Plán činnosti Archivu na rok 2008

Úvod

Schválením zákona č. 181/2007 Sb. ze dne 8. 6. 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů byly položeny základy nové organizační složky státu – Archivu bezpečnostních složek (dále ABS). Tímto krokem zákonodárci českého parlamentu zřídili správní úřad, který je přímo řízený Ústavem pro studium totalitních režimů. V odborné činnosti na úseku archivnictví a spisové služby je metodicky řízen Ministerstvem vnitra ČR (dále MV ČR). V čele Archivu stojí ředitel jmenovaný ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (dále ÚSTR) po projednání Radou Ústavu. Archiv je účetní jednotkou a součástí rozpočtové kapitoly Ústavu.

Archiv bezpečnostních složek od 1. 2. 2008 plnohodnotně vykonává zákonem stanovené úkony. Je zařazen do sítě státních veřejných archivů České republiky. Na základě zákonem určených komplexních celospolečenských úkolů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby je v žebříčku archivů na druhém místě, hned za Národním archivem.

Archiv bezpečnostních složek, správce archiválií jako součásti národního kulturního dědictví, plní funkce správní, informační, vědecké a kulturní. Jeho hlavní úkoly v procesu vyrovnání se s následky totalitních a autoritativních režimů 20. století mají širokou škálu.

Archiv bezpečnostních složek, podobně jako jiné veřejné archivy, zabezpečuje všestrannou péči o archiválie, jejich odborné a vědecké zpracování a zpřístupňování, jakož i jejich využívaní k vědeckým a jiným účelům. Péčí o archiválie se rozumí shromaždování archiválií v archivech, přebíraní od jiných původců, nebo nabývání od jejich vlastníků, ochrana, bezpečné ukládání a evidence.

Úkoly Archivu bezpečnostních složek:

 1. zpřístupňovaní a zveřejnění dokumentů a archiválií bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností StB a podle zákona o archivnictví a spisové službě,
 2. zabezpečení přístupu k dokumentům a archiváliím a poskytování nezbytné pomoci a informací státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám ČR k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,
 3. umožnění, za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě, nahlížet do archiválií,
 4. vyhledávání dokumentů v uložených archiváliích pro potřeby státních orgánů a územních samosprávních celků, právnických i fyzických osob a pořizovaní kopií a opisů z nich,
 5. rozhodování ve správních věcech v oblasti archivnictví a spisové služby.

Na úseku archivní a spisové péče:

 1. pečuje o archiválie bezpečnostních složek komunistické totalitní moci, archiválie a dokumenty získané darem nebo koupí a o dokumenty a archiválie vzniklé z vlastní činnosti,
 2. provádí inventury archiválií,
 3. přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy,
 4. pokud jsou u něj uloženy, provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek,
 5. zajišťuje ve spolupráci s Národním archivem konzervaci a restaurování archiválií,
 6. kontroluje výkon spisové služby u Ústavu pro studium totalitních režimů,
 7. provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů dokumentů vzniklých z činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci,
 8. provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu nebo Archivu darem nebo koupí,
 9. plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv.

Na úseku vědeckém a kulturním:

 1. spolupracuje s ostatními veřejnými archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a využívání archiválií,
 2. provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních odborech,
 3. zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkon spisové služby,
 4. vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie,
 5. podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií organizovaných MV ČR.

Podle zákonem stanovených úkolů (§§ 14–15 zákona č. 181/2007 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb.) byl plán práce Archivu bezpečnostních složek na rok 2008 sestaven na základě čtyř základních kapitol:

 1. Přebírání a delimitace archiválií, archivních fondů a sbírek
  • I.1) Delimitace
  • I.2) Vnitřní delimitace
 2. Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek
 3. Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek
  • III.1) Úřední činnost
  • III.2) Badatelny
 4. Vědecká, badatelská činnost pracovníků ABS

Organizace a výkon působnosti Archivu bezpečnostních složek

Organizace a výkon působnosti ABS, jeho kompetence, organizační strukturu, hlavní činnost Archivu, systém řízení, řídící pravomoc a odpovědnost vedoucích zaměstnanců a vztah k ÚSTR a MV ČR vymezuje základní vnitřní předpis Archivu, organizační řád, schválený 1. 2. 2008 prvním ředitelem Archivu Mgr. Martinem Pulcem.

Dle organizačního řádu je základní organizační jednotkou Archivu odbor, nižší organizační jednotkou jsou oddělení. Obě organizační jednotky se mohou dělit na skupiny, které nejsou organizačními jednotkami (viz příloha Organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek – organizační schéma ABS).

Plán práce ABS rok 2008 je postaven na podmínkách tří odborů:

 • Odboru archivních fondů Federálního ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti
 • Odboru archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR a vojsk Ministerstva vnitra
 • Odboru operativních svazků a vyšetřovacích spisů, ekonomiky a provozu

– a v rámci těchto odborů pak zavisí na podmínkách jednotlivých oddělení.

Odbor archivních fondů Federálního ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti

Odbor zajišťuje komplexní správu převzatých dokumentů a archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a podle zákona č. 181/2007 Sb. Zajišťuje přebírání, ukládání, zpracovávání a předkládání převzatých dokumentů a archiválií. Tvoří jej:

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (Praha 1, Na Struze)

Oddělení v rámci svěřené působnosti vykonává komplexní činnosti přebírání, ukládání, zpřístupňování a zpracovávání převzatých archiválií a dokumentů. Ve správě oddělení jsou soubory archivních fondů unitárního ministerstva vnitra z let 1945–1950, 1953–1968, Ministerstva národní bezpečnosti z let 1950–1953, Federálního ministerstva vnitra z let 1969–1992, některých složek Státní bezpečnosti z let 1945–1990, vyšetřovací a soudní spisy československých občanů souzených některými německými soudy v době okupace a soubor fondů Studijního ústavu MV.

V depozitních prostorách oddělení je uloženo v současné době celkem 3600 běžných metrů (dále bm) archiválií. Jde o materiály v papírové podobě, kartotéky k fondům, fiše a filmový materiál. Z tohoto celkového množství jsou postupně tříděny archiválie a dokumenty k delimitaci do Správního archivu Ministerstva vnitra ČR.

Budova není koncipována pro účely archivu. V objektu chybí vhodné pořádací místnosti. Prostory, které jsou využívány jako depozitní, jsou částečně vyhovující z hlediska ustanovení § 61 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a souvisejících předpisů. Kapacita těchto úložných prostor je téměř naplněna.

Oddělení vyřizuje běžnou agendu – dotazy žadatelů na archivní materiál, provádí archivní rešerše, vyřizuje žádosti podané v záležitostech rehabilitací, restitucí a odškodnění, připravuje podklady pro vyřizování nároků podle zákona č. 255/1946 Sb. Další důležitou činností je inventarizace dosud nezpracovaných archivních přírůstků a vytváření archivních pomůcek. Oddělení se podílí na publikační činnosti v oblasti historie a archivnictví. Součástí oddělení je velmi využívaná badatelna.

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti (Brno-Kanice)

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti spravuje fondy jednotlivých součástí bývalé StB, část fondů MV, fondy táborů nucených prací, internačních táborů a Správy vězeňské stráže, vede jejich evidenci, pořádá je a inventarizuje. Pro soukromé i úřední žadatele vyhledává v těchto fondech příslušné archiválie a pořizuje z nich výpisy a kopie, provádí tematické rešerše. Po této stránce je zejména důležitá možnost dohledat v materiálech StB (především v plánech práce) údaje k zájmovým osobám, na něž byly sice vedeny svazky, ovšem část těchto svazků byla v prosinci 1989 skartována. Oddělení se podílí na publikační činnosti v oblasti historie a archivnictví, v badatelně archivu (Kanice) zpřístupňuje materiály badatelům a poskytuje jim odbornou pomoc.

V depozitních prostorách oddělení je v současné době uloženo celkem 995,71 bm archiválií.

 

Odbor archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR a Vojsk ministerstva vnitra

Odbor zajišťuje komplexní správu převzatých dokumentů a archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona   archivnictví a spisové službě a podle zákona č. 181/2007 Sb. Zajišťuje přebírání, ukládání, zpracovávání a předkládání převzatých dokumentů a archiválií. Tvoří jej:

Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR

Oddělení českého Ministerstva vnitra spravuje archivní fondy unitárního MV, MV ČSR, MV ČR a fondy bývalé Veřejné bezpečnosti s jejími centrálními a územními útvary z let 1945–1991, resp. 1992. Jsou zde uloženy také archivní materiály některých středních policejních škol a jejich předchůdců – škol SNB. Pracovníci oddělení zajišťují odbornou archivní péči o svěřené archiválie. Přebírají je od původců, evidují a postupně zpracovávají do archivních inventářů. Vyhledávají a zpřístupňují dokumenty výše uvedených původců pro vědecké a studijní účely široké badatelské veřejnosti a vyřizují požadavky úřední povahy jednotlivých institucí, stejně jako fyzických osob. Oddělení využívá badatelny v Kanicích.

