Základní informace o Archivu bezpečnostních složek

Praha 27. července 2008 – Hlavním motivem pro zřízení Archivu bezpečnostních složek (dále jen Archivu) byla snaha zákonodárce soustředit a následně odborně uspořádat písemnosti všech bezpečnostních složek bývalého totalitního státu.

Jejich kvalifikované zpracování a zpřístupnění nejširšímu okruhu zájemců výrazně přispívá k pochopení mechanismů, na nichž byl komunistický režim postaven, a napomáhá tak zabránit tendenčním výkladům historických událostí.

Podle ust. § 12 zákona č. 181/2007 Sb., je Archiv správním úřadem, účetní jednotkou, a je součástí rozpočtové kapitoly Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen Ústavu).

Úkoly Archivu:

  • zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB
  • umožnit nahlížení do archiválií podle zákona o archivnictví a spisové službě
  • poskytovat nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popř. k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, orgánům činným v trestním řízení a zpravodajským službám ČR k plnění jejich úkolů
  • vyhledávat dokumenty pro potřeby úřadů, právnických a fyzických osob, pořizovat jejich opisy a kopie
  • provádět vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů

Archivní dokumenty:

Archiv spravuje více než 18 kilometrů archiválií. Největší počet archivních dokumentů (cca 17 km) pochází z bývalého Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra. Jedná se zejména o písemnosti unitárního, federálního a republikového Ministerstva vnitra a Ministerstva národní bezpečnosti, o vyšetřovací spisy a operativní svazky StB, spisové materiály Státní a Veřejné bezpečnosti, Pohraniční stráže a Vojsk MV.

Dále jsou to písemnosti týkající se táborů nucených prací a internačních táborů, personální spisy příslušníků a zaměstnanců resortu vnitra a jeho politických složek.

Další archiválie převzal Archiv na základě zákona č. 181/2007 Sb., od resortů ministerstva vnitra, ministerstva obrany (včetně Vojenského zpravodajství) a spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby (BIS) a Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Jedná se zejména o archiválie a dokumenty z provenience bývalé I. správy SNB (komunistická civilní rozvědka), Vojenské kontrarozvědky, Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA (komunistická vojenská rozvědka) a Odboru vnitřní ochrany Správy Sboru nápravné výchovy.

Zájem laické a odborné veřejnosti o studium uložených archiválií rapidně roste. Písemnosti ve správě Archivu jsou také velmi často předmětem zájmu médií.