Výsledky činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Praha 3. prosince 2009 – Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek zveřejňují výsledky své práce v souhrnných ukazatelích za období od vzniku, tedy 1. 2. 2008 do 30. 11. 2009.

Ústav pro studium totalitních režimů (1. 2. 2008 – 30. 11. 2009)

Během prvních dvaadvaceti měsíců dosáhl Ústav pro studium totalitních režimů při plnění úkolů stanovených zákonem č. 181/2007 Sb. nemalých pracovních výsledků. V oblasti neperiodických publikací publikoval 20 monografií, edic dokumentů, memoárů či sborníků z konferencí a seminářů. Dalších 19 publikací vyšlo ve formě katalogů, příruček či informačních brožur. Před vytištěním je osmé řádné číslo čtvrtletního revue Paměť a dějiny a v těchto dnech se na trhu objeví odborný časopis Securitas Imperii. Na jaře vyšlo prozatím jediné číslo anglického časopisu Behind the Iron Curtain.

Ústav zorganizoval 4 mezinárodní konference, 11 sympozií, 55 seminářů, 1 filmový festival a 27 výstav; jedna z nich putuje po Evropě a Spojených státech. Periodicky organizované semináře, zaměřené na různé problémy nacismu a komunismu navštívilo asi 1 100 účastníků.

V průběhu vzdělávací a přednáškové činnosti odborní zaměstnanci realizovali na základních středních i vysokých školách více než 138 přednášek. Ve třinácti specializovaných seminářích proběhlo na půdě Ústavu vzdělávání 300 učitelů a na seminářích letních škol pak dalších 65 pedagogů. V rámci tvorby pomůcek byla vytvořena unikátní webová učebnice, multimediální didaktické DVD pro učitele a celkem přes 180 metodických listů pro výuku moderních dějin. Odborníci Ústavu se výraznou měrou podíleli na formulaci metodického doporučení pro výuku moderních dějin, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v říjnu 2009.

V rámci různých projektů bylo formou oral history zachyceno 150 vzpomínek pamětníků; více než 40 z nich je publikováno na webu. Své úkoly plní i knihovna Jána Langoše.

Ústav je od počátku aktivním partnerem portálu „Paměť národa“, provozovaným ve spolupráci s Českým rozhlasem a o.s. Post Bellum, který získal cenu Inforum 2009 za nejlepší internetový projekt roku a v soutěži Křišťálová lupa se v kategorii „Projekt roku“ umístil na druhém místě.

Webová stránka www.ustrcr.cz se skládá z 19 000 souborů ve více než 400 adresářích; v redakčním systému je 728 stránek. Kromě české verze má i anglickou mutaci. Přes 5 000 pdf souborů obsahuje 47 665 digitalizovaných dokumentů. Počet návštěv je vyšší než 560 000; počet shlédnutých stránek brzy dosáhne 2 800 000.

Převod dokumentů do elektronické podoby (digitalizace) evidenčních pomůcek, archiválií i mikrofišových médií pro rozvoj informačního systému i elektronickou badatelnu Archivu bezpečnostních složek překročil 12 430 000 kopií.

Mezinárodní spolupráci Ústav s Archivem navázal a smluvně stvrdil s partnerskými institucemi v Polsku, na Slovensku, Maďarsku, Spolkové republice Německo, Ukrajině, Rumunsku a Spojených státech. Výrazně se od počátku předsednictví České republiky při Radě EU podílí na utváření „Platformy evropské paměti a svědomí“, budoucí nadnárodní instituce zaměřené na studium totalitních režimů v Evropě.

Ústav ke dvacátému výročí 17. 11. 1989 udělil pamětní medaili Václava Bendy „Za svobodu a demokracii“ těmto osobnostem: div. gen. Čeňku Kudláčkovi (in memoriam), Denisu Nicholsonovi, MBE, plk. ve výslužbě Ernestu van Maurikovi, plk. ve výslužbě Milanu Píkovi, plk. ve výslužbě Miroslavu Dvořáčkovi, Olze Hrubé, Františku Kohoutovi (in memoriam), Vladimíru Krubovi (in memoriam), Bohumilu Siřínkovi (in memoriam), Marianne Canavaggio, Jaroslavu Fabokovi, Ivo Feierabendovi, Mirku Janečkovi, Bořivoji Čelovskému (in memoriam), Danuši Muzikářové (in memoriam), Stanislavu Valehrachovi (in memoriam), Kamile Bendové, Jánu Langošovi (in memoriam) a Jiřímu Grušovi.