V depozitních prostorách oddělení je v současné době uloženo celkem 3800 bm archiválií. Z tohoto celkového množství jsou postupně tříděny archiválie a dokumenty, k delimitaci do Správního archivu Ministerstva vnitra ČR.

Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra

Oddělení pečuje o uložené personální spisy zaměstnanců resortu vnitra a jeho policejních složek, kteří ukončili pracovní (služební) poměr. V současné době je zde uchováváno přes 190 000 personálních spisů osob od ročníku narození 1910. Kromě přebírání spisů k uložení jsou spisy zapůjčovány součástem ministerstva vnitra (policie), např. při opětovném nástupu osoby k resortu vnitra, při trestním řízení atd., nebo na základě vyžádání příslušných úřadů. Vedle toho jsou personální spisy podle archivní legislativy předkládány badatelům.

Oddělení dále spravuje fondy bývalé Pohraniční stráže a Vojsk ministerstva vnitra a jejich právních předchůdců a nástupců v podobě Pohraniční policie. Tyto fondy jsou postupně archivně zpracovávány – výstupem jsou archivní pomůcky. Materiály jsou rovněž podle zákona 499/2004 Sb. předkládány badatelům. Zanedbatelná není ani agenda úřední, tj. vyhledávání materiálů dokazujících např. újmu osobě zásahem Pohraniční stráže, případně vyhledávání dokladů k průběhu služby, úrazům atd. příslušníků těchto vojsk.

V depozitních prostorách oddělení je v současné době uloženo celkem 3800 bm archiválií. Z tohoto celkového množství jsou postupně tříděny archiválie a dokumenty k delimitaci do Správního archivu Ministerstva vnitra ČR.

Odbor operativních svazků a vyšetřovacích spisů, ekonomiky a provozu

Odbor zajišťuje komplexní správu převzatých dokumentů a archiválií podle zákona č. 499/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a podle zákona č. 181/2007 Sb. Zajišťuje přebírání, ukládání, zpracovávání a předkládání převzatých dokumentů a archiválií. Plní úkoly Archivu podle zákona č. 451/1991 Sb. a zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 119/2007 Sb. Vyhledává podklady pro vydávaní osvědčení pro Bezpečnostní odbor MV i pro bezpečnostní prověrky prováděné Národním bezpečnostním úřadem (dále NBÚ). Odbor tvoří dvě oddělení:

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů (Praha 8, Střelničná; Pardubice)

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů spravuje archivní fondy svazkové a spisové agendy centrálních i územních kontra-rozvědných součástí bývalé komunistické politické policie. Kromě vyřizování běžných úředních povinností se pracovníci oddělení podílejí na zpřístupňování svazků a dalších archivních materiálů jak podle zákona č. 107/2002 Sb., tak podle archivního zákona (č. 499/2004 Sb.). Vedle vyhledávání věnují pozornost podrobnému zpracování archivních fondů.

V depozitních prostorách oddělení na adrese Střelničná 10, Praha 8-Kobylisy je v současné době uloženo celkem 4100 bm archiválií a dokumentů. V objektu chybí vhodné pořádací místnosti. Kapacita těchto úložných prostor je téměř naplněna. Prostory, které jsou využívány jako depozitní, jsou částečně vyhovující z hlediska ustanovení § 61 zákona č. 499/2004 Sb.

Část archiválií (dokumenty svazkové povahy) je uložena v Pardubicích. Zde je v depozitních prostorách v současné době uloženo celkem 500 bm archiválií. Prostory, které jsou využívány jako depozitní, jsou částečně vyhovující z hlediska ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. Do 15. 5. 2008 budou tyto archiválie přesunuty do nově budovaného depozitáře v objektu Střelničná 10, Praha 8-Kobylisy.

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů spravuje celkem 4600 bm archiválií a dokumentů.

Oddělení operativních svazků (Praha 3, Havelkova; Praha 4, Branické nám.)

Oddělení operativních svazků spravuje archiválie bývalé Hlavní správy rozvědky (I. S SNB), Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. S SNB) a Zpravodajské služby Generálního štábu ČSLA (ZS GŠ). Uvedené archiválie bývalých původců SNB a ČSLA jsou uloženy ve dvou budovách. V depozitních prostorách sídla ABS v Havelkově 2, Praha 3 jsou uloženy zejména mikrofiše, žakety, kartotéční lístky, svazky z činnosti bývalé I. správy SNB a archivní fondy ZO KSČ a ZO NF z Bezpečnostních složek v celkovém množství 622 bm.

Budova není koncipována pro účely archivu a nesplňuje ustanovení § 61 zákona č. 499/2004 Sb. V objektu chybí vhodné pořádací místnosti. Prostory, které jsou využívány jako depozitní, jsou vyhovující z hlediska ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a souvisejících předpisů.

V budově Krajského vojenského velitelství Praha na Branickém náměstí 2, Praha 4 má ABS uloženy archivní materiály a dokumenty svazkové povahy, vzniklé z činnosti III. správy SNB (Vojenská kontrarozvědka) a Zpravodajské služby Generálního štábu ČSLA (Československé lidové armády), odboru vnitřní ochrany SNV (Sboru nápravné výchovy) v celkovém množství 550 bm.

Budova není koncipována pro účely archivu. V objektu chybí vhodné pořádací místnosti. Prostory, které jsou využívány jako depozitní, částečně vyhovují z hlediska ustanovení § 61 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a souvisejících předpisů.

I. Přebírání a delimitace archiválií

Přebírání a delimitace archivních dokumentů představují v archivní teorii základní úkon. Jeho komplexní rozměry tvoří několik aktů: od výběru archiválií, zrušení stupně utajení, přípravy vhodných podmínek na jejich ukládání až po zařazení do evidence archiválií.

Archiv bezpečnostních složek je v procesu přebírání a delimitace archiválií ve specifickém postavení. Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb., byly Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany včetně Vojenského zpravodajství, Ministerstvo spravedlnosti, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace byly povinny předat k prvnímu dni sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zmíněného zákona, tedy k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek evidenční a registrační pomůcky, archivní fondy, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivní sbírky i jednotlivé archiválie a dokumenty vzniklé činností bezpečnostních složek a Komunistické strany Československa a organizací Národní fronty, působících v těchto složkách v období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990, které byly v jejich držení. Ministerstvo vnitra mělo rovněž předat archiválie vzniklé po 1. lednu 1990 týkající se činností souvisejících se správou archiválií bezpečnostních složek.

Vlastnímu přebírání archiválií a delimitačnímu procesu předcházelo hledání vhodných úložných prostor, depotů. Tento problém byl vyřešen jednak jejich umístěním do prostor bývalého odboru archiv bezpečnostních složek MV – OABS MV (Praha 3, Havelkova 2), jednak vytvořením nových depotů (Praha 4, Branické nám.). Úkol byl o to složitější, že úložné prostory musí splňovat nároky vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb. a dalších souvisejících předpisů.

Delimitační proces započal dne 25. července 2007, kdy na základě zákona a usnesení vlády č. 852 byly uzavřeny a podepsány delimitační protokoly mezi ÚSTR/ABS a státními orgány o odevzdaní příslušných archivních dokumentů a souborů:

Delimitace archiválií a dokumentů proběhly na základě jednání příslušných delimitačních komisí v rámci:

 • MV ČR – odbor Archiv bezpečnostních složek MV (OABS MV), Odbor archivní správy a spisové služby (OASSS MV), Policie ČR (PČR), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), Muzeum Policie ČR, Úřad pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služba (BIS)
 • MO ČR – Vojenský ústřední archiv, Vojenský správní archiv, Vojenské zpravodajství
 • MS ČR – od Generálního ředitelství Vězeňské služby MS ČR

Obecně probíhal proces přebírání delimitovaných archiválií tak, že za předávající a za přebírající instituci byly určeny odpovědné osoby, které realizovaly vlastní předávací akt a podepsaly o něm předávací protokol. V praxi se předávání provádělo odkontrolováním předávaných položek. V této souvislosti je nutno připomenout, že během předávání byly kontrolovány většinou pouze větší jednotky, nežli jednotlivé dokumenty, tzn. svazky nebo kartony. Podrobná kontrola, až na úroveň dokumentů, byla prováděna namátkově, neboť jiným způsobem by nebylo technicky možné převzít v zákonem stanovené lhůtě předávané materiály.

