Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje na svých webových stránkách čtyři nové archivní pomůcky

Archiv bezpečnostních složek vychází opět vstříc badatelskému zájmu a zveřejňuje na svých webových stránkách hned čtyři nové pomůcky, umožňující textové vyhledávání a sloužící k orientaci v jeho fondech a sbírkách - prozatímní soupis archiválií archivní sbírky Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, inventář fondu Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – IV. správa SNB, manipulační seznam k části archivní sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy StB KS SNB České Budějovice a prozatímní soupis části fondu Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA.

Prozatímní soupis archiválií archivní sbírky Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra (1945-1992) – část dokumentová

Archivní sbírka je tvořena převážně písemnostmi shromážděnými bývalým Muzeem Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, které vzniklo na základě nařízení ministra vnitra ČSSR č. 20/1972, a mělo napomáhat při výchově a ideové indoktrinaci zejména mladých příslušníků SNB a vojsk MV. Sbírka obsahuje např. hlášení jednotlivých rot Pohraniční stráže o ilegálních přechodech státní hranice, použití zbraně, zběhnutí od vojenských útvarů, statistiky, rozkazy, zpravodajská hlášení, vyhodnocení výkonu služby, části vyšetřovacích spisů k činnosti odbojových skupin, činnosti UPA v ČSR, úmluvy se sousedními státy o vedení státní hranice, pozdravné dopisy od představitelů spřátelených pohraničníků, rezoluce základních organizací KSČ, projevy ministrů vnitra, týdenní hlášení útvarů SNB, fotoalba z výstav SNB, různé diplomy, patronátní smlouvy, štafety přátelství apod. Metráž této části sbírky je cca 18 bm. Další samostatnou součástí je sbírka negativů, na jejímž soupisu se pracuje. Pomůcka je dostupná zde.

Inventář fondu Správa sledování Sboru národní bezpečnosti – IV. správa SNB; 1948-1990 (1992)

Archivní fond A 25 je tvořen spisy a knihami vzniklými převážně organizační a administrativní činností Správy sledování SNB a jejích předchůdců mezi lety 1948 až 1990. Celistvě dochované řady tvoří především jednací protokoly řídících, ekonomicko-hospodářských a kádrových útvarů správy, protokoly sledování sloužící k registraci požadavků na sledování a jednotlivých prováděných akcí a knihy zaznamenávající personální změny. Spisovou část fondu představují neúplně dochované řady rozkazů, plánů práce a zpráv o činnosti správy a dokumenty a písemnosti související s jejím organizačním vývojem, řízením, mezinárodní spoluprací, metodami fungování i vnitřní kontrolní a inspekční činností. Celistvější agendy se dochovaly ze 70. a převážně 80. let 20. století. Fond tvoří 136 podacích protokolů (3,27 bm), 68 úředních knih (1,16 bm), 1 lístkový index (0,35 bm), 99 kartonů spisů a 1 magnetofonová páska (0,01 bm), to vše rozepsáno do 1646 inventárních jednotek o celkové metráži 16,67 běžného metru. Inventář je dostupný zde.

Manipulační seznam k části archivní sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy StB KS SNB České Budějovice (1945) 1948 – 1989

Manipulační seznam se vztahuje k části archivní sbírky Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy StB KS SNB České Budějovice, která zahrnuje 5490 archivních jednotek uložených v 578 kartonech, k nimž je třeba připočítat ještě tři knihy archivního protokolu. Celková metráž této části archivní sbírky činí 68,40 bm. Jedná se o dokumenty vzniklé převážně v letech 1948 – 1989. Vyšetřovací spisy dokládají postup vyšetřovatelů proti představitelům politické opozice, ať již se jednalo o skutečné oponenty nebo o osoby režimu nepohodlné, které byly diskreditovány účelově vykonstruovaným obviněním. V malé míře jsou zastoupeny vyšetřovací spisy týkající se šetření leteckých a železničních nehod, havárií ve strategicky důležitých objektech a rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. Obsahem vyšetřovacích spisů jsou zejména výslechové protokoly, dokumenty spojené se zatčením vyšetřovanců, operativní a doličný materiál. Obvykle jsou v nich uloženy také trestní oznámení, žaloba a v některých případech kopie rozsudků. Archivní soubor vznikal postupným ukládáním uzavřených vyšetřovacích spisů vedených nebo zavedených odborem vyšetřování StB KS SNB České Budějovice, případně jeho předchůdci – KV StB, KS StB a KS MV České Budějovice podle tehdejších směrnic. Při územní reorganizaci útvarů MV v březnu 1960 byl soubor spisů částečně rozšířen o spisy rušené Krajské správy MV Jihlava. Pomůcka je dostupná zde.

Prozatímní soupis části fondu Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA

Pomůcka popisuje uvedenou část fondu, která je v rozsahu 49 běžných metrů a obsahuje archivní dokumenty z let 1946 – 1989 původně označených jako „balík“. Tyto dokumenty jsou uloženy podle jednotlivých oddělení (skupin) ZSGŠ a zahrnují celé spektrum činnosti uvedené organizační složky ČSLA. Tato část fondu je uložena ve 294 krabicích označených číslem 1 – 632. Součástí uvedeného seznamu jsou i archivní dokumenty z let 1946 – 1959 označeny názvem „První republika, které jsou uloženy ve 21 archivních krabicích, dokumenty s názvem „BF“ (balíkový fond) uložen ve 14 archivních krabicích a dokumenty s názvem „OpSit“ (operativní situace) uloženy ve 3 archivních krabicích. Krabice s chybějícími čísly v seznamu nebyly Archivu bezpečnostních složek delimitovány. Pomůcka je dostupná zde.