKUMENTAČNÍ PROJEKTY

A) Badatelské a dokumentační projekty ÚSTR, na kterých se podílejí i pracovníci Archivu
 • Dějiny protikomunistického odboje a odporu
  • Garant: Doc.PhDr. Václav Veber, CSc.
  • Spolupracovníci za Archiv: Mgr. Antonín Slavíček, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Petr Dvořáček.
 • Organizační vývoj a personální obsazení politických a bezpečnostních struktur (1938-1990)
  • Koordinátor: PhDr. Ladislav Bukovszky
 • Dokumentace vývoje státobezpčnostních složek
  • Garanti: PhDr. Jan Kalous, Mgr. Milan Bárta
  • Spolupracovníci: Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Petr Zeman, Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Antonín Slavíček
 • Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek
  • Koordinátoři: PhDr. Pavel Žáček, PhDr. Ladislav Bukovszky
 • Dokumentace usmrcení osob na státní hranici 1948-1989
  • Garant: Miroslav Lehký
  • Spolupracovník: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, PhD.
 • Historie českého undergroundu
  • Garant: Bc. František Stárek
  • Spolupracovníci: Mgr. Pavel Ptáčník, Mgr. Pavel Navrátil
 • Vězeňství v českých zemích 1938-1989
  • Garant: PhDr. Jaroslav Rokoský, PhD.
  • Spolupracovník: Mgr. Světlana Ptáčníková
B) Samostatné badatelské a dokumentační projekty prováděné ve spolupráci jinými institucemi
 • Inspekce MV
  Zpracování přehledu vývoje organizační struktury Inspekce MV, personální obsazení, archontologie organizace, popis nejzajímavějších případů, edice pramenů.
  • Garant: Mgr. Světlana Ptáčníková
 • Stalinizmus a Maďaři v Československu (1949-1963)
  Výstavní a prezentační odborný projekt Slovenského národního muzea – Muzeum kultury Maďarů na Slovensku.
  • Garant: PhDr. Ladislav Bukovszky
 • Problematika ochrany státních hraníc
  Pokračování spolupráce s Technickým muzeem v Brně, obzvláště ženijnětechnického zabezpečení.
  • Garant: Mgr. Ing. Pavel Vaněk, PhD.
C) Badatelská témata pracovníků pro Sborník ABS
 • Příspěvky do rubriky A – Ž Sborníku ABS (odborní pracovníci Archivu)
  • Termín: dle harmonogramu prací na Sborníku ABS
  • Odpovídá: Mgr. Miroslav Urbánek, Mgr. Světlana Ptáčníková
 • Akce 48 ve fondech vyšetřovacích spisů se zaměřením na římskokatolickou církev – rešerše pro Sborník ABS.
  • Termín: 30. 9. 2010
  • Odpovídá: ThDr. Petra Gabrielová, Th.D.
 • Příprava studie „Skartační proces na VKR po 17. listopadu 1989 v dokumentech“; Sborník ABS.
  • Termín: 31. 9. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Daniel Běloušek
 • Příprava studie „Posílení kontrarozvědné ochrany ZSGŠ ze strany VKR v důsledku zpravodajského neúspěchu v budování agenturní sítě československé vojenské rozvědky ve Švédsku v roce 1986“; sborník ABS / PaD
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Daniel Běloušek
 • Příprava studie „Soudní procesy vedené proti Ivanu Jirousovi“, zpracováváno jako součást dokumentačního projektu „Historie českého undergroundu“, publikační výstup.
  • Termín: 31. 12. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Pavel Navrátil
 • Zpráva o teoretických spisech plk. Fárka a jejich využití pro zpravodajskou činnost; Sborník ABS / PaD
  • Termín: 31. 9. 2010
  • Odpovídá: Radek Fencl
 • Činnost VO StB Jablonec nad Nisou koncem 40. a počátkem 50. let
  • Termín: 30. 9. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Jana Barbora Slaběňáková
 • Příprava příspěvků, přednesených na společném semináři Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“
  • Termín: 30. 6. 2010
  • Odpovídá: Mgr. Světlana Ptáčníková, Mgr. Miroslav Urbánek

II. PUBLIKAČNÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST

S ohledem na množství finančních prostředků a na základě edičního záměru Archivu se plánuje realizovat příprava resp. vydávání třech publikací:

 • Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 8/2010
  Odborné periodikum se bude věnovat v tradiční formě a obsahu z oblasti historických věd, zejména z nejnovější historie a z archivnictví, dále práce zaměřené na historický vývoj bezpečnostního aparátu, potažmo státní správy, perzekuci obyvatel a další souvislosti s fungováním totalitních režimů v tuzemsku i zahraničí od interních a externích autorů. Vnitřní struktura Sborníku je členěna na: Úvodní část, Články a studie, Biografie, Fondy a materiály a Archivní A-Ž.
  • Garant: Mgr. Miroslav Urbánek, PhDr. Ladislav Bukovszky
 • Sborník z mezinárodního workshopu: „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“
  Publikace bude obsahovat odznělé referáty na mezinárodní vědecké konferenci, kde byly zastouepny naše partnerské organizace ze zahraničí: BStU (Německo), ÚPN (Slovensko), IPN (Polsko) a CNSAS (Rumunsko). Sborník ve čtyřech kapitolách bude zkoumat některé aspekty Archivů bezpečnostních složek komunistického režimu v jednotlivých zemí:
  1. ARCHIVY JAKO PAMĚTI NÁRODA
   (proces přebírání archiválií od bývalých bezpečnostních složek – základní problémy; úplnost archivních fondů; základní typy archivních fondů; fyzický stav archiválií, atd.)
  2. AD USUM PUBLICUM – VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI
   (zájem společnosti o archiválie bývalých bezpečnostních složek; úřední využívání – lustrace, bezpečnostní prověrky; badatelské využívání – možnosti, problematiky, výsledky)
  3. VADEMECUM PO ARCHIVECH, ARCHIVNÍ POMŮCKY
   (stav zpracovanosti archivních fondů; typy a druhy základních archivních pomůcek; původní pomůcky vytvořené před rokem 1989; problémy při tvorbě nových pomůcek; zkušenosti – možnosti řešení)
  4. OTEVŘENÁ MINULOST – DIGITALIZACE ARCHIVÁLIÍ
   (nové formy zpřístupňování archiválií; webové možnosti; digitalizace archiválií a elektronické zpřístupňování)
  • Garant: PhDr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Miroslav Urbánek
 • Sborník příspěvků ze semináře: „Bezpečnostní složky a pád komunistického režimu“
  Sborník bude obsahovat příspěvky společného semináře Ústavu a Archivu ze dne 11.-12.12.2010, který probíhal ve čtyřech panelech:
  1. Vedení ministerstva vnitra a Státní bezpečnost
  2. Role represe v roce 1989
  3. Informační systémy Státní bezpečnosti a likvidace operativních svazků
  4. Činnost zpravodajských složek Státní bezpečnosti
  • Garant: Mgr. Miroslav Urbánek
 • Průvodce po archivních fondech Archivu bezpečnostních složek
  V roce 2010 jsou naplánované první kroky pro přípravu vydání publikace Průvodce po archivních fondech Archivu bezpečnostních složek. Publikace v knižní podobě bude obsahovat krátké informace pro badatele o možnostech bádaní, opis fondů resp. skupinu fondů bezpečnostních složek státu. K publikaci bude připojena jako příloha na DVD - inventáře i jiné archivní pomůcky ABS v elektronické podobě.
  • Zodpovědní řešitelé: PhDr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Petr Dvořáček, Mgr. Miroslav Urbánek

III. KONFERENCE

Spoluúčast Archivu bezpečnostních složek
 • Květen 2010, Bratislava – Maďaři a Státní bezpečnost v Československu v období 1949-1963
  • Hlavní organizátor: Slovenské národní muzeum – Muzeum kultury Maďarů na Slovensku
  • Partner: Archiv bezpečnostních složek
  • Garant: PhDr. L. Bukovszky, Mgr. M. Urbánek
 • Říjen 2010, Budapešť – Mezinárodní konference na téma Hromadné odkyselování archivních dokumentů – zkušenosti a vize
  • Hlavním organizátorem: ÁBTL
  • Spoluorganizátorem: Archiv bezpečnostních složek
  • Garant: PhDr. L. Bukovszky, M. Kostlán, DiS
 • Listopad 2010, Praha – Archiválie z provenience bezpečnostních složek
  • Hlavní organizátor: Ústav pro studium totalitních režimů
  • Spoluorganizátor: Archiv bezpečnostních složek
  • Garant: Mgr. Světlana Ptáčníková, PhDr. Ladislav Bukovszky