Delimitace materiálů z Ministerstva vnitra

Archiv bezpečnostních složek převzal k 1. únoru 2008 formou zápisu o převzetí archiválií a dokumentů správu archivních materiálů spravovaných až dosud OABS MV. Jsou to materiály zejména z provenience Státní a Veřejné bezpečnosti, útvarů a organizačních celků ministerstev vnitra, Pohraniční stráže, Vojsk ministerstva vnitra atd., včetně dokumentačních spisů ÚDV. Celkem jde o 223 archivních souborů v rozsahu 16 389 bm archiválií. Jsou to svazky a spisy kontrarozvědných a vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti zachovaných jak v písemné, tak i mikrofišové podobě. Celkem – 265 425 svazků a spisů, včetně cca 15 000 svazků IV. správy SNB a 14 1575 mikrofiší. Předmětem předání byly rovněž lustrační databáze (EZO, RAP, OBJ, SLD, INV).

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
 • Okresní ředitelství policie Opava
  • Sbírka naučných filmů – počet 6 kotoučů
   • Termín: 28. 2. 2008
 • Oddělení železniční policie Ostrava-Přívoz
  • Fond kartotéka extrémistů z Těšínska A–Ž
   • Termín: po ukončení vyšetřování (cca III. Q)
 • Bezpečnostní odbor MV
  • Sbírka instruktážních filmů – počet 86 (569 kotoučů)
   • Termín: 30. 4. 2008
 • Kriminalistický ústav Praha
  • Sbírka instruktážních filmů – počet 35 (5 ks DVD)
   • Termín: 30. 4. 2008
  • Sbírka 32 instruktážních filmů
   • Termín: po převedení na DVD (objednává MV u soukromé firmy)
 • Muzeum policie ČR
  • Podsbírka 1, Fond IV – Písemnosti a tisky
  • Podsbírka 2, Fond IV – Negativy a fotografie, celkem 12486 arch. j.
  • Sbírka instruktážních filmů – počet 92 kotoučů
   • Termín: 1. 4. 2008
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti
 • Zemský archiv Opava
  • Krajská správa Státní bezpečnosti Olomouc 1945–1953 – počet 0,11 bm
   • Termín: 31. 9. 2008
  • Škola pro výcvik příslušníků SNB Brno, pobočka Krnov 1945–1946 – počet 1 kniha
   • Termín: 31. 9. 2008
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR
 • Státní oblastní archiv Praha
  • ROH – závodní výbor Správy SNB hl. m. Prahy a Středočeského kraje
  • Ředitelství národní bezpečnosti Praha
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Mělník
  • Písemnosti po roce 1948 – počet 1 karton
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Děčín
  • SNB Rumburk 1945–1946
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Chomutov
  • Okresní velitelství SNB Kadaň 1945–1950
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Litoměřice
  • Archivní soubory: SNB místní velitelství Roudnice nad Labem 1945–1947, SNB okresní velitelství Litoměřice 1945–1952, Stanice SNB Žalhostice 1945–1949
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Louny
  • Archivní soubory: SNB Nepomyšl 1946–1949, SNB Soběchleby 1945–1948, SNB Blšany 1946–1948, SNB Lubenec 1945–1951, SNB Kryry 1945–1949, SNB Vroutek 1945–1949, SNB Podbořany 1945–1949, SNB Petrohrad 1945–1949, SNB Krásný Dvůr 1945–1949
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Teplice
  • Archivní soubory: SNB Ryzně nad Bílinou 1946–1948, SNB Měrunice 1945–1948, SNB Osek 1945–1948
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Česká Lípa
  • Archivní soubory: SNB Kravaře 1945–1953, SNB Česká Lípa 1945–1949, SNB Doksy 1945–1949, SNB Jestřebí 1945–1947, SNB Mimoň 1945–1949, SNB Horní Libchava 1948, SNB Dubá 1945–1960
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
  • Archivní soubory: SNB Rýnovice 1945–1950, SNB Vrkoslavice 1945–1949, SNB Jablonecké Paseky 1945–1949, SNB Albrechtice v Jizerských horách 1949, SNB Janov nad Nisou 1945–1950, SNB Josefův Důl 1945–1950, SNB Huť 1945–1949, SNB Plavy 1945–1948, SNB Proseč nad Nisou 1945–1949, SNB Kokonín 1945–1949, SNB Kořenov 1945–1949, SNB Dolní Polubný 1945–1950, SNB Příchovice 1945–1949, SNB Lučany nad Nisou 1945–1949, SNB Jablonec Nad Nisou (fondy č. 611–618) 1945–1951, SNB Tanvald 1945–1953, SNB Velké Hamry 1945–1949, SNB Rychnov u Jablonce nad Nisou 1945–1950, SNB Smržovka 1945–1952, SNB Horní Polubný 1949, Okresní velitelství SNB Jablonec nad Nisou 1945–1946, Pohotovostní a eskontní stanice Jablonec nad Nisou 1946–1948
   • Termín: 30. 9. 2008
 • Státní okresní archiv Liberec
  • Archivní soubory: SNB Arnoltice 1949, SNB Frýdlant v Čechách 1945–1949, Pasová a silniční kontrola SNB Habartice 1952–1954, SNB Hejnice 1945–1949, SNB Jindřichovice pod Smrkem 1947–1949, SNB Liberec 1945–1956, SNB Nové Město pod Smrkem 1946–1949, Okresní velitelství SNB Frýdlant v Čechách 1945–1949
   • Termín: 30. 9. 2008
Oddělení operativních svazků
 • Personální odbor MV ČR
  • Fond tzv. živých karet příslušníků a zaměstnanců MV
   • Termín: 1. 3. 2008
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti
 • Oblastní útvary cizinecké a pohraniční policie
  • Fondy útvarů pasů a víz a pasové kontroly
   • Termín: průběžně

 

Delimitace materiálů z Ministerstva obrany a Vojenského zpravodajství

Vlastnímu zahájení přebírání a delimitace materiálů předcházelo předání lustrační databáze bývalé Vojenské kontrarozvědky (dále VKR) v červenci roku 2007. Proces předávání archivních materiálů byl zahájen na konci ledna 2008, po dohodě mezi Vojenským zpravodajstvím a Archivem bezpečnostních složek, kdy bylo zahájeno předávání archivních a registračních protokolů bývalé VKR.

Oddělení operativních svazků
 • Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
  • Fond 308 – počet 24 kartonů
   • Termín: 5. 2. 2008
 • Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
  • Fondy ZO KSČ u ZS GŠ ČSLA – počet 171 kartonů
   • Termín: 5. 2. 2008
 • MO ČR – Vojenské zpravodajství, 1. referát Praha
  • Operativní svazky – počet 1386 ks
   • Termín: 13. 3. 2008
  • Neoperativní dokumentace – počet 480 kartonů
   • Termín: průběžně do 15. 12. 2008
  • II. paré MKS
   • Termín: 31. 5. 2008
 • MO ČR – Vojenské zpravodajství, 2. referát Praha
  • Operativní svazky – počet 1596 kartonů
   • Termín: 4. 3. 2008
  • Dokumenty nesvazkového typu – počet 671 kartonů
   • Termín: 11. 3. 2008
  • Operativní svazky – počet 938 kartonů
   • Termín: průběžně, do 26. 9. 2008
  • Dokumenty nesvazkového typu – počet 200 kartonů
   • Termín: průběžně, do 12. 12. 2008
 • MO ČR – Vojenské zpravodajství, 3. referát Plzeň
  • Operativní svazky – počet 317 kartonů
   • Termín: 12. 2. 2008
  • Neoperativní dokumentace – počet 167 kartonů
   • Termín: 13. 2. 2008
  • Kádrová dokumentace – počet 255 kartonů
   • Termín: 6. 2. 2008
  • Operativní svazky – počet 694 kartonů
   • Termín: 30. 5. 2008
  • Zálohy VKR – počet 3484 svazků
   • Termín: 25. 4. 2008
  • Neoperativní dokumentace – počet 584 pytlů a 479 kartonů
   • Termín: průběžně, do 15. 12. 2008
Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra
 • Správní archiv MO ČR
  • Fond personálních spisů příslušníků VKR a ZS GŠ ČSLA
   • Termín dokončení: III. Q

 

Delimitace materiálů z Ministerstva spravedlnosti ČR

Na základě delimitačního protokolu zmocněnce vlády ze dne 6. srpna 2007 ve smyslu zákona č. 181/2007 Sb. se Ministerstvo spravedlnosti ČR zavázalo předat archiválie a dokumenty odboru vnitřních ochrany MS ČSR v rozsahu 110 bm a cca 2 bm personálních spisů, dále předalo spisový materiál.