Archiv bezpečnostních složek (1. 2. 2008 – 30. 11. 2009)

Archiv bezpečnostních složek převzal archivní i úřední činnost prováděnou před únorem 2008 ministerstvy vnitra, obrany, spravedlnosti, Vojenským zpravodajstvím, Úřadem pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační službou. Kromě jednotné aplikace archivního zákona sjednotil do svého informačního systému evidenční pomůcky veškerých ústředních bývalých bezpečnostních složek komunistického Československa: Státní bezpečnosti, včetně Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB), Hlavní správy kontrarozvědky (II. správa SNB), Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB), dále Zpravodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic, Zpravodajské správy generálního štábu ČSLA a odboru vnitřní ochrany MS ČSR.

Nově zřízená evidenční skupina Archivu od 1. února 2008 až dosud vyřídila 2 285 žádostí oprávněných státních subjektů, kterým poskytla informace téměř k více než 46 000 osobám.

Subjekt počet žádostí počet osob
Národní bezpečnostní úřad 912 27 050
Ministerstvo vnitra – bezpečnostní odbor 528 12 708
Policie ČR 223 641
Zpravodajské služby 249 3 898
Ostatní 373 1 910
Celkem 2 285 46 207

Jedním z nejdůležitějších úkolů Archivu je zpřístupňování a příprava archivních materiálů vzniklých od dubna 1945 do počátku roku 1990 činností bezpečnostních složek k nahlížení, za splnění podmínek stanovených zákonem a archivnictví a spisové službě.

S ohledem na probíhající veřejnou diskusi se zájem o archivní dokumenty spravované Archivem neustále zvětšuje. Pro srovnání: Zatímco za jedenáct měsíců roku 2008 navštívilo badatelny Archivu 1 526 badatelů, o rok později 2009 pak již 1 654 badatelů (do 20. listopadu 2009).

Badatelna Badatelé Badatelské návštěvy Předložené archivní jednotky
Siwiecova 1 823 3 988 27 121
Na Struze 1 007 3 535 44 245
Kanice u Brna 359 1 019 9 756
Celkem: 3 189 8 542 81 122

Zaměstnanci Archivu se společně s Ústavem podílejí na zpracování stanovených projektů. Výsledky své odborné činnosti prezentují ve Sborníku Archivu bezpečnostních složek.

Webová stránka www.abscr.cz se skládá z téměř 71 000 souborů ve více než 900 adresářích; v redakčním systému je uloženo 276 stránek. Kromě české má i anglickou mutaci. Ve formě archivní pomůcky je zpřístupněno více než 709 000 záznamů k zájmovým osobám Státní bezpečnosti. Dalších 152 551 evidenčních záznamů zveřejněných dle zák. č. 107/2002 Sb. se nachází v databázích převzatých od ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Více než 1000 souborů pdf obsahuje přes 96 000 naskenovaných dokumentů. Počet návštěv je vyšší než 320 000; počet shlédnutých stránek překročil hranici 2 500 000.

Celkem webové stránky www.ustrcr.cz a www.abscr.cz dohromady obsahují 143 846 stránek naskenovaných archivních dokumentů; počet návštěv přesahuje 880 000 a počet shlédnutých stran dosahuje k 5 300 000.

Činnost Ústav a Archivu výrazně ovlivňuje veřejný diskurs o naší totalitní minulosti. Zmínky o výsledcích činnosti obou institucí se za sledované období v českých médiích nacházely ve více než 2 660 článcích a příspěvcích. Ústavem a Archivem bylo celkem vydáno 95 tiskových zpráv v českém jazyce a 35 tiskových zpráv v anglickém jazyce. Českým i zahraničním novinářům bylo určeno dalších 121 informací.

Ústav se finančně podílel na produkci filmů Občan Havel přikuluje (režie Jan Novák, 2008) a Sága rodu Feierabendů (režie Tom Feierabend, 2009) i dalších projektech, jako Archiv (ČT, 2009), Česká křídla pod Siónem, ČT Brno, 2008), Brno 1969 (ČT Brno, 2009), včetně seriálů (Tajné akce StB, V zajetí železné opony anebo Neznámí hrdinové, ČT).

O činnost Ústavu i Archivu se zajímala řada zahraničních médií ze Slovenska, Polska, Německa, Ruska, Francie, Španělska, Spojených států, Japonska, včetně Euronews, CNN a japonské státní televize NHK (listopad 2009).

V případě dalších dotazů jsem plně k dispozici.

Jiří Reichl, tiskový mluvčí
gsm: +420 725 787 524