Část 5 - Spolupráce Archivu bezpečnostních složek s Ústavem pro studium totalitních režimů

a) Digitalizace archiválií a dokumentů

Digitalizace archiválií představuje významný prvek jejich ochrany. Je prováděna společně s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) na základě dohody o vzájemné spolupráci. Digitalizované archivní materiály jsou využívány jak v rámci úřední činnosti Archivu, tak k badatelským účelům.

Program Archivu bezpečnostních složek v oblasti digitalizace je následný:

 1. Digitalizace archivního materiálu pro úřední činnost Archivu.
 2. Digitalizace archivního materiálu pro badatelskou veřejnost.
 3. Digitalizace archivního materiálu z hlediska dlouhodobé ochrany.
 4. Digitalizace archivního materiálu pro tvorbu digitálního archivu.
 5. Digitalizace archivního materiálu pro vědeckou, výstavní a vzdělávací činnost ÚSTR a ABS.

V roce 2010 se bude pokračovat v systematické digitalizaci archiválií.

Pro digitalizaci byl vybrán archivní materiál z jednotlivých oddělení archivu podle doporučení jednotlivých vedoucích pracovníků. Při výběru byl brán zřetel na fyzický stav archiválií, na četnost jeho využívání pro badatelskou a úřední činnost archivu a na jeho ochranu.

Z každého oddělení jsou na digitalizaci určeny dva až tři archivní fondy, z nich potom množství v rozsahu max. do 100 kartonů. Zvlášť bude probíhat digitalizace archivního fondu 425 - Židovské organizace.

Plán systematické digitalizace archivního materiálu (rok 2010)
Oddělení Archivu bezpečnostních složek Název archivního fondu Rozsah archivního fondu
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti Fondy A 2/1, A 2/2, A 2/3, A 2/4) 273 kartonů
Fond RV (Rozkazy, věstníky, služební pomůcky 71 kartonů
Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra Kartotéky krajských správ SNB a Správy vyšetřování
Fond X. správa SNB
Fond 425 Židovské organizace – průběžně
420 kartonů
100 kartonů
467 kartonů
Fond X. správa SNB100 kartonů
Fond 425 Židovské organizace – průběžně 467 kartonů
Oddělení archivních fondů vojsk Ministerstva vnitra HS PS – denní hlášení (1951-1966)
Personální spisy
30 kartonů
cca. 300 ks.
Personální spisy cca. 300 ks.
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR Hlavní správa VB 30 kartonů
Hlavní velitelství VB 30 kartonů
Správa vyšetřováni VB 30 kartonů
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů Objektové svazky Centrály 420 kartonů
Fond Vyšetřovacích spisů 100 kartonů
Svazky IV. správy SNB 50 kartonů
Oddělení. operativních svazků Osobní svazky ZS GŠ 50 kartonů
VKR – pátrací a OB svazky 59 kartonů
Celkem 2 130 kartonů

b) Elektronický archiv

Archiv dne 10. července 2009 ve spolupráci s Ústavem zahájil pilotní část projektu elektronické badatelny. Na všech badatelnách Archivu (dvou v Praze, jedné v Kanicích u Brna) mají zájemci možnost nahlížet do dokumentů digitalizovaných z archivních fondů a sbírek. Veřejnosti se tak otevřela nová možnost, jak pracovat s archivy bývalých bezpečnostních složek komunistického Československa. Zatímco dosud bylo možné procházet digitalizované kopie pouze těch materiálů, které si badatel vyžádal, nyní může nahlížet do všech archiválií, jež jsou v digitálním archivu uloženy.

Počet úkonů, které je třeba provést od digitalizace archiválie po její zpřístupnění badateli v elektronickém archivu, je poměrně velký. V prvé řadě je třeba, aby byl digitalizovaný materiál opatřen metadaty, tj. elektronickými popisnými a identifikačními údaji, díky nimž systém vyhledá požadovaný archivní materiál.