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
 • Odbor vnitřní ochrany Správy nápravných zařízení Ministerstva spravedlnosti ČR
  • Fondy vnitřní ochrany a Sboru nápravné výchovy ČSR – počet 661 kartonů, cca 80 bm
   • Termín: 1. 5. 2008
Oddělení operativních svazků
 • Vězeňská služba Ministerstva spravedlnosti ČR
  • Svazky agenturní činnost – počet 163 kartonů
   • Termín: 15. 2. 2008
 • Vězeňská služba Ministerstva spravedlnosti ČR
  • Personální spisy – počet 8 kartonů
   • Termín: 15. 2. 2008
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
 • Soudy a státní zastupitelství
  • Vyšetřovací spisy Správy vyšetřování StB a krajských útvarů
   • Termín: průběžně

 

Delimitace archiválií, dokumentů a přírůstků do Správního archivu MV ČR

Podle ustanovení odstavce 1, § 14 zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, spravuje ABS archiválie a dokumenty z období od 4. dubna 1945 do 15. února 1990, které jsou blíže specifikovány v tomtéž odstavci zákona.

Na základě jednání, která byla v roce 2007 vedena mezi ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR PhDr. Vácslavem Babičkou a ředitelem odboru Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR a vládním zmocněncem PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D., byla u některých archivních fondů a souborů dohodnuta hranice pro předání nad rámec zákona č. 181/2007 Sb., a sice rok 1991 nebo 1992. Důvodem bylo zabránit trhání těchto fondů a souborů. Tyto mezníky byly určeny jako logické, respektují buď zánik útvarů na federálním Ministerstvu vnitra, nebo zánik ČSFR.

Delimitace do Správního archivu MV ČR byly zahájeny v průběhu roku 2007 a pokračují ještě v roce 2008. Písemnosti, které nebyly z technických a časových důvodů předány do Správního archivu MV ČR odborem Archiv bezpečnostních složek MV ČR (OABS MV ČR), byly předány na základě Zápisu o fyzickém předání a převzetí archiválií a dokumentů z 31. ledna 2008 do Archivu bezpečnostních složek. Ten je předáván do Správního archivu MV ČR. Zápis o fyzickém předání a převzetí archiválií a dokumentů mezi OABS MV ČR a ABS byl schválen Resortní delimitační komisí MV ČR a ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR PhDr. Vácslavem Babičkou.

Pro pracovníky ABS to znamená provést kontrolu a rozdělení veškerých archiválií (archivních souborů, fondů a sbírek) a dokumentů, včetně přírůstků, na které se toto ustanovení vztahuje, vyplnit k nim jednotlivé předávací protokoly do Správního archivu MV ČR, který podléhá Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR a následně je předat. Jde o dlouhodobý časově náročný úkol, neboť zahrnuje zpracování převážně neuspořádaného materiálu z přírůstků. Jeho původci jsou většinou jednotlivé útvary Ministerstva vnitra ČR, útvary Policie ČR, Policejní akademie ČR, Střední policejní školy PČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Krajská ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a další organizace v působnosti resortu Ministerstva vnitra z let 1993–2006.

Plánované delimitace archiválií, dokumentů

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra
 • Správní archiv Ministerstva vnitra ČR – delimitace do depozitáře v Kamýku
  • 1. fáze (přírůstky 1425–1596)
   • Termín: průběžně
   • Kontrola: 1. 4. 2008
  • 2. fáze (přírůstky 1350– 1424)
   • Termín: průběžně
   • Kontrola: 1. 6. 2008
  • 3. fáze (přírůstky 1200–1349)
   • Termín: průběžně
   • Kontrola: 1. 9. 2008
  • 4. fáze (přírůstky 1000–1199)
   • Termín: průběžně
   • Kontrola: 1. 12. 2008
 • Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra ČR
  • Pohraniční stráž – výpisy z kmenových listů, výplatní listiny a evidenční pomůcky – počet cca 14 bm
   • Termín: průběžně
   • Kontrola: 1. 7. 2008
 • Národní archiv Praha
  • Materiály civilně správního úseku Ministerstva vnitra ČSR – počet cca 18 bm
   • Termín: průběžně
   • Kontrola: 1. 8. 2008
Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR
 • Správní archiv Ministerstva vnitra ČR – delimitace do depozitáře v Kamýku
  • Fond KS SNB České Budějovice
  • Fond KS SNB Hradec Králové
   • Termín: 31. 5. 2008
  • Fond KS SNB Praha a SčK
   • Termín: 31. 8. 2008
Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra
 • Správní archiv Ministerstva vnitra ČR – delimitace do depozitáře v Kamýku
  • Fond personální spisy (od ročníku 1973 výše) – počet 50 bm
   • Termín: konec III. Q

 

Vnitřní delimitace archivních fondů a souborů

Provádí se na základě věcné příslušnosti do jednotlivých oddělení Archivu bezpečnostních složek podle kompetencí ke správě archiválií a dokumentů vyplývající z organizačního řádu archivu.

Pro pracovníky jednotlivých oddělení archivu to znamená provést kontrolu archiválií (archivních souborů, fondů a sbírek) a dokumentů, včetně přírůstků, kterých se toto ustanovení týká, připravit k nim jednotlivé předávací protokoly a následně je předat do příslušného oddělení.

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
 • Převzetí z oddělení archivních fondů FMV svazky a spisy zařazené po roce 1990 do fondu H a jejich začlenění do původních fondů – počet cca 20 bm
  • Termín: 1. 10. 2008
 • Převzetí mikrofilmů z oddělení archivních fondů FMV, svazkovou agendu Správy sledování a svazkovou agendu Správy zpravodajské techniky
  • Termín: 31. 12. 2008
 • Přesun archivních materiálů z Pardubic do Prahy-Kobylis – počet cca 450 bm
  • Termín: 31. 5. 2008
 • Převzetí vězeňských svazků a registračních protokolů delimitovaných z MS ČR na pracoviště Praha 4-Braník
  • Termín: 1. 10. 2008
Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra
 • Převzetí osobních evidenčních karet příslušníků resortu vnitra a VKR po digitalizaci
  • Termín: 30. 5. 2008
 • Převzetí fondu Kádrové rozkazy do kompetence oddělení
  • Termín: 1. 9. 2008
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti
 • Převzetí dokumentů ze souboru Skart A+B z Prahy 4-Braník
  • Termín: 31. 12. 2008

 

II. Ochrana archiválií, archivních fondů a sbírek

Archiválie jsou součástí národního kulturního dědictví. Úkolem všech archivů je především jejich shromažďování, odborné a vědecké zpracování a zpřístupňování, využívání a zároveň komplexní péče o ně. Tato péče zahrnuje preventivní ochranu, konzervaci a restaurování.

Pod pojmem preventivní ochrana většinou chápeme komplex činností týkajících se především eliminace vnějších degradačních faktorů, tj. zamezení působení škodlivých vlivů:

 1. fyzikálních (teplo, vlhkost, světlo, prach),
 2. chemických (především oxidy síry, dusíku a dalších škodlivých látek ze znečištěné atmosféry),
 3. biologických (hlodavci, hmyz) a mikrobiologických (bakterie, houby, plísně, insekty),
 4. přírodních katastrof,
 5. požárů a válek,
 6. nevhodné činnosti člověka,

a vytváření optimálních podmínek pro uložení a využití archiválií.

Mezi základní (minimální) úkony, které archivář provádí v oblasti preventivní ochrany archiválií a dokumentů, patří výměna poškozených spisových obalů, při pořádání odstranění kovových sponek a svorek, systematické podlepování potrhaných písemností (používání filmoplastů). Také postupná výměna obalů, ve kterých jsou archiválie a dokumenty uloženy, patří k nezbytným opatřením zpomalují a zabraňují jejich degradaci. Archiváři proto pečlivě sledují stav archiválií a dokumentů i stav těchto obalů, a postupně nahrazují nevhodné nebo poškozené obálky mikrofiší, archivní desky a krabice.

Tyto obaly jsou vyráběny z materiálů respektujících požadovanou ochranu archiválií a dokumentů. Respektují také původní materiál, ze kterého jsou archiválie nebo dokumenty vytvořeny, a jejich rozměry. Podle typu archiválie nebo dokumentu vybírají archiváři pro „archivaci“ vhodný typ archivního papíru, fotopapíru, nehořlavého papíru, archivní lepenky nebo kartony.

Konzervace archiválií a dokumentů je proces, jehož cílem je eliminovat nebo alespoň minimalizovat degradační procesy probíhající uvnitř samotných materiálů jednak vlivem tzv. vnitřních a vnějších škodlivých degradačních faktorů, jednak v procesu přirozeného stárnutí materiálů.

 1. Vnitřní degradační faktory – jsou dány povahou a podstatou samotných materiálů archiválií, případně způsobem jejich výroby nebo přípravy, které mohou negativně ovlivňovat jejich životnost.
 2. Vnější degradační faktory – jsou primárně vytvářeny okolním prostředím, především atmosférickými vlivy, ale i využíváním, vystavováním archiválií apod. A právě toto jsou faktory, které vytváří a podstatně ovlivňuje každý, kdo přichází s archiváliemi do styku.

Pod pojmem restaurování se většinou rozumí proces, jehož cílem je rekonstrukce původního fyzického stavu a opětovné zajištění funkčnosti. Je samozřejmé, že tento postup je provázený konzervačním zásahem. Vzhledem k tomu, že komplexní ochrana patří k hlavním úkolům archivů a archivářů, je velmi úzce spojena také s dalšími odbornými archivními činnostmi.

Zajištění konzervace a restaurování archiválií je Archivu bezpečnostních složek uloženo přímo zákonem č. 181/2007 Sb., v ustanovení § 13, písmeno i). Tuto činnost má ABS provádět ve spolupráci s Národním archivem; zároveň připravujeme zřízení vlastního konzervátorského pracoviště.

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra

Revize, „překrabicování“ a přebalení poškozených kartonů a obalů
 • Fond A 2/6 - Sekretariát MV – počet 18 kartonů, 525 inv.j.
  • Termín: 1. 7. 2008
  • Kontrola: 1. 6. 2008
 • Fond A 2/7 - Sekretariát MV – počet 10 kartonů, 311 inv.j.
  • Termín: 1. 8. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond A 6/3 - Organizační a vnitřní správa – počet 12 kartonů, 1086 inv.j.
  • Termín: 1. 9. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond A 6/4 - Organizační a vnitřní správa – počet 20 kartonů, 1318 inv.j.
  • Termín: 1. 11. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond A 6/5 - Organizační a vnitřní správa – počet 13 kartonů, 807 inv.j.
  • Termín: 1. 12. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Podsbírka 2, Fond IV – přebalení a soupis negativů.
  • Termín: 1. 11. 2008
  • Kontrola: 1. 7. 2008

Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti

Revize, „překrabicování“ a přebalení poškozených kartonů a obalů
 • všechny fondy spravované oddělením
  • Termín: 31. 12. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce

Oddělení archivních fondů Ministerstva vnitra ČSR

Revize, „překrabicování“ a přebalení poškozených kartonů a obalů
 • všechny archivní materiály při delimitacích do Správního archivu MV ČR
  • Termín: 31. 12. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce

Oddělení archivních fondů Vojsk Ministerstva vnitra

 • Výměna nevhodných archivních obalů (materiál zapůjčovaný ke studiu)
  • Termín: 31. 12. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Náhrada starých archivních krabic při pořádání fondů
  • Termín: 31. 12. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Přemísťování archiválií z nevyhovujících prostor
  • Termín: 31. 12. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů

Revize a „překrabicování“ archivních souborů
 • Fondy R (Hradec Králové, Brno, Ostrava) – počet 33 kartonů
  • Termín: 30. 4. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond T (Ostrava, Plzeň, MV) – počet 233 kartonů
  • Termín: 30. 9. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond MTH – počet 45 kartonů
  • Termín: 30. 8. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond ZV – počet 180 kartonů
  • Termín: 30. 9. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond ZA – počet 25 kartonů
  • Termín: 30. 9. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond ZO – počet 50 kartonů
  • Termín: 15. 8. 2008
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fond svazkové agendy Správy sledování – počet minimálně 200 kartonů
  • Termín: 31. 12. 2008, orientační vyhodnocení úkolu
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Fondy OB (bez fondu OD/HK) – počet cca 800 kartonů
  • Termín: 31. 12. 2008, orientační vyhodnocení úkolu
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce

Oddělení operativních svazků

Revize a „překrabicování“ archivních souborů
 • Svazková agenda fondu I. Správy SNB, „překrabicování“ ze šanonů do archivních krabic
  • Termín: 31. 12. 2008, vyhodnocení úkolu
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
 • Přebalení fiší VKR
  • Termín: 31. 12. 2008, vyhodnocení úkolu
  • Kontrola: vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce

 

III. Zpracování a zpřístupňování archiválií, archivních fondů a sbírek

Mezi základní úlohy archivu při přebírání a ochraně archivních dokumentů patří zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů a sbírek. Pod pojmem zpracovávání archivních fondů chápeme úhrnné označení činností, procesu, v kterém se mění neorganický (případně organický) soubor dokumentů na systém informací. Metoda zpracovávání zahrnuje identifikace archivních fondů, třídění, uspořádaní, hodnocení a určení základních archivních jednotek, archivních dokumentu. Zpracovávání archivních fondů je základem pro zpřístupňování. Pod pojmem „zpřístupňování“ chápeme finalizační práci na archivním fondu, vyhotovení archivní informační pomůcky, která je základem využívaní, ochrany, jakož i evidence archivních dokumentů.

Profese archiváře zahrnuje specializovanou všestrannou pracovní schopnost, vycházející z respektování archivní teorie, archivistiky jako vědní disciplíny a má svůj předmět, metodu a cíl. Pracovníci ABS pracují v první řadě s organicky vzniklými celky – archivními fondy, které vznikly činností bezpečnostních orgánů v období 1939–1990. Tyto archivní fondy, soubory jsou předmětem klasifikace, uspořádání, inventarizačních a katalogizačních prací a jiných možností zpřístupňování.

Kontrola, revize archivních fondů a souborů

Je to základní činnost archivu při přebírání archiválií od původců. Převedení fyzické kontroly archivních fondů a sbírek má odstranit nesrovnalosti mezi skutečným stavem a delimitačním seznamem, zjistit jejich fyzický stav, úplnost a uložení, výsledky kontroly analyzovat a provést příslušná opatření, která budou sloužit k náležitému uložení a uspořádání archiválií, k jejich evidenci a popř. k jejich dodatečnému dohledání u dosavadních správců. Činnost kontroly dle časových možností může provádět i před tříděním archivních dokumentů. Kontrola archiválií slouží i jako první etapa při uspořádání archivních fondů a sbírek.

Při přebírání archiválií do Archivu bezpečnostních složek došlo v některých případech jen k namátkové kontrole, revizi archivních souborů. Bylo to způsobeno časovými a prostorovými důvody. V případě archivních fondů a souborů v držení bývalého OABS MV byl proces přebírání řešen převodem, bez fyzické kontroly jednotlivých dokumentů či archivních jednotek vzhledem k tomu, že nová organizační struktura ABS zachovala členění OABS MV. Tento způsob předání byl schválen ředitelem Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR PhDr. Vácslavem Babičkou. Fyzická kontrola archiválií a dokumentů bude provedena během generální revize, kterou ukládá zákon č. 181/2007 Sb.

Oddělení operativních svazků
 • Úřad pro zahraniční styky a informace
  • Hlavní správa rozvědky (I. S SNB), Operativní svazky – počet 4081 kartonů, tj. 3119 svazků
   • Termín: 31. 12. 2008
  • Hlavní správa rozvědky, Operativní svazky (mikrofiše, žakety) – počet 61 102 ks žaketů, 93 909 mikrofiší
   • Termín: 31. 12. 2008
  • Hlavní správa rozvědky, Spisový materiál – počet 750 kartonů
   • Termín: 31. 12. 2008
 • MO ČR – Vojenské zpravodajství
  • Operativní svazky VKR
   • Termín: průběžně
  • Operativní svazky VKR – mikrofiše
   • Termín: 15. 4. 2008
  • Operativní svazky ZS GŠ ČSLA, mikrofiše
   • Termín: 30. 4. 2008
  • Personální spisy a osobní evidenční karty VKR
   • Termín: 30. 5. 2008
 • Vězeňská služba Ministerstva spravedlnosti
  • Svazky agenturní činnost – počet 163 kartonů
   • Termín: 30. 4. 2008
  • Personální spisy – počet 8 kartonů
   • Termín: 15. 5. 2008
 • Vyhotovení lokačního plánu depotů
  • Pracoviště Praha 3, Havelková
  • Pracoviště Praha 4, Branické nám.
   • Termín: 30. 6. 2008
Oddělení archivních fondů FMV
 • Historická knihovna bývalého Studijního ústavu
  • Termín kontroly: 1. 12. 2008
 • Kartotéky různé provenience
  • Termín revize: průběžně – 15. 12. 2008

Třídění (klasifikace) a uspořádání archivních dokumentů

Třídění, klasifikace archiválií je úhrnný pojem pro zpracovávání archivních fondů. Pod pojmem třídění (klasifikace) rozumíme hodnocení a zařazovaní archiválií do archivních fondů dle uplatnění provinčního principu. Tříděním dokumentů do archivních celků, fondů, nebo sbírek, vytváříme základní organickou jednotku souborů dokumentů, což zabezpečuje právní a správní hodnověrnost určitého dokumentu. Na pracovní proces navazuje činnost uspořádání archivních dokumentů, což představuje systematické zaradovaní dokumentů podle pořádacího schématu fondu.

Oddělení operativních svazků
 • Úřad pro zahraniční styky a informace
  • Hlavní správa rozvědky (I. S SNB), Operativní svazky
   • Termín: 31. 12. 2008
 • MO ČR - Vojenské zpravodajství
  • Skart A – počet 167 pytlů
   • Termín: 31. 12. 2008 (s přesahem do roku 2009)
  • Skart B – počet 270 pytlů
   • Termín: 31. 12. 2008 (s přesahem do roku 2009)
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
 • Fondy OB (bez fondu OB – Hradec Králové)
  • Termín: 31. 12. 2008
 • Zařazovaní tzv. živých svazku do příslušných fondů
  • Termín: průběžně
Oddělení archivních fondů FMV
 • Sbírka směrnic, pokynů a služebních předpisů
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: 1. 11. 2008
 • Třídění materiálů k fondu EMAN
  • Termín: průběžně
  • Kontrola: každé 2 měsíce
Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra
 • Fond brigády PS Děčín
  • Termín: 31. 12. 2008
 • Fond vojenského učiliště PVS Bruntál
  • Termín: 31. 12. 2008
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti
 • Jednotlivé odbory KS SNB S-StB Brno
  • Termín: 31. 12. 2008

 

Tvorba archivních pomůcek – inventarizace archivních fondů a souborů

V archivistice chápeme pod pojmem „zpřístupnění“ i vyhotovení archivních pomůcek. Archivní pomůcka je dokument popisující archivní fond s cílem seznámení se s jeho obsahem pro vědecké a správní účely. Na základě množství informací, které archivní pomůcky obsahují, je můžeme dělit na syntetické a analytické. Syntetické archivní pomůcky poskytují souhrnné, tedy syntetické informace o archivních fondech, analytické pomůcky podrobné, tedy analytické informace.

Oddělení archivních fondů Vojsk ministerstva vnitra
 • Fond 7. brigády PS Sušice
  • Termín: 31. 12. 2008
 • Fond kádrových rozkazů
  • Termín: 31. 12. 2008
Oddělení archivních fondů Státní bezpečnosti
 • Jednotlivé odbory KS SNB S-StB Brno
  • Termín: 31. 12. 2008
Oddělení archivních fondů FMV
Přepis inventářů a soupisů do elektronické podoby
 • Fond A 34 – II. S SNB
  • Termín: 1. 5. 2008
 • Fond Odbor obrany MV
  • Termín: 1. 4. 2008
 • Fond H
  • Termín: 1. 11. 2008
 • Fond X. S SNB
  • Termín: 1. 5. 2008
Soupis přírůstků
 • Fond IX. S SNB
  • Termín: 15. 12. 2008
 • Fond VI. S SNB a Technická správa FMV
  • Termín: 15. 12. 2008
 • Fond 308 A
  • Termín: 15. 12. 2008
 • Fond A 32 – II. S SNB (reinventarizace)
  • Termín: 15. 12. 2008
Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
Inventární soupis
 • Fond svazkové agendy Správy sledování
  • Termín: průbežně
 • Fond OB (Hradec Králové)
  • Termín: 31. 12. 2008

 

Evidence Národního archivního dědictví – generální inventura

Podle ustanovení odstavce 3, § 14 zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů musí být archiválie spravované ABS zaevidovány v evidenci Národního archivního dědictví (NAD), a to nejpozději do pěti let ode dne účinnosti tohoto zákona.

Pro pracovníky ABS to znamená provést generální inventuru veškerých archiválií (archivních souborů, fondů a sbírek) a dokumentů, včetně přírůstků, které má archiv ve své správě, vyplnit k nim jednotlivé evidenční karty NAD, které pak budou zavedeny do evidence NAD, jež je pod vedením Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Část archivních fondů, zejména těch, které spravoval odbor Archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, je v evidenci NAD již zaevidováno. Archiválie a dokumenty přebrané z Ministerstva obrany ČR, z Ministerstva spravedlnosti ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Muzea Policie ČR v evidenci NAD zapsány nejsou.

Oddělení operativních svazků kontrarozvědky a vyšetřovacích spisů
 • Fondy R (Hradec Králové, Brno, Ostrava) – počet 33 kartonů
  • Termín: 30. 4. 2008
 • Fondy T ( Ostrava, Plzeň, Centrála) – počet 233 kartonů
  • Termín: 30. 9. 2008
 • Fondy MTH – počet 45 kartonů počet
  • Termín: 30. 8. 2008
 • Fondy ZV – počet 180 kartonů
  • Termín: 30. 9. 2008
 • Fond ZA – počet 25 kartonů
  • Termín: 30. 9. 2008
 • Fond ZO – počet 50 kartonů
  • Termín: 15. 8. 2008
 • Fond svazkové agendy Správy sledování – počet 200 kartonů
  • Termín: průběžně
 • Fond OB (Hradec Králové) – počet 270 kartonů
  • Termín: 31. 12. 2008
Oddělení archivních fondů MV ČSR
 • Připravit generální inventuru příslušných fondů
  • Termín: 31. 12. 2008
 • Kompletovat pro generální inventuru základní evidenci NAD
  • Termín: 31. 12. 2008

1) Zpřístupňování – úřední činnost

Hlavní tíha úřední činnosti a při využívání archiválií a dokumentů uložených v ABS pro státní správu spočívá na lustračním pracovišti, kde se zpracovávají dotazy úřední povahy i badatelské dotazy. Dotazy úřední povahy se lustrují v databázích EZO, RAP, Poslanecká databáze, VKR, ZSGŠ, SEZO, P19 a v evidencích zaměstnanců MV, v tzv. živé a mrtvé kartotéce a v databázi personálních spisů.
Badatelské dotazy se lustrují navíc v databázi vytěžených objektových a sledovacích svazků a v databázi vytěžených inventářů archivních fondů.

Vlastní lustrace se provádí manuálním zadáním identifikačních údajů osoby do prvotního lustrátoru. Výsledkem je informace, zda osoba databázemi prochází, či nikoliv. V kladném případě se osoba dodatečně lustruje v databázi, kde prochází. Skupina badatelských lustrací navíc zadává tři posledně uvedené databáze.

Největší množství lustračních požadavků přichází z Národního bezpečnostního úřadu a z Bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra.
S NBÚ byla dne 7. února 2008 podepsána dohoda o spolupráci, která řeší vlastní realizaci lustračních požadavků. Mezi ABS a NBÚ bylo zřízeno spojení na bázi elektronického přenosu dat s využitím prostředků kryptografické ochrany. Tímto způsobem sděluje ABS do 48 hodin NBÚ výsledky prvotní lustrace. V nich je NBÚ sdělováno, zda lustrovaná osoba prochází nebo neprochází výše zmíněnými evidencemi, vyjma evidence RAP. V případě pozitivní lustrace je NBÚ do 15 dnů zasílána anotace archivního materiálu, která slouží jako podklad při rozhodování, zda má příslušný referent NBÚ provést dodatečné studium archivního materiálu. Kromě tohoto způsobu komunikace, existuje ještě komunikace na bázi kurýrní služby, která je vyřizována standardním způsobem. Bez doplňujících žádostí jsou NBÚ zasílány kopie osobních evidenčních karet příslušníků ministerstva vnitra.

Bezpečnostnímu odboru MV jsou zasílány výsledky lustrací ve výše uvedených evidencích (vyjma ZS GŠ). V tabulce jsou zasílány prvotní výsledky lustrací, současně i kopie osobních evidenčních karet a kopie řádků z registru svazků. Bezpečnostní odbor MV zasílal donedávna lustrační požadavky na disketách, kde byly požadavky zadávány programem, jehož kompatibilní částí pro provedení lustrací ABS nedisponuje. Výsledky se tak zpracovávají i nadále manuálně, což vede k enormnímu zatížení lustračního pracoviště. V současné době probíhá jednání s Bezpečnostním odborem MV s cílem, co nejrychleji tento stav změnit. V rámci připravované součinnostní dohody mezi ABS a Bezpečnostním odborem MV je snaha docílit změny struktury zasílaných požadavků – ABS požaduje zasílání dotazů v souboru xls.