Teprve po provedení metadatace a ověření, že se materiál nenachází v některém z režimů, omezujících jeho zpřístupnění, může být zpřístupněn badateli. V blízké době budou v elektronickém archivu zpřístupněny svazky kontrarozvědného rozpracování.

Elektronický archiv funguje v testovacím provozu, při němž jsou průběžně odstraňovány vyskytnuvší se závady a řešeny různé technické problémy.

 • Spolupráce s Odborem digitalizace a informatiky Ústavu pro studium totalitních režimů na vývoji Elektronického archivu.
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: Mgr. Světlana Ptáčníková
  • Odpovídá: Mgr. Petr Zeman, Oldřich Bradáč

Část 6 - Zahraniční spolupráce Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek podle ust. § 13 odst. 2 písmene e) zákona č. 181/2007 Sb., jako samostatná organizační složka státu spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a využívání archiválií. V průběhu dvouleté existence Archiv vybudoval rozsáhlou mezinárodní spolupráci na mezinárodním poli s našimi partnerskými institucemi v Německu (BStU), v Polsku (IPN), na Slovensku (ÚPN), v Maďarsku (ÁBTL), na Ukrajině (BSU), v Rumunsku (CNSAS) a ve Spojených státech amerických (USHMM, WW Center). V roce 2010 Archiv spolu s Ústavem plánuje navázat spolupráci s partnerskými institucemi v Pobaltí a v bývalé Jugoslávii.

Od května 2009, kdy Archiv zorganizoval u příležitosti 20. výročí pádu komunistického režimu ve Střední Evropě mezinárodní workshop - „Zkušenosti postkomunistických zemí s archivy bývalých bezpečnostních složek“ - iniciuje založení samostatné Sekce Archivů bezpečnostních složek totalitních režimů v Mezinárodní archivní radě (ICA) při UNESCO. Archiv si bude v roce 2010 žádat o přijetí za člena do této mezinárodní organizace a zároveň bude hledat možnosti na užší spolupráci našich partnerských organizací ve vědecké oblasti.

Ve spolupráci s našimi partnery (ÚPN, IPN, BStU, ÁBTL, CNSAS) plánujeme vydat sborník z loňského workshopu, který by měl kromě panelových referátů obsahovat i multimediální nosič se soupisem archivních fondů bývalých bezpečnostních složek z jednotlivých archivů.

Část 7 - Ekonomika a provoz

ODBOR EKONOMIKY A PROVOZU

Předmět činnosti odboru

Odbor ekonomiky a provozu plní úkoly vyplývající z jeho začlenění v rámci Archivu bezpečnostních složek. Pro organizaci komplexně zajišťuje ekonomický a provozní servis. Tyto úkoly plní v souladu s platnou úpravou legislativních norem a interních aktů Archivu bezpečnostních složek. Spolupracuje se správcem kapitoly 355 Ústavem pro studium totalitních režimů.

Hlavní úkoly odboru v roce 2010
 • Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů zajištění vhodného centrálního objektu pro Archiv bezpečnostních složek.
 • Realizace a financování přestěhování jednotlivých oddělení.
 • Případné přehodnocení záměrů pořízení majetku v ISPROFIN s ohledem na možnou realizaci centrálního objektu.
 • V rámci kapitoly 355 spolupracovat s Ústavem pro studium totalitních režimů na tvorbě rozpočtu Archivu bezpečnostních složek na rok 2011.
 • Vypracovat podklady jako organizační složka státu do konceptu návrhu závěrečného účtu kapitoly 355.
 • Vypracovat střednědobý plán kapitálových výdajů.
 • Vypracovat střednědobý výhled cílově orientovaného rozpočtování.
 • Vyhotovování pravidelných čtvrtletních hodnotících zpráv hospodaření pro ředitele Archivu bezpečnostních složek.
 • Vyhotovování pravidelných čtvrtletních sumarizačních účetních a finančních výkazů pro Ministerstvo financí ČR.
 • V rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladna (IISSP) a dle požadavků Ministerstva financí ČR průběžně celoročně vyhotovovat přehledy čerpání rozpočtu Archivu bezpečnostních složek.
 • V součinnosti s ostatními odbory provést řádnou inventuru majetku, zásob, závazků a pohledávek za rok 2010.
 • Ve spolupráci s ostatními odbory komplexně zajišťovat funkčnost programových vybavení, včetně odborných SW (Janus, Clavius, GINIS apod.) .
 • Zabezpečovat bezproblémový provoz Archivu bezpečnostních složek.
 • Monitorovat náklady nákupů služeb a energií souvisejících s činností Archivu bezpečnostních složek.
 • Zabezpečovat materiálně technické vybavení organizace.
 • Zabezpečovat přípravu a realizaci investičních záměrů, včetně zabezpečení a vyhodnocení veřejných zakázek.
 • Zabezpečovat revize objektů a technických zařízení, které Archiv bezpečnostních složek používá ke své činnosti.
Analýza rozdělení schváleného rozpočtu s finančním plánem na rok 2010