Lustrační pracoviště dále zpracovává lustrační požadavky Vojenského zpravodajství, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vězeňské služby a personálního a právního odboru Ministerstva vnitra. Množství realizovaných dotazů těchto subjektů je však s přihlédnutím k množství dotazů z NBÚ a z MV BO zanedbatelné.
V současné době stojí před vedením ABS tyto nejnaléhavější úkoly: ve spolupráci s ÚSTR zajistit zavedení automatického prvotního lustrátoru, uzavřít s Bezpečnostním odborem MV součinnostní dohodu a přijmout taková organizační opatření, aby došlo k eliminaci chybovosti a plnění lhůt stanovených pro vyřizování lustračních dotazů. Lustrační pracoviště musí rovněž zabezpečit používání elektronického podpisu, aby se na minimum omezila písemná korespondence s NBÚ.

 • Úkol: průběžně
 • Termín: průběžně

 

Na výkonu státní správy se podílejí i skupiny pro přípravu dokumentů a ostatní oddělení organizačně začleněná do ABS, vyjma oddělení ekonomiky a provozu. Jejich podíl spočívá ve zpřístupňování dokumentů požadovaných státními orgány. Pracovníci zmíněných organizačních celků rovněž vypracovávají anotace pro bezpečnostní řízení prováděná NBÚ, pořizují kopie z archivních materiálů nebo zprostředkovávají digitalizaci dokumentů a archiválií požadovaných státními orgány.

Oddělení archivních fondů FMV spolupracuje vedle výše zmíněných činností se státními orgány při naplňování ustanovení zákona č. 255/1946 Sb. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního odboje a při naplňování ustanovení zákona č. 357/2005 Sb. o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945.

 • Úkol: průběžně
 • Termín: průběžně

2) Badatelny

Patří k prostorám v budově ABS, které jsou veřejně přístupné a slouží veřejnosti – badatelům – ke studiu archiválií a dokumentů. Struktura těchto prostor vychází z rozboru frekvence badatelských i jiných návštěv a z reálného odhadu využívání archiválií a dokumentů. Trendy světového vývoje v kulturních státech umožňují předpokládat zvyšování zájmu o historické prameny a rozvoj funkcí Archivu v tomto směru.

Veřejně přístupné prostory pro badatele jsou většinou tvořeny vstupní halou, šatnou a sociálním zařízením pro návštěvníky, dále vlastními prostory badatelny, která má kapacitu stanovenou počtem badatelů. Ti mohou v badatelnách Archivu bezpečnostních složek využívat PC ke studování archiválií v elektronické podobě, a dále tzv. čtečky mikrofiší ke studiu mikrofiší. Badatelé mohou používat vlastní fotoaparát k pořizování fotokopií studovaných archiválií nebo mohou využít kopírku, kde jim služba v badatelně zhotoví z příslušných archiválií xerokopie, které badatel následně uhradí podle ceníku služeb stanoveného badatelským řádem.

Archiv bezpečnostních složek provozuje veřejné badatelny na pracovištích:

 • Praha 3, Havelkova 2
 • Praha 1, Na Struze 3
 • Brno-Kanice

Pokyny pro badatele jsou stanoveny zvláštním předpisem – badatelským řádem. Badatelský řád Archivu bezpečnostních složek byl vydaný Pokynem ředitele ABS č. 5/2007 na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v souladu s prováděcím předpisem – vyhláškou č. 645/2004 Sb. a na základě zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Archiv bezpečnostních složek vytváří také specializovanou knihovnu, přístupnou badatelské veřejnosti prezenčně, v prostorách badatelen archivu. Pokyny pro badatele, jak využívat knihovní fond, jsou stanoveny zvláštním předpisem – knihovním řádem. Knihovní řád knihovny archivu je vydaný Pokynem ředitele ABS č. 5/2007, podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a podle zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Archiválie a dokumenty jsou v ABS předkládány jednak podle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, jednak podle ustanovení zákona č. 140/1996 Sb. o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti ve znění zákona č. 107/2002 Sb.

Podmínky zpřístupnění (co musí obsahovat žádost):

 1. Žádost podle zákona č. 499/2004 Sb., by měla obsahovat jméno a příjmení žadatele, kontakt (doporučujeme uvést adresu trvalého bydliště, popř. e-mail nebo telefonní číslo), identifikační údaje osob, jejichž materiály si badatel žádá zpřístupnit, popřípadě tematická žádost. Žadatel musí dále vyplnit a signovat badatelský list při osobní návštěvě v badatelně archivu.
 2. Žádost podle zákona č. 140/1996 Sb. (ve znění zákona č. 107/2002 Sb.), by měla obsahovat jméno a příjmení žadatele (veškerá dřívější příjmení), rodné číslo, přesnou adresu trvalého pobytu, název krajů předchozích trvalých pobytů na území ČR, státní občanství, včetně předchozích. Žádost musí být opatřena ověřeným podpisem (toto ověření není potřebné, jestliže žadatel svoji žádost osobně podepíše před příslušným pracovníkem ABS, který současně jeho totožnost ověří na základě předloženého platného osobního dokladu – např. občanský průkaz, cestovní pas). Žádost musí obsahovat identifikační údaje osob, jejichž materiály si badatel žádá zpřístupnit (jméno, případně veškerá dřívější příjmení, datum narození, případně místo apod). Žadatel musí dále vyplnit a signovat badatelský list při osobní návštěvě v badatelně archivu.
 • Úkol: průběžně
 • Termín: průběžně

 

IV. Vědecká a badatelská činnost pracovníků ABS

Profese archiváře, stejně tak jako jiná povolání, v sobě zahrnuje specializovanou pracovní schopnost, kulturu a etiku. Původně byl „archivarius“ v podstatě registrátor, který spravoval a udržoval pořádek ve svěřených listinách a knihách, později i ve spisech. V 17. a 18. století, kdy se archiválie využívaly pro majetkově-právní záležitosti, byl archivář také trochu právníkem a správním úředníkem. V následujícím 19. století byl archivář navíc historikem, kritikem a interpretem historických pramenů a podílel se na tvorbě národních dějin. Až kvantifikace písemností po roce 1945, nárůst netradičních písemností, nástup nových technologií a informační techniky přinesly zásadní obrat v archivářském povolání.

Současný archivář, archivář 21. století, je aktivním účastníkem hodnocení, přebírání a zpřístupňování statisíců současných písemností. Především jeho aktivní a zodpovědný přístup ke kvalifikování registraturních písemností jako potenciálních archiválií dává jeho povolání bezprecedentní jedinečnost a osobitnost.

Práce s archiváliemi plně zohledňuje fakt, že archivář pracuje s organicky vzniklými celky – archivními fondy, které vznikly z činnosti právnických a fyzických osob. Při třídění a pořádání archivních fondů se respektuje jejich původ, a pokud je to možné, také jejich původní uspořádání. Základem metodiky archivní práce je tzv. provenienční princip. Podle něj se archivní fond jednoho původce nemůže nikdy „smíchat“ s archiváliemi jiné právnické nebo fyzické osoby.

Tato metoda zpracovávání a zpřístupňování archivních fondů je charakteristická pro archivnictví a zásadně se liší od metod práce jiných příbuzných informačních odvětví.

Vědecká, badatelská, publikační a vydavatelská činnost Archivu bezpečnostních složek je dána ustanoveními odstavce 2, § 13 zákona č. 181/2007 Sb. a ustanoveními článku 5 Organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek.

Archiv bezpečnostních složek spolupracuje na úseku archivní péče s ostatními archivy v České republice a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi. Účelem je především výměna zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií a dokumentů.

Odborní pracovníci ABS provádějí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů.

K jednotlivým okruhům problematik, kterými se archiváři zabývají, patří zejména: všeobecné dějiny doby nesvobody, dějiny správy původců, organizace složek Ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti, svazková agenda, apod. K základní vědecké činnosti patří především tvorba syntetických a analytických archivních pomůcek – inventářů, inventárních soupisů, katalogů, případně také průvodců po archivních fondech, nebo edice pramenů.

V neposlední řadě vykonávají odborní pracovníci ABS publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie, s návaznou přednáškovou činností nebo pořádáním výstav archiválií a dokumentů. Vydavatelskou činnost plní archiv vydáváním Sborníku Archivu bezpečnostních složek, který vychází v jednom až dvou číslech ročně. V současné době probíhá příprava edičního plánu 6. čísla sborníku, je připravován statut redakční rady.

Archiv bezpečnostních složek zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví, pro výkon spisové služby a pro moderní dějiny. Tato knihovna slouží jednak odborným pracovníkům Archivu pro jejich práci a vzdělávání, jednak veřejnosti, která se badatelsky zabývá moderní historií a problematikou, k níž Archiv spravuje příslušné archiválie a dokumenty. Posláním knihovny je především shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy a také dokumenty, potřebné pro odbornou práci zaměstnanců archivu, badatelů a další odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá specializovaná knihovna k rozvoji vědy a ke vzdělávání zaměstnanců archivu a občanů.

 

V. Spolupráce ABS s ÚSTR

1) Badatelská, publikační, konferenční, výstavní a přednášková činnost ABS

Vědecká, badatelská, publikační a vydavatelská činnost Archivu bezpečnostních složek je dána ustanoveními odstavce 2, § 13 zákona č. 181/2007 Sb. a ustanoveními článku 5 Organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek.

Archiv bezpečnostních složek spolupracuje na úseku archivní péče s ostatními archivy v České republice a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi. Především za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií a dokumentů.

Odborní pracovníci ABS provádějí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborech.

K jednotlivým okruhům problematik, kterými se archiváři zabývají, patří zejména:

 1. všeobecné dějiny doby nesvobody,
 2. dějiny správy bezpečnostních složek,
 3. organizace složek Ministerstva vnitra a Státní bezpečnosti,
 4. svazková agenda.

K základní vědecké činnosti patří především tvorba syntetických a analytických archivních pomůcek:

 1. inventářů, inventárních soupisů,
 2. katalogů,
 3. průvodců po archivních fondech,
 4. edice pramenů.
Konference, webová prezentace archiválií ve spolupráci s ÚSTR
 • Pracovníci ABS se budou spolupodílet na přípravě webových projektů ÚSTR k událostem roku 1948 (webová prezentace ukázek archivních dokumentů z provenience bezpečnostního aparátu).
 • Pracovníci ABS se budou spolupodílet na přípravě konference Rok 1968, kterou uspořádá ÚSTR ve spolupráci s polským Ústavem paměti národa a Filozofickou fakultou UK ve dnech 4.–6. září 2008.
 • Pracovníci ABS se budou spolupodílet na přípravě webových projektů ÚSTR k událostem roku 1968 (Nekomunistická tradice Pražského jara a oběti srpnové okupace).
 • Pracovníci ABS se budou spolupodílet na přípravě projektů KGB a Československo (webová prezentace archivních dokumentů ke spolupráci KGB a StB).
Vydavatelská činnost
 • Archiv ji provádí vydáváním Sborníku Archivu bezpečnostních složek, který vychází v jednom až dvou číslech ročně.
 • Příprava informační brožury o ÚSTR a ABS – ve spolupráci s Odborem edičním ÚSTR.
 • Příprava informačního letáku o ABS – ve spolupráci s Odborem edičním ÚSTR.
 • Příprava průvodce po archivních fondech ABS – ve spolupráci s Odborem edičním ÚSTR.
 • V současné době probíhá příprava edičního plánu 6. čísla sborníku, je připravován statut redakční rady.

Digitalizace

Dne 15. dubna 2008 podepsali ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek „Dohodu o vzájemné spolupráci“. Předmětem této dohody je mj. i digitalizace archivního materiálu a jeho zpřístupňování v elektronické podobě.

Digitalizaci archivního materiálu ve správě ABS provádí ÚSTR. Podle výše zmíněné dohody Ústav přizpůsobuje výběr materiálu pro digitalizaci požadavkům Archivu podle aktuálních potřeb.

Digitalizace archivního materiálu je prováděna v úzké spolupráci s Odborem informatiky a digitalizace ÚSTR.

Vize Archivu bezpečnostních složek v oblasti digitalizace je následná:

 1. Digitalizace archivního materiálu pro vědeckou, výstavní a vzdělávací činnost ÚSTR.
 2. Digitalizace archivního materiálu pro úřední činnost ABS.
 3. Digitalizace archivního materiálu pro badatelskou veřejnost.
 4. Digitalizace archivního materiálu z hlediska dlouhodobé ochrany.

Podle článku 2 „Dohody o vzájemné spolupráci“ budou digitalizační projekty ošetřeny v rámci tzv. realizačních dohod. V těchto realizačních dohodách budou podrobněji rozpracovány konkrétní úkoly a stanoveny podmínky, za kterých bude realizace výše zmíněných projektů probíhat.

Probíhající spolupráce s ÚSTR v oblasti digitalizace:

 • průběžná
  1. Digitalizace archivních materiálů pro potřeby výzkumu ÚSTR.
  2. Průběžná digitalizace archivních materiálů pro potřeby úřední činnosti ABS.
  3. Průběžná digitalizace archivních materiálů pro badatelskou veřejnost ABS.
  4. Digitalizace interních normativních aktů řízení (rozkazy, nařízení, směrnice) unitárního a federálního Ministerstva vnitra a útvarů Státní bezpečnosti.
  5. Digitalizace archivního materiálu – osobních evidenčních karet, předaných ABS z Odboru personálního Ministerstva vnitra ČR.
  6. Digitalizace archivního materiálu vzniklého z činnosti I. správy SNB.
 • materiály pro výzkum a prezentaci
  1. Digitalizace archiválií z fondu Inspekce ministra vnitra (rok 1968).
  2. Digitalizace inventárních soupisů a inventářů k archivním fondům.
Projekty:
 1. Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů připravuje Archiv bezpečnostních složek ke 40. výročí událostí Pražského jara v roce 1968 projekt průzkumu a následného zveřejnění rozhlasových nahrávek z roku 1968, které v rámci archivních fondů spravuje ABS.

Na základě dohody s Mgr. Jaroslavou Novákovou, vedoucí Archivu Českého rozhlasu, archivních a programových fondů, bude zvukový materiál posouzen z hlediska zachovalosti odborníky z Českého rozhlasu a následně zpracován a zveřejněn na webových stránkách ÚSTR.

 

VI. Zahraniční spolupráce

Archiv bezpečnostních složek podle § 13, odst.1, písmene e) zákona č. 181/2007 Sb. spolupracuje jako samostatná organizační složka státu s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkach, ve vědeckém bádání a využívání archiválií. Tato spolupráce je kromě institucí v České republice směřována také na zahraniční partnerské instituce.

Spolupráce s obdobnými institucemi v Německu, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku se má zakládat na výměně informací a zkušeností v oblasti:

 • přebírání archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek
 • zpracování archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek a tvorby pomůcek
 • zpřístupňování archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek
 • ochrana archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek
 • badatelské využívání archivních dokumentů bývalých bezpečnostních složek
 • dějin správy bývalých bezpečnostních složek
 • formy využívání základních metod pomocných věd historických

dále na:

 • vzájemné umožnění studia vlastních archivních fondů, souborů
 • výměnu archivních pomůcek
 • výměnu studijních kopií archivních dokumentů
 • vzájemnou spoluúčast na odborných setkáních, konferencích a projektech
 • vzájemnou výměnu vlastních publikací
 • vzájejmnou podporu kulturních a osvětových aktivit
 • společné publikační aktivity

Ve stadiu příprav jsou návrhy dohody o vzájemné spolupráci s Úřadem spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalého NDR v Berlíně a s Institutem paměti národa ve Varšavě. Další dohody se připravují s Ústavem paměti národa v Bratislavě, Historickým archivem bezpečnostních složek v Budapešti a obdobnou institucí v Rumunsku.

Plánované služební cesty v oblasti zahraniční spolupráce

Stát/Instituce Účel cesty Termín/Trvání
SRN, Berlín/Úřad spolkové Zmocněnkyně (BStU) Pracovní pobyt květen, 2–3 dny
SRN, Berlín/Úřad spolkové Zmocněnkyně (BStU) Podpis dohody o spolupráci červen, 2 dny
Polsko, Varšava/IPN Podpis dohody o spolupráci červenec, 2 dny
Maďarsko, Budapešt/Historický archiv bezpečnostních složek Podpis dohody o spolupráci září, 2 dny
Maďarsko, Budapešt/Historický archiv bezpečnostních složek Pracovní pobyt září, 3 dny
Maďarsko, Budapešt/Historický archiv bezpečnostních složek Účast na konferenci září, 3 dny
SR, Bratislava/Ústav paměti národa Podpis dohody o spolupráci červenec, 1 den
SR, Bratislava/Ústav paměti národa Pracovní pobyt říjen, 3 dny

Mimo uvedené aktivity je naplánováno navázání spolupráce s organizací United States Holocaust Memorial Museum (USA). Výsledkem bude podpis dvoustranné dohody o spolupráci, konkrétně o využívaní archivních dokumentů, které se vztahují k holocaustu a jeho historickému kontextu.

Zahraniční aktivity Archivu bezpečnostních složek Ústavu pro studium totalitních režimů budou znamenat přínos dvojího významu – Archiv a Ústav se jejich prostřednictvím dostanou do podvědomí evropských odborných kruhů i veřejnosti a dále navážou kontakty užitečné pro mezinárodní spolupráci.