Při sestavování finančního plánu Archivu na rok 2010 se vycházelo ze skutečnosti, že rozpočet Archivu bezpečnostních složek byl schválen v nižším objemu o 6.624,0 tis. Kč oproti celkové výši finančních prostředků z roku 2009. Vláda ČR svým usnesením č. 54, ze dne 18. ledna 2010 schválila vázání výdajů z rozpočtu kapitol. Na základě tohoto rozhodnutí je Archiv bezpečnostních složek povinen vázat finanční prostředky ze svého rozpočtu ve výši 1.666,53 tis. Kč. Tím dojde k dalšímu snížení rozpočtu Archivu v průběhu prvního pololetí roku 2010.

Rozpočet byl sestaven s ohledem na skutečnost, že Archiv spravuje jako vlastník dva objekty a ve zbývajících třech objektech je v nájmu. V případě postupného přestěhování z dislokovaných částí Archivu do jednoho centra jsou předpokládány zvýšené náklady spojené s přestěhováním příslušných pracovišť. Jednotlivé položky jsou rozpočtovány tak, aby pokryly především náklady na nákupy energií a služeb vyplývajících ze smluv v rámci limitovaných příslibů.

Rozpočtová skladba ABS - OdPa 6211 pro rok 2010
položka popiscelkem
v tis. Kč
0 Výdaje celkem 72.859,00
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 67.459,00
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci 47.356,00
501 Platy 35.061,00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 35.061,00
502 Ostatní platby za provedenou práci 294,00
5021 Ostatní osobní výdaje 294,00
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12.001,00
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 8.829,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3.172,00
51 Neinvestiční nákupy 19.102,00
513 Nákup materiálu 2.200,00
5131 Nákup ochranných nápojů 20,00
5132 Ochranných nápojů 10,00
5133 Léky a zdravotní materiál 10,00
5134 Prádlo, oděv a obuv 10,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek600,00
5139 Nákup materiálu 1.250,00
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 40,00
5142 Realizované kurzovní ztráty 40,00
515 Nákup vody, paliv a energie 5.100,00
5151Studená voda 70,00
5152 Dálkové teplo 1.000,00
5153Plyn 700,00
5154Elektrická energie3.000,00
515Pohonné hmoty a oleje330,00
516Nákup služeb 7.059,00
5161Služby pošt 80,00
5162Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.500,00
5163Služby peněžních ústavů90,00
5164Nájemné 350,00
5167Služby školení a vzdělávání 700,00
5169Nákup ostatních služeb3.339,00
517Ostatní nákupy4.561,00
5171Opravy a udržování3.600,00
5172Programové vybavení200,00
5173Cestovné tuzemské i zahraniční400,00
5175Pohoštění 300,00
5176Účastnické poplatky na konference50,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené11,00
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 142,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny142,00
53Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům701,00
534Převody vlastním fondům701,00
5342Převod FKSP701,00
54Neinvestiční transfery obyvatelstvu300,00
542Náhrady placené obyvatelstvu300,00
5424Náhrady mezd v době nemoci300,00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5.400,00
61Investiční nákupy a související výdaje5.400,00
612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5.400,00
6121Budovy, haly a stavby3.700,00
6122Stroje, přístroje a zařízení1.700